skip to Main Content

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2024, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. V. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2024, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. II. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana
  za razdoblje 2024.-2028.
 2. Odluka o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa u svrhu
  izgradnje infrastrukturne građevine – izgradnja Ulice kneza Mislava
 3. Odluka o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa u svrhu
  izgradnje infrastrukturne građevine – izgradnja Ulice kralja Zvonimira – I. odvojak
 4. Zaključak o imenovanju sportske dvorane u Strožancu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2024, sadržaj:

Turistička zajednica Općine Podstrana

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Turističke zajednice Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2024, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o uvećanju koeficijenta složenosti poslova
 2. Odluka o uvećanju keoficijenta složenosti poslova
 3. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
 4. Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Općine Podstrana za 2024. namijenjenih za sufinanciranje sportske opreme roditeljima s troje i više djece

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2024, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna za 2023. godinu
 2. Odluka o pristiglim ponudama, mikrolokacija A, redni broj 15
 3. Odluka o najpovoljnijem ponuditelju, mikrolokacija B, redni broj 8
 4. Odluka o pristiglim ponudama, mikrolokacija B, redni broj 15
 5. Odluka o najpovoljnijem ponuditelju, mikrolokacija D, redni broj 1
 6. Odluka o najpovoljnijem ponuditelju, mikrolokacija G, redni broj 1
 7. Odluka o najpovoljnijem ponuditelju, mikrolokacija LJ, redni broj 3
 8. Odluka o najpovoljnijem ponuditelju, mikrolokacija LJ, redni broj 5
 9. Odluka o pristiglim ponudama, mikrolokacija N, redni broj 3
 10. Odluka o pristiglim ponudama, mikrolokacija Š, redni broj 1
 11. Odluka o najpovoljnijem ponuditelju, mikrolokacija T, redni broj 1
 12. Odluka o evidentiranju stvarnog stanja zemljišta i uređenju međusobnih odnosa nositelja stvarnih prava.
 13. Javna priznanja Općine Podstrana:
  • Odluka o dodjeli skupne nagrade malonogometnom klubu ”Podstrana”
  • Odluka o dodjeli skupne nagrade mješovitoj judo ekipi osnovne škole ”Strožanac”
  • Odluka o dodjeli skupne nagrade planinarskom klubu ”Perun”
  • Odluka o dodjeli osobne nagrade Gali Juradin
  • Odluka o dodjeli osobne nagrade Iris Ivandić
  • Odluka o dodjeli zahvalnice udruzi za robotiku i programiranje ”Loop”

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2024, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. 2. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Općine Podstrana za 2024. Godinu
 2. Odluka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Općine Podstrana za 2024. godinu namijenjenih za sufinanciranje sportske opreme roditeljima s troje i više djece
 3. Pravilnik o proceduri stvaranja ugovornih obveza u Općini Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2024, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za razdoblje 2024.-2028. godine
 2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2024. Godinu
 3. Odluka o kupnji nekretnina oznake čst.zem. 3214 i 3215, k.o. Donja Podstrana
 4. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2024, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Ponovljeni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Podstrana
 2. Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata javnih potreba Općine Podstrana u 2024. godini

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2024, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 2. – 127. Odluke o najpovoljnijim ponuditeljima i pristiglim ponudama, mikrolokacije A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LJ, M, N, NJ, T, U, V, W, Y

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2024, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općina Podstrana za 2023. godinu
 2. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2024, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o redu na pomorskom dobru na području Općine Podstrana
 2. Odluka o pokretanju postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje infrastrukturne građevine – rekonstrukcija Ulice Domovinskog rata, faza 3
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2024. godinu
 4. Odluka o isplati novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane općinskog načelnika
 5. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01. srpnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine
 6. Zaključak o razmatranju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Podstrana za 2023. godinu
 7. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024.g. na području Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2024, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih prijava programa i-ili projekatana području Općine Podstrana za 2024. godinu
 2. Odluka o imenovanju članova za provjeru propisanih formalnih uvjeta natječaja pristiglih prijava programa i-ili projekata na području Općine Podstrana 2024.
 3. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje nabave sportske opreme roditeljima s troje i više djece
 4. Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara za 2024. godinu
 5. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
 6. Plan motriteljsko-dojavne službe
 7. Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podstrana za 2024. godinu
 8. Izmjene i dopune plana prijma za 2024. godinu
 9. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2024, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana prijma za 2024. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2024, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2024, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2024, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za razdoblje 2024-2028. godine

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2024, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 2. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Zona u zelenilu i zona sportskih igrališta (6)
 3. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja sjeverni dio Grljevac II (7)
 4. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja sjeverni dio Grljevac II (8)
 5. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja dijela područja Grbavac (UPU 9)
 6. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja „Petrićevo“ – Sveti Martin (UPU 10)
 7. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja šćadin – sjever (UPU 14)

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2024, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva
 2. Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana
 3. Odluka o razrješenju i imenovanju promjenjivog člana Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
 4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana za 2023. godinu
 5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Podstrana za razdoblje 2024. do 2028. godine
 6. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za 2024. godinu
 2. Plan prijma za 2024. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 34/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 33/2023, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2023. godinu
 2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone „Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana
 3. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio pojasa od HC Lav do naselja Mutogras“ i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav“ i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornja Podstrana
 6. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Mutogras
 7. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Podstrana za 2024. godinu

Općinski načelnik

 1. Plan savjetovanja s javnošću Općine Podstrana za 2024. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 32/2023, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Podstrana
 2. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2024. godini
 3. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Podstrana
 4. Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini
 5. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2024. godinu
 6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

Općinski načelnik

 1. Zaključak o dodjeli stipendija Općine Podstrana u akademskoj 2023./2024. godini

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 31/2023, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2024.
 2. Proračun Općine Podstrana za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 30/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. VIII. Izmjene i dopune plana prijma za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 29/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o iznosu sufinanciranja troškova redovitog programa predškolskog odgoja
 2. III Izmjene i dopune Plana nabave u 2023. godini
 3. Odluka o isplati božićnice u 2023. godini umirovljenicima s područja Općine Podstrana
 4. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine
 5. Očitovanje na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podstrana
 6. Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 28/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Kolektivni ugovor za radnike Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2023, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 2. III. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 3. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2023. godinu
 4. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 5. Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara Općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije
 2. Odluka o održavanju manifestacije Advent u Podstrani – Božićni grad 2023.
 3. III. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Općine Podstrana za 2023. godinu
 4. Zaključak o iznosu sufinanciranja troškova redovitog programa dječjih vrtića i obrta za dadilje na području izvan Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. VII. Izmjene i dopune Plana prijma za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Općine Podstrana za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2023, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 2. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2023. godinu
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2023. godinu
 6. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2023. godinu
 7. Zaključak

Općinski načelnik

 1. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata i srednjoškolaca Općine Podstrana u akademskoj godini 2023. – 2024.
 2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2023./2024. akademskoj godini

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. VI. Izmjene i dopune Plana prijma za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju kupnje dodatnih obrazovnih materijala za šk. god 2023./2024. osnovnoškolcima iz Podstrane
 2. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2023./2024. srednjoškolcima iz Podstrane

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju zamjenice službenika za informiranje
 2. V. Izmjene i dopune Plana prijma za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2023, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o usvajanju izvješća Mandatnog povjerenstva,
 2. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona,
 3. Odluka o koeficijentima za obračun plać službenika i namještenika,
 4. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika,
 5. Odluka o visini naknade za sudjelovanje u radu Općinskog vijeća,
 6. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog vijeća,
 7. Odluka o razrješenju dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća,
 8. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća,
 9. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća.

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2023. godinu
 2. Pravilnik o unutarnjem redu Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu
 2. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 3. Odluka o proglašenju počasnog građanina Općine Podstrana pok. Vladimir Vuković Vata
 4. Odluka o dodjeli skupne nagrade Inicijativnom odboru za samostalnu općinu Podstrana
 5. Odluka o dodjeli skupne nagrade Športsko-rekreativnoj udruzi ”Vjeruj i Djeluj”
 6. Odluka o dodjeli skupne nagrade Košarkaškom klubu ”Mislav”
 7. Odluka o dodjeli zahvalnice gđici Bruni Bakota
 8. Odluka o dodjeli zahvalnice gosp. Marijanu Budimiru
 9. Odluka o dodjeli zahvalnice gosp. Tomislavu Mihaelu Buljanu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. IV. Izmjene i dopune plana prijma za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2023, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. I Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 2. Odluka o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana
 3. Odluka o imenovanju sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela Općine Podstrana
 5. Odluka o kupnji nekretnine zk.ul. 2859, k.o. Donja Podstrana
 6. Odluka o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izgradnje infrastrukturne građevine -rekonstrukcija ulice Mile Gojsalića od državne ceste D8 do ulice Ratnih žrtava u Podstrani
 7. Zaključak o dodjeli donacije

Općinski načelnik

 1. III. Izmjene i dopune plana prijma za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2023, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. II. Izmjene i dopune plana prijma za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata javnih potreba Općine Podstrana u 2023. godini
 2. X. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana savjetovanja s javnošću Općine Podstrana za 2023. godinu
 2. VI. Izmjene i dopune pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2023, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 2. Odluka o izgradnji spomen obilježja prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu
 3. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
 4. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini na području općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. Plan motriteljsko-dojavne službe
 2. Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podstrana za 2023. godinu
 3. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
 4. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2023. godinu
 5. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih prijava programa i/ili projekata na području Općine Podstrana za 2023. godinu
 2. Odluka o imenovanju članova za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta natječaja pristiglih prijava programa i/ili projekata na području Općine Podstrana za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o blagajničkom poslovanju
 2. Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu i sitni inventar i autogume te o načinu ispravka vrijednosti
 3. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2023, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Podstrana
 2. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova/članica Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja
 3. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe na zahtjev Županijskog državnog odvjetništva u Splitu
 4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2023. godinu
 5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice u Svetom Martinu
 6. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio od HC „LAV“ do naselja Mutogras

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plana prijma za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Poslovnik Povjerenstva za procjenu prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Podstrana u 2023. godini.

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2023, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za 2023. godinu
 2. Zaključak o dodjeli sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 36/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2022. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 35/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan prijma za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 34/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Podstrana za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 33/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu – Općina Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 32/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021. 2027.
 2. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023. godini
 3. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana za 2022. Godinu
 4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 5. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora u tvrtki Promet d.o.o. Split

Općinski načelnik

 1. Plan savjetovanja s javnošću Općine Podstrana za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 31/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 30/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Podstrana

Općinski načelnik

 1. Plan vježbi civilne zaštite za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 29/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2023. godinu
 2. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 4. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 28/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2023. god

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 2. Odluka o osnivanju i imenovanju članova stručnog savjetodavnog Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. VI. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu
 2. Odluka o uvećanju koeficijenta složenosti poslova

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o isplati Božićnice u 2022. g. umirovljenicima s područja Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. V. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu
 2. Zaključak o dodjeli stipendija Općine Podstrana u akademskoj 2022./2023. godini

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o isplati naknade za čest.zem. 704/1 k.o. Donja Podstrana
 2. Odluka o isplati naknade za suvlasničke dijelove čest.zem. 4581/4, 4581/1 i 4581/3 k.o. Donja Podstrana
 3. Odluka o pokretanju postupka prestanka ustanove Centar za kulturu Općine Podstrana
 4. Odluka o otpisu potraživanja prema trgovačkom društvu Poduzetnički inkubator Podstrana d.o.o., Podstrana
 5. Odluka o razrješenju člana u Odboru za školstvo i predškolski razvoj
 6. Odluka o imenovanju članova/članica u Odboru za školstvo i predškolski razvoj

Općinski načelnik

 1. Očitovanje na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podstrana
 2. Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2022. godinu
 2. IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu
 3. Odluka o uvećanju koeficijenta složenosti poslova

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Podstrana
 2. Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
 3. X. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana
 4. III Izmjene i dopune odluke o davanju na korištenje javnih površina Općine Podstrana
 5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čst.zem. 5152/3, k.o. Donja Podstrana
 6. V Izmjene i dopune odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 7. Odluka o kupnji čst.zem. 1542/3, k.o. Donja Podstrana
 8. II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata i srednjoškolaca Općine Podstrana u akademskoj godini 2022. – 2023.
 2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2022./2023. akademskoj godini

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. III. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o razrješenju članice i izboru članice Odbora za školstvo i predškolski razvoj
 2. Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za proračun, financije i općinsku imovinu
 3. Odluka o osnivanju i imenovanju Ulice ratnih žrtava- I. odvojak na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 4. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 5. IV. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana prijma za 2022. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. IX. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana
 2. Odluka o sufinanciranju kupnje dodatnih obrazovnih materijala za šk. god 2022./2023. osnovnoškolcima iz Podstrane
 3. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2022./2023. srednjoškolcima iz Podstrane

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu
 2. IX. izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana
 3. Odluka o dodjeli osobne nagrade gosp. Stjepanu Perišiću
 4. Odluka o dodjeli skupne nagrade Likovnoj udruzi Ante Kaštelančić
 5. Odluka o dodjeli zahvalnice gđici Kaji Popović
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice Gđici Leoni Kaštelančić
 7. Odluka o dodjeli zahvalnice Organizacijskom odboru Malonogometnog turnira Podstrana
 8. Odluka o imenovanju počasnog građanina Općine Podstrana pok. Blago Zadro
 9. Odluka o imenovanju počasnog građanina Općine Podstrana pok. Pok. Robert Zadro
 10. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. II. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju ulice ivana paštrića poljičanina- I. odvojak na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 2. Odluka o osnivanju i imenovanju Ulice Put Vučipolja- I. odvojak na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 3. Odluka o osnivanju i imenovanju Ulice II. odvojak Ceste Sv.Martina na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 4. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage urbanističkih planova uređenja:
  UPU – zone u zelenilu i sportskih igrališta u Miljevcu (UPU br. 6),
  UPU – sjeverni dio Grljevac I (UPU br. 7),
  UPU – sjeverni dio Grljevac II (UPU br. 8),
  UPU – dio područja Grbavac (UPU br. 9),
  UPU – ‘Petrićevo’ – Sveti Martin ( UPU br. 10) i
  UPU – područje Šćadina – sjever (UPU br. 14)
 5. Odluka o Izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 6. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja na čst.zem. 980 i 978/2, k.o. Donja Podstrana, u korist Općine Podstrana radi izgradnje javne sportske dvorane
 7. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za sport
 8. I. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 9. Zaključak o usvajanju Strateškog plana razvoja Općine Podstrana za razdoblje 2021-2025.

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan upravljanja pomorskom dobrom na području Općine Podstrana za 2022. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata javnih potreba Općine Podstrana u 2022. godini

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja

 1. Poslovnik o radu vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strateški plan razvoja općine Podstrana za razdoblje 2021. – 2025

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški plan razvoja Općine Podstrana za razdoblje od 2021. – 2025. godine

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o imenovanju povjerenika u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Gornja Podstrana
 2. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Podstrana
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2022. godinu
 4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.g.
 5. Odluka o prestanku trgovačkog društva Poduzetnički inkubator d.o.o. Podstrana po skraćenom postupku bez likvidacije
 6. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2022. godinu
 2. Plan motriteljsko-dojavne službe
 3. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
 4. Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podstrana za 2022. godinu
 5. Poslovnik o radu Povjerenstva za procjenu prijavljenih programa/projekata javnih potreba Općine Podstrana u 2022. godini
 6. Odluka o imenovanju članova za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta natječaja pristiglih prijava programa i/ili projekata na području Općine Podstrana za 2022. godinu
 7. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih prijava programa i/ili projekata na području Općine Podstrana za 2022. godinu
 8. Zaključak o besplatnom korištenju javnog gradskog prijevoza raseljenim državljanima Ukrajine

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o dodjeli sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini
 2. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2022, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o kupnji nekretnine katastarske oznake 2393
 2. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za sudjelovanje u radu Općinskog vijeća
 3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana za 2021. godinu
 4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 5. Odluka o imenovanju članova/članica Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
 6. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podstana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Podstrana za 2022. godinu
 2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški plan razvoja Općine Podstrana za razdoblje od 2021. – 2025. godine

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2022, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Podstrana
 2. Plan nabave za 2022. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 32/2021, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o povećanju iznosa sufinanciranja troškova redovitog programa dječjih vrtića Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 31/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 30/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 29/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini
 2. III. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 3. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2022. godinu
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 5. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 28/2021, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o isplati Božićnice u 2021. g. umirovljenicima s područja Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2021, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2021, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o dodjeli stipendija Općine Podstrana u akademskoj 2021./2022. godini
 2. Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Podstrana za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Podstrana
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Podstrana za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine
 3. Izmjena i dopuna odluke o komunalnom doprinosu
 4. Odluka o produžetku Ulice Vinine u naselju Sv. Martin, Općina Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 5. Odluka o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izgradnje infrastrukturne građevine- izgradnja ulice pored Trga dr. Franje Tuđmana u Podstrani
 6. Odluka o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2021, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata i srednjoškolaca Općine Podstrana u akademskoj godini 2021. – 2022.
 2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2021./2022. akademskoj godini

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. III. Izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 2. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila
 3. Izmjene i dopune odluke o utvrđivanju prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta i uvjetima prekopa nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene na području općine Podstrana
 4. Odluka o imenovanju člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune statuta Općine Podstrana
 2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2021, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o povećanju iznosa sufinanciranja troškova redovitog programa dječjih vrtića Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2021, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. III. Izmjene i dopune plan nabave za 2021. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka II. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu
 2. II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2021. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izboru članova/članica odbora za statut i poslovnik
 2. Odluka o izboru članova/članica odbora za proračun, financije i općinsku imovinu
 3. Odluka o izboru članova/članica odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 4. Odluka o izboru članova/članica odbora za komunalne poslove
 5. Odluka o izboru članova/članica komisije za dodjelu javnih priznanja
 6. Odluka o izboru članova/članica komisije za imenovanje ulica i trgova
 7. Odluka o izboru članova/članica povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 8. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica odbora za školstvo i predškolski razvoj
 9. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica odbora za hrvatske branitelje iz domovinskog rata
 10. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica odbora za turizam
 11. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica odbora za kulturu i udruge
 12. Odluka o imenovanju članova/članica vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Podstrana
 13. II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2021, sadržaj:

Općinski Načelnik

 1. Odluka o prodaji službenog vozila
 2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Podstrana
 3. Odluka o imenovanju voditeljice projekta „Zaželimo zajedno“

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2021, sadržaj:

Načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2021./2022. srednjoškolcima iz Podstrane
 2. Odluka o sufinanciranju kupnje dodatnih obrazovnih materijala za šk. god 2021./2022.mosnovnoškolcima iz Podstrane

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
 2. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
 3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća
 4. Odluka o izboru za zamjenika predsjednika Općinskog vijeća

Načelnik

 1. Odluka o imenovanju članova stručnog Povjerenstva za izbor kandidatkinja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
 2. VIII Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2021, sadržaj:

Načelnik

 1. Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2021, sadržaj:

Načelnik

 1. II. izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2021. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2021, sadržaj:

Načelnik

 1. Odluka da za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio od HC Lav do naselja
  Mutogras“ i s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana ure
  đenja za područje lučice u Svetom
  Martinu nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2021, sadržaj:

Vlastiti pogon

 1. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana
 2. Izmjene i dopune odluke o osnivanju i imenovanju Ulice kralja Zvonimira– I. odvojak na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 3. Odluka o isplate naknade u visini tržišne cijene zemljišta oznake čest. zem, 617/1 k.o. Donja Podstrana prenesenog u vlasništvo Općine Podstrana
 4. Odluka o kupnji nekretnine sudske i katastarske oznake 488/ k.o. Donja Podstrana
 5. III Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podstrana
 6. Odluka o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izgradnje infrastrukturne građevine- izgradnja novog ulaza u Ulicu kneza Mislava u Podstrani
 7. Odluka o određivanju godišnje grobne naknade i naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
 9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 10. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana za 2020. godinu

Općinski načelnik

 1. Odluka o isplati Uskrsnice u 2021. g. umirovljenicima s područja Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2021, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Statut Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2021, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju usluga čuvanja djece u obrtima za dadilje
  na podru
  čju Podstrane
 2. Plan prijma za 2021. godinu
 3. V. Izmjene i dopune pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu
 2. I. izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2021. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2021, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi općine Podstrana
 2. Program nabave i sufinanciranja sadnog materijala na području općine Podstrana
 3. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području općine Podstrana
 4. Odluka o stavljanju izvan snage odluke o uvjetima i visini stimulativne otpremnine prilikom odlaska u prijevremenu starosnu imovinu
 5. Odluka o kupnji nekretnine čest.zem. 2310/4 k.o. Donja Podstrana.
 6. Zaključak o usvajanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada
 7. VIII. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana
 8. Odluka o kupnji nekretnine čst. zem. 2666/4, , k.o. Donja Podstrana.
 9. Odluka o kupnji idealnog dijela čst.zem. 1606, k.o. Donja Podstrana,
 10. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav
 11. Odluka o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Podstrana za područje lučice Strožanac
 12. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Općinski načelnik

 1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „obalni dio od HC „Lav“ do naselja Mutogras“ i s tim u vezi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Podstrana za područje lučice u Svetom Martinu
 2. Odluka o imenovanju članova povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih prijava programa i/ili projekata na području općine Podstrana za 2021. godinu
 3. Odluka o imenovanju članova za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta natječaja pristiglih prijava programa i/ili projekata na području općine Podstrana za 2021. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2021, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan upravljanja pomorskom dobrom na području Općine Podstrana za 2021. godinu
 2. Izmjene i dopune plana upravljanja pomorskom dobrom na području Općine Podstrana za 2021. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2021, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o povećanju iznosa sufinanciranja troškova redovitog programa dječjih vrtića Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2021, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za 2021. godinu
 2. Izmjene i dopune Pravilnika o radu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2020, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana prijma za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2020, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 2. Plan razvojnih programa Općine Podstrana za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2020, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2020. godinu
 2. III. izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2020, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Plan mreže dječjih vrtića na području općine Podstrana
 2. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2021. godinu
 3. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2021. godini
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade za stjecanje prava korištenja grobnog mjesta u obuhvatu „Proširenje groblja Ban – 1. faza“
 5. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
 7. Odluka o osnivanju i imenovanju ulice Put Vrila na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 8. Odluka o osnivanju i imenovanju ulice Kralja Zvonimira– I. odvojak na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 9. Odluka o osnivanju i imenovanju ulice Kralja Zvonimira– II. odvojak na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 10. VII. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana
 11. III Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 12. Odluka o izboru predstavnika Općine Podstrana u vatrogasnom vijeću Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana
 13. Odluka o pokretanju postupka izrade Strateškog plana razvoja Općine Podstrana za razdoblje 2021.-2025.

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o dodjeli stipendija Općine Podstrana u akademskoj 2020./2021. godini
 2. VII Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana
 3. IV. Izmjene i dopune pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20A/2020, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća
 2. Odluka o davanju Reciklažnog dvorišta Perun na upravljanje trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Split

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata i srednjoškolaca Općine Podstrana u akademskoj godini 2020. – 2021.
 2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2020./2021. akademskoj godini

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19A/2020, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2020. godinu
 2. Odluka o osnivanju i imenovanju Ulice don Petra Cara – II. odvojak na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)

[/box]

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2020, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2020. godinu
 2. II. izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2020, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o davanju mišljenja za donošenje odluke Vlade Republike Hrvatskeda je gradnja Osnovne škole „SV.MARTIN“ u interesu Republike Hrvatske
 2. Odluku o III. Izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Podstrana
 3. Odluka o prijenosu prava vlasništva čst.zem. 3326/1, k.o. Donja Podstrana na kojoj je izgrađena komunalna vodna građevina
 4. II. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 5. II. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 6. Odluka o osnivanju i imenovanju Ulice žrtava komunizma – I. odvojak na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 7. Odluka o osnivanju i imenovanju Ulice žrtava komunizma – II. odvojak na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 8. Odluka o osnivanju i imenovanju Ulice žrtava komunizma – III. odvojak na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 9. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju ulice odvojak Ceste Sv. Martina na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 11. Odluka o produžetku Mosorske ulice u naselju Sita, Općina Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 12. Odluka o dodjeli skupne nagrade Ronilačko ekološkom klubu Podstrana
 13. Odluka o dodjeli skupne nagrade ženskoj klapi Ankora
 14. Odluka o dodjeli zahvalnice gosp. Anti Poliću
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2020./2021. osnovnoškolcima iz Podstrane
 2. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2020./2021. srednjoškolcima iz Podstrane

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2020, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i Vlastitom pogonu Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2020, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o proceduri stvaranja ugovornih obveza u Općini Podstrana
 2. Upute o načinu komunikacije između Općine Podstrana i proračunskih korisnika, te između upravnih odjela Općine Podstrana
 3. VI. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana
 4. II. izmjene i dopune plan nabave za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2020, sadržaj:

Općina Podstrana

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2020, sadržaj:

Turistička zajednica Općine Podstrana

 1. Statut Turističke zajednice Općine Podstrana

Općina Podstrana

 1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za 2019. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2020, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o djelomičnom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade
 2. Odluka o određivanju naknade za stjecanje prava korištenja grobnog mjesta u obuhvatu „Proširenje groblja Ban – 1. faza“
 3. Odluka o određivanju osnovice za obračun plaće općinskog načelnika
 4. Odluka o privremenom stavljanju izvan snage Odlukeo visini naknade za sudjelovanje u radu Općinskog vijeća
 5. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o određivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i Vlastitom pogonu Općine Podstrana
 2. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o obustavi isplate ugovorenih sredstava sa korisnicima financiranja javnih potreba Općine Podstrana i odgađanju realizacije svih ugovorenih programa/projekata
 2. Odluka o izlučivanju registraturnog gradiva Općine Podstrana kojem su istekli rokovi čuvanja

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2020, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2020. godinu
 2. I. izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o izlučivanju registraturnog gradiva Općine Podstrana kojem su istekli rokovi čuvanja

Općinsko vijeće

 1. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za 2020. godinu
 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana
 3. I. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 4. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Podstrana
 5. Zaključak o usvajanji Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Podstrana u 2019. godini
 6. Odluka o stavljanju izvan snage detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac
 7. Odluka o kupnji idealnih dijelova nekretnina oznake čst.zem. 2715 i 2716, k.o. Donja Podstrana
 8. Odluka o kupnji idealnih dijelova nekretnina oznake čst.zem. 2835 i 2837/2, k.o. Donja Podstrana
 9. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine oznake čst.zem. 2837/1, k.o. Donja Podstrana
 10. Odluka o kupnji nekretnine oznake čst.zem. 2844, k.o. Donja Podstrana
 11. Odluka o kupnji nekretnine oznake čst.zem. 4276, k.o. Donja Podstrana
 12. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
 13. Odluka o VII. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 14. Odluka o utvrđivanju prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta i uvjetima prekopa nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene na području općine Podstrana
 15. Odluka o prihvaćanju plaćanja troškova priključka električne energije Željku Jovanoviću

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o donošenju plana vježbi civilne zaštite za 2020. godinu
 2. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
 3. Odluka o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe 4. Odluka da za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju članova za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta natječaja pristiglih prijava programa i/ili projekata na području Općine Podstrana za 2020. godinu
 2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih prijava programa i/ili projekata na području Općine Podstrana za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2020, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan prijma za 2020. godinu
 2. Plan nabave za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 30/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Podstrana za godinu

Općinsko vijeće

 1. II izmjene i dopune odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 29/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o II. preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2019. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 28/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
 2. Plan razvojnih programa Općine Podstrana za 2020. godinu
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2020. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu
 2. III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2019. godinu
 3. Odluka o porezima Općine Podstrana
 4. Odluka o davanju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu Poduzetnički inkubator Podstrana d.o.o.

Općinski načelnik

 1. V. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana
 2. Statut Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana
 3. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Podstrana
 4. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2020. godini
 5. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštitena području Općine Podstrana s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 6. III. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 7. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
 9. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Općinski načelnik

 1. Zaključak o dodjeli stipendija Općine Podstrana u akademskoj 2019./2020. godini

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Split – Solin“
 2. Odluka o imenovanju Šetališta hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate na području Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2019. godinu
 2. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „KOMUNALNO PODSTRANA“ d.o.o. ,Podstrana
 3. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela Općine Podstrana
 4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23A/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata i srednjoškolaca Općine Podstrana u akademskoj godini 2019.-2020.
 2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2019./2020. akademskoj godini

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o korištenju službenih vozila i službenim putovanjima

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu
 2. Program izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete na području Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o komunalnom redu
 2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Podstrana
 3. II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 4. Odluka o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izgradnje infrastrukturne građevine- radnog naziva dio istočnog ogranka Zagorske ulice
 5. Zaključak o imenovanju šetnice i sportske dvorane
 6. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja br. 4 “STROŽANAC I”
 7. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja br. 17 “STROŽANAC II”.

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. II. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2019. godinu
 2. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2019./2020. osnovnoškolcima iz Podstrane
 3. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2019./2020. srednjoškolcima iz Podstrane

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2019. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. I. Izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 3. Zajedničku odluku o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja “Obalni dio od HC „Lav“ do naselja Mutogras“ i s tim u vezi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice u Svetom Martinu
 4. Odluku o pokretanju postupka rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izgradnje infrastrukturne građevine- radnog naziva dio ulice Domovinskog rata s ogrankom za pristup stambenim objektima i spojem na ulicu Put starog sela (os1)
 5. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti uklanjanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Općine Podstrana
 6. Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području općine Podstrana
 7. Zaključak o neprihvaćanju ponude Tončija Jakulja u svezi prava prvokupa dijela kat. Čest 792 k.o. Donja Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15A/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav“ i s tim uvezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2019. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 2. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2019. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 2. Odluka o dodjeli osobne nagrade don Ivici Barišiću
 3. Odluka o dodjeli skupne nagrade Udruzi maslinara ”Toć”
 4. Odluka o dodjeli skupne nagrade Malonogometnoj momčadi ”Podstrana”
 5. Odluka o dodjeli zahvalnice gđici. Katarini Pelivan
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice gosp. Željku Karamanu
 7. Odluka o dodjeli zahvalnice gosp. Igoru Šupiću i gđi. Iris Šupić
 8. Odluka o dodjeli zahvalnice gosp. Ivici Loliću
 9. Izmjene i dopune odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Podstrana
 10. Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Podstrana
 11. Odluka o prodaji nekretnine katastarske oznake 4267/1 k.o. Donja Podstrana
 12. Odluka o kupnji nekretnine katastarske oznake 4266/1 k.o. Donja Podstrana
 13. Odluka o kupnji nekretnine katastarske oznake 4267/4 k.o. Donja Podstrana
 14. Odluka o kupnji nekretnine katastarske oznake 4400/3 k.o. Donja Podstrana
 15. Odluka o kupnji nekretnine katastarske oznake 2187/9 k.o. Donja Podstrana
 16. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine katastarske oznake 717 k.o. Donja Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2019. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11A/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja i upravljanja za Općinu Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2019. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za kupnju zemljišta radi izgradnje stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
 3. VI. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana
 4. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podstrana
 5. Odluka o II. Izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Vlastitog pogona
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada

Općinski načelnik

 1. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Podstrana za 2018. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru područja Općine Podstrana na temelju koncesijskog odobrenja

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o radu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u općinskom vijeću Općine Podstrana za 2019. Godinu
 2. Izmjene i dopune odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine Podstrana
 3. Odluku o kupnji idealnog dijela nekretnine (č.z. 1606 k.o. Donja Podstrana)
 4. Odluku o kupnji idealnog dijela nekretnine (č.z. 1597 k.o. Donja Podstrana)
 5. Odluku o osnivanju i imenovanju ulice Odvojka Duge njive na području Općine Podstrana (k.o. Donja Podstrana)
 6. Odluku o osnivanju i imenovanju ulice Odvojka domovinskog rata na području Općine Podstrana (k.o. Donja Podstrana)
 7. Odluku o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podstrana
 8. Odluku o donošenju plana zaštite od požara za Općinu Podstrana
 9. Izmjene i dopune odluke o osnivanju Javne ustanove javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana
 10. II. izmjene i dopune odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. V. izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana
 2. II. izmjene i dopune pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2019, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za 2019. godinu
 2. Odluka o prihvaćanju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Podstrana

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2019, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i u objektu za robinzonski smještaj
 2. Odluka o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana
 3. Odluka o imenovanju sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. Plan prijama za 2019. godinu

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 37/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Podstrana za 2019. godinu
 2. Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme u vlasništvu Općine Podstrana

21.12.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 37/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 36/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka O donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 2/02 i 9/04)
 2. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja oko OŠ Strožanac

21.12.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 36/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 35/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka Odluka o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2019. godinu
 3. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju Projekata aglomeracija Split-Solin i Kaštela-Trogir te dovršetak realizacije projekta EKO-Kaštelanski zaljev
 4. Zaključak o sklapanju Ugovora o pravu građenja između HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Općine Podstrana
 5. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju komunalne usluge ”1370” koji će se sklopiti s tvrtkom Promet d.o.o.
 6. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 7. V. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana
 8. Odluka o upravljanju grobljem

21.12.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 35/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 34/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2018. godinu

07.12.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 34/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 33/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. VII. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

10.12.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 33/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 32/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. VI. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

04.12.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 32/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 31/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 2. Plan razvojnih programa Općine Podstrana za 2019. godinu
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu

28.11.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 31/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 30/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 2. III. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2018. godinu

28.11.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 30/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 29/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
 2. Odluka o komunalnoj naknadi
 3. Odluka o komunalnom doprinosu
 4. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 5. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
 6. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2019. godinu
 7. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine dijela čst.zem. 2205
 8. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine dijela čst.zem. 3701
 9. Odluka o osnivanju i imenovanju odvojka Grljevačke ceste na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)

Općinski načelnik

 1. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu „ČISTOĆA“ d.o.o.

28.11.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 29/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 28/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podstrana
 2. Odluka o donošenju plana zaštite od požara za Općinu Podstrana
 3. Odluka o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana
 4. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika Općine Podstrana

15.11.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 28/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podstrana
 2. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine Podstrana
 3. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
 4. Odluka o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama
 5. Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023. godine
 6. IV. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. Odluka o zajedničkom korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu

25.10.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 27/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata i srednjoškolaca Općine Podstrana u akademskoj godini 2018.-2019.
 2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2018./2019. akademskoj godini
 3. Odluka o dodjeli poklona u naravi obiteljima sa šestoro ili više djece

01.10.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. V. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu
 2. Izmjenu i dopunu odluke o osnivanju stožera civilne zaštite na području Općine Podstrana

24.09.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 25/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 2. II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2018. godinu

14.09.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 24/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu

14.09.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 23/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22A/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Podstrana

14.09.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22A/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju ulice odvojka Don Petra Cara na području općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 2. II Izmjene i dopune Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2018. godinu
 3. II Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2018.
 4. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine 85/1148 dijela čst.zem. 2214/1
 5. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine 19/71 dijela čst.zem. 2215
 6. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine 15/1206 dijela čst.zem. 2220/1

14.09.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2018./2019. srednjoškolcima iz Podstrane

28.08.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene“ u naselju Sv. Martin – Podstrana

01.08.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

01.08.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2017.-2022.g.

29.06.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2018. godinu

28.06.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o donošenju plana vježbi civilne zaštite za 2019. godinu

20.06.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15A/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti, otpisu potraživanja, odgodi plaćanja ili obročnoj otplati potraživanja Općine Podstrana s osnove javnih davanja
 2. Pravilnik o blagajničkom poslovanju
 3. Pravilnik o popisu imovine i obveza Općine Podstrana, te postupanju službenika, namještenika i dužnosnika s imovinom koju su preuzeli na korištenje

15.06.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15A/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. III. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

15.06.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Podstrana
 2. Odluka o kupnji nekretnine katastarske oznake 1919/1, 1919/3 i 1919/4 k.o. Donja Podstrana
 3. Odluka o kupnji nekretnine katastarske oznake 1918/2 k.o. Donja Podstrana
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Obalni dio pojasa od ušća rijeke žrnovnice do HC Lav

08.06.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o obliku, sadržaju i visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području općine Podstrana

04.06.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Gđi. Mariji Musić
 2. Odluka o dodjeli osobne nagrade Gosp. Vladi (Vladimiru) Vlašiću
 3. Odluka o dodjeli skupne nagrade Klapi Praska
 4. Odluka o dodjeli skupne nagrade Vatrogasnoj zajednici Hrvatske
 5. Odluka o dodjeli zahvalnice Obitelji Cindro
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice Gđici. Dori Goreta
 7. Odluka o dodjeli zahvalnice Gđici. Bruni Bakota
 8. Odluka o dodjeli zahvalnice Gosp. Enesu Buljanu
 9. Odluka o dodjeli zahvalnice Planinarskom društvu Perun
 10. Odluka o dodjeli zahvalnice Zboru mladih župe Gospe u siti

17.05.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Program uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova na području Općine Podstrana
 2. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području općine Podstrana temeljem pisanog ugovora
 3. Izmjene i dopune odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 4. Izmjene i dopune Odluke o produžeku postojećih ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 5. Izmjene i dopune Rješenja o određivanju naziva ulica na području Općine Podstrana
 6. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana)
 7. Odluka o ukidanju odluke o produžetku postojećih ulica na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana)
 8. Odluka o osnivanju i imenovanju ulice Put Kave na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana)
 9. Odluka o osnivanju i imenovanju Ulice žrtava komunizmana području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 10. Odluka o produžeku ulice Bartola Kašića na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 11. Odluka o produžeku ulice put Sv. Fabijana na području Općine Podstrana (K.O. Gonja Podstrana)
 12. Odluka o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana)
 13. Odluka o utvrđivanju katastarskih čestica koje spadaju pod dio ulice Don Petra Cara koji nije pod upravljanjem Županijske uprave za ceste Split
 14. Odluka o produžeku i imenovanju ulice duge njive na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 15. III. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana
 16. Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za otkup dijela čst.zem. 3701, zk.ul. 4914, k.o. Donja Podstrana,

04.05.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10A/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2018. godinu

18.04.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10A/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2018. godinu

18.04.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. II. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

10.04.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

29.03.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 2. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2018. godinu

22.03.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu

22.03.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja područja gornje Podstrane (UPU broj 11)
 3. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja (UPU-a):
  – Urbanistički plan uređenja Strožanac I (UPU br. 4)
  – Urbanistički plan uređenja Strožanac II (UPU br. 17)
 4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Strožanac Gošanj (UPU 16)

22.03.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta na području Općine Podstrana
 2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za realizaciju EKO Projekta
 3. Odluka o ukidanju Odluke o prikupljanju (izdvajanju) naknade za razvoj za pripremu realizacije projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split-Solin s Aglomeracijom Podstrana
 4. Izmjene i dopune Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2018. godinu
 5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana
 6. Odluka o imenovanju člana/-ice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana
 7. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2018.
 8. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 9. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju ulice Kralja Tomislava na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 11. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup dijela zemljišta u vlasništvu Općine Podstrana (čest. zem. 4893 K.O. Donja Podstrana) za postavljanje antenskog sustava
 12. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana (dio kat.čest. 3377 K.O. Donja Podstrana)
 13. Odluka o prihvaćanju poslovne suradnje sa Hrvatskom poštom d.d. Zagreb

Općinski načelnik

 1. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Podstrana

22.03.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za 2018. godinu

06.02.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2018, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Statut Općine Podstrana
 2. Odluka o prikupljanju mješanog otpada
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama
 4. II. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu

31.01.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2018, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 2. Plan prijma za 2018. godinu.

10.01.2018. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2018 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 37/2017, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o II. preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2017. godinu

21.12.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 37/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 36/2017, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Podstrana za 2018. godinu

21.12.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 36/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 35/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na području Općine Podstrana za 2018. godinu
 2. Odluka o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2018. godinu
 4. II Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Podstrana
 5. Odluka o sklapanju sporazuma radi uspostave novih suvlasničkih dijelova čst.zem. 1806 k.o. Donja Podstrana, te razvrgnuća suvlasničke zajednice
 6. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2018. godinu
 7. Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav“
 8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

21.12.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 35/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 34/2017, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. IV Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana

11.12.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 34/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 33A/2017, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. VII Izmjene plana nabave za 2017

01.12.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 33A/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 33/2017, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. VI Izmjene plana nabave za 2017
 2. Zaključak o dodjeli stipendija Općine Podstrana u akademskoj 2017./2018. godini

01.12.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 33/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 32/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. III izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi
 2. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
 3. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu
 4. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja OŠ Strožanac
 5. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana u 2018. godini
 6. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana u 2018. godini

Općinski načelnik

 1. Dopuna Odluke o osnivanju stožera civilne zaštite na području Općine Podstrana
 2. Zaključak o dodjeli stipendija Općine Podstrana u akademskoj 2017./2018. godini

30.11.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 32/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 31/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Odluka o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 2. Odluka o produžeku postojećih ulica na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana)
 3. Odluka o osnivanju i imenovanju ulica na području Općine Podstrana (K.O. Gornja Podstrana)
 4. Odluka o produžeku postojećih ulica na području Općine Podstrana (K.O.Gornja Podstrana)
 5. Izmjene i dopune Odluke o davanju na korištenje javnih površina Općine Podstrana
 6. Odluka o razrješenju člana radnog tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 7. Odluka o imenovanju člana radnog tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana

30.11.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 31/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 30/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Proračun Općine Podstrana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 2. Plan razvojnih programa Općine Podstrana za 2018. godinu

30.11.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 30/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 29/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 2. IV. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2017. godinu

30.11.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 29/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 28/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. II. Izmjene i dopune plana prijma za 2017. godinu

26.10.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 28/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 2. III Izmjene i dopune programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2017. godinu
 3. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2017. godinu
 4. III. Izmjene i dopune odluke o komunalnom doprinosu
 5. Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Općinski načelnik
 1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2017./2018. srednjoškolcima iz Podstrane
 2. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata i srednjoškolaca Općine Podstrana u akademskoj godini 2017.-2018.
 3. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2017./2018. akademskoj godini
 4. V. Izmjene plana nabave za 2017. godinu
 5. III. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana

12.10.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 27/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezima Općine Podstrana
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Podstrana za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine

12.10.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 2. III. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2017. godinu

12.10.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 25/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu

12.10.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 24/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. Zaključak o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2017./2018. osnovnoškolcima iz Podstrane koji ne pohađaju o.š. Strožanac
 2. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za šk. god 2017./2018. osnovnoškolcima iz Podstrane
 3. Izmjene i dopune plana prijma za 2017. godinu

12.09.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 23/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. IV Izmjene plana nabave za 2017. godinu
 2. Izmjene i dopune pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona

03.08.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Odluka o izradi izmjena i dopunastrateškog razvojnog programa Općine Podstrana 2015. – 2020.
Općinski načelnik
 1. II izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana

25.07.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. Odluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Podstrana

30.06.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19A/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. II izmjene i dopune plana nabave za 2017.

21.06.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19A/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Odluka o izboru mandatnog povjerenstva
 2. Odluka o izboru odbora za izbor i imenovanja
 3. Odluka o izboru predsjednika vijeća
 4. Odluka o izboru zamjenice predsjednika vijeća
 5. Odluka o izboru članova/članica odbora za statut i poslovnik
 6. Odluka o izboru članova/članica odbora za proračun, financije i općinsku imovinu
 7. Odluka o izboru članova/članica odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 8. Odluka o izboru članova/članica odbora za komunalne poslove
 9. Odluka o izboru članova/članica komisije za dodjelu javnih priznanja
 10. Odluka o izboru članova/članica komisije za imenovanje ulica i trgova
 11. Odluka o izboru članova/članica povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 12. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica odbora za školstvo i predškolski razvoj
 13. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica odbora za hrvatske branitelje iz domovinskog rata
 14. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica odbora za turizam
 15. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica odbora za kulturu i udruge
 16. Odluka imenovanju članova/članica vijeća za dodjelu koncesija na pomorskom dobru Općine Podstrana
 17. Odluka o porezima Općine Podstrana

21.06.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. Izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2017. godinu

30.05.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Podstrana za 2017. godinu
 2. Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za republiku hrvatsku u 2017. godini za područje Općine Podstrana i preventivno – operativni planaktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora Općine Podstrana

12.05.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor Općinskog načelnika Općine Podstrana
 2. Pravovaljana kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Podstrana
 3. Pravovaljana kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Podstrana
 4. Pravovaljana kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Podstrana
 5. Pravovaljana kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Podstrana
 6. Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podstrana
 7. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podstrana
 8. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podstrana
 9. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podstrana
 10. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podstrana
 11. Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podstrana

05.05.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2017. godinu

03.05.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Odluka o objavi Pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

19.04.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Odluka o objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja Ban
 2. Odluka o objavi pročišćenog teksta provedbenih odredbi Urbanističkog plana uređenja Strožanac II (17)

19.04.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12A/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. II. Izmjene i dopune plana nabave za 2017.

07.04.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12A/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja groblja Ban
 2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

07.04.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 2. II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2017. godinu

07.04.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Odluka o imenovanju počasnog građanina Općine Podstrana
 2. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
 3. Odluka o dodjeli osobne nagrade
 4. Odluka o dodjeli skupne nagrade
 5. Odluka o dodjeli zahvalnice
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice
 7. II. izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 8. Izmjene pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
 9. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija i dogradnja građevine javne i društvene namjene“ u naselju Sv. Martin – Podstrana
 10. Vjerodostojno tumačenje članka 6. i članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu
 11. II izmjene i dopune programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine podstrana za 2017. godinu

07.04.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. Odluka o imenovanju povjerenika u postupku obnove zemljišne knjige za K.O. Gornja Podstrana
 2. Odluka o izgradnji pristupnog puta od Hotela Eden do čst.zem. 2267/3, k.o. Donja Podstrana
 3. Odluka o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Strožanac II (17)
 4. Odluka o kupnji čst.zem. 2104/2, k.o. Donja Podstrana
 5. Odluka o kupnji čst.zem. 2104/3, k.o. Donja Podstrana
 6. Odluka o kupnji čst.zem. 2105/2, k.o. Donja Podstrana
 7. Odluka o kupnji čst.zem. 2106/7, k.o. Donja Podstrana
 8. Odluka o kupnji čst.zem. 2106/8, k.o. Donja Podstrana
 9. Odluka o kupnji čst.zem. 2106/10, k.o. Donja Podstrana
 10. Odluka o kupnji čst.zem. 2106/11, k.o. Donja Podstrana
 11. Odluka o kupnji čst.zem. 2106/12, k.o. Donja Podstrana

22.03.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

22.03.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. Izmjene plana nabave za 2017.

28.02.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Odluka o osnivanju trgovačkog društva poduzetnički inkubator Podstrana d.o.o.
 2. Izmjene i dopune programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2017. godinu
 3. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana
 4. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana (čest. zem. 1087/1 K.O. Donja Podstrana

28.02.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 2. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2017. godinu

28.02.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2017. godinu

16.02.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće
 1. Odluka o kupnji nekretnina
 2. Odluka o kupnji nekretnina

01.02.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. Plan nabave za 2017. godinu

09.01.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2017, sadržaj:

Općinski načelnik
 1. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 2. Plan prijma za 2017. godin

05.01.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 30/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

16.12.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 30/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 29/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana
 2. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Podstrana za 2017. godinu
 3. Zaključak o dodjeli stipendija u 2017. godini
 4. III. izmjene plana nabave za 2016. godinu

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o prihvaćanju zahtjeva HEP ODS d.o.o., Elektrodalmacija Split za podmirenjem dijela troška sanacije državne ceste D8.
 2. Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja br. 4 „Strožanac I“
 3. II. izmjene i dopune odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Podstrana
 4. Odluka o sufinanciranju projekta izgradnje kanalizacijskog sustava Općine Podstrana, I etapa izgradnje, I faza
 5. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

15.12.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 29/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 28/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2017. Godinu
 2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2017. Godinu
 3. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Splitu
 5. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija raskrižja Hercegovačke i Ulice kralja Zvonimira u Podstrani“

PreuzimanjePreuzimanje:

01.12.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 28/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 2. Plan razvojnih programa Općine Podstrana za 2017. godinu
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

01.12.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 27/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja zone „Komercijalni turizam- HC Lav“, Podstrana
 2. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta na području općine Podstrana
 3. Odluka o utvrđivanju područja mjesnih odbora u Općini Podstrana
 4. Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup dijela prostora u vlasništvu Općine Podstrana (čest. zem. 1087/2, 4277 i 3271 k.o. Donja Podstrana) za postavljanje bankomata
 5. Odluku o kupnji čest.zem.329, k.o. Donja Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

23.11.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

23.11.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 25/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvola te visini naknade za izdavanje dozvole
 2. Zaključak o zajedničkom korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

25.10.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 24/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata Općine Podstrana u 2017. godini
 2. Odluka o o imenovanju članovaPovjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2017. godini

PreuzimanjePreuzimanje:

04.10.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 23/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Podstrana
 2. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

PreuzimanjePreuzimanje:

04.10.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene plana nabave za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

27.09.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20A/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Granice naselja u općini Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

23.09.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20A/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o utvrđivanju naselja na području Općine Podstrana
 2. Odluka o imenovanju sastava povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Podstrana
 3. Odluka o razrješenju članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 4. Odluka o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 5. II. Izmjene i dopune odluke o autotaksi prijevozu

PreuzimanjePreuzimanje:

23.09.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 2. Odluka o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 3. Odluka o prikupljanju (izdvajanju) naknade za razvoj za pripremu realizacije Projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin s Aglomeracijom Podstrana
 4. Izmjene i dopune Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

07.09.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o proceduri stvaranja ugovornih obveza u Općini Podstrana
 2. Odluka o potvrđivanju izbora zapovjednika DVD Podstrana
 3. Pravilnik o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

18.08.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o kupnji nekretnine označene kao čest. zem. 2140 K.O. Donja Podstrana
 2. Odluka o sklapanju sporazuma između Općine Podstrana i Hrvatskih cesta d.o.o. glede sufinanciranja izvanrednog održavanja državne ceste D-8, dionica 18
 3. Izmjene i dopune programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2016. godinu.
 4. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2016. Godinu
 5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja groblja „Ban“

Općinski načelnik

 1. Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

PreuzimanjePreuzimanje:

03.08.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu
 2. Odluku o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

03.08.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

02.06.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o dodjeli osobne nagrade gospođi Katici Vrbatović
 2. Odluka o dodjeli osobne nagrade gospodinu Željku Ercegu
 3. Odluka o dodjeli skupne nagrade katoličkom Dječjem vrtiću ”Brat sunce”
 4. Odluka o dodjeli zahvalnice gospođici Ivani Car
 5. Odluka o dodjeli zahvalnice gospođici Franki Strmotić
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice gospodinu Anti Glavinoviću
 7. Odluka o dodjeli zahvalnice gospodinu Stipi Jeliću
 8. Odluka o dodjeli zahvalnice gospođici Miji Perišić
 9. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine
 10. Odluka o kupnji čst.zem.3213, k.o. Donja Podstrana
 11. II.Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi
 12. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

26.05.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

17.05.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune odluke o javnim priznanjima
 2. Odluka o kupnji nekretnina
 3. Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Podstrana
 4. Plan mreže dječjih vrtića na području općine Podstrana
 5. Plan unapređenja zaštite od požara na području općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

17.05.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11A/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Podstrana 2015. – 2020. godine

PreuzimanjePreuzimanje:

28.04.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11A/2016 Adobe Acrobat

Strateški razvojni programa Općine Podstrana 2015. – 2020. godine Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana temeljem pisanog ugovora
 2. Odluka o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja groblja Ban
 3. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 4. Odluka o utvrđivanju naselja na području Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

28.04.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu
 2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

28.04.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene plana prijma za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

26.04.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 2. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
 3. Odluka o imenovanju člana/-ice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana
 4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana
 5. Odluka o uključivanju u projekt obnove vodotornja u gradu Vukovaru

PreuzimanjePreuzimanje:

24.03.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o suglasnosti na prijenos prava vlasništva dijela nekretnina trgovačkog društva Promet d.o.o. Split na Grad Split

Općinski načelnik

 1. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana
 2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

17.03.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06A/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

02.03.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 6A/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o osiguranju prostora i sredstava za rad Područnog odjela Osnovne glazbene škole Omiš u Podstrani
 2. Zaključak o pružanju pomoći Hrvatskom branitelju Draženu Milardoviću

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u postupcima za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
 2. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u području javne nabave
 3. Odluka o imenovanju stalnih ovlaštenih predstavnika odgovornih za provedbu postupaka za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
 4. Odluka o imenovanju stalnih ovlaštenih predstavnika odgovornih za provedbu postupaka javne nabave

PreuzimanjePreuzimanje:

25.02.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene i dopune odluke o komunalnom doprinosu
 2. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta na području općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

12.02.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana u 2015. godini
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Podstrana za razdoblje od 2016. do 2020. godine
 3. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.02.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Podstrana na području Općine Podstrana
 2. Poslovnik Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na području Općine Podstrana
 3. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana
 4. Odluka o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišne knjige za K.O. Gornja Podstrana
 5. Program nabave i sufinanciranja sadnog materijala na području Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.02.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

PreuzimanjePreuzimanje:

20.01.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Podstrana za razdoblje 2016.-2018. Godine
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenika zaštite na radu
 3. Plan nabave za 2016. godinu
 4. Plan prijma za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

08.01.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

23.12.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 27/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o davanju zamjenskog prostora
 2. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta na području općine Podstrana
 3. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 4. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2016. godinu

Općinski načelnik

 1. Zaključak o dodjeli stipendija u 2016. godini
 2. Odluka o donošenju Plana vježbi civilne zaštite na području Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

23.12.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2016. godinu
 2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

04.12.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 25/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 2. Plan razvojnih programa Općine Podstrana za 2016. godinu
 3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

04.12.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 24/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. IV izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

04.12.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 23/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune o davanju na korištenje javnih površina Općine Podstrana
 2. Izmjene i dopune o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
 3. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 4. Odluka o pokretanju postupka javne nabave natjecateljskim dijalogom za dobavu sportske dvorane, poslovnih prostora, vanjskih igrališta i garažnih parkirnih mjesta u sportsko-administrativno- trgovačkom centru PETRIĆEVO
 5. Zaključak o davanju zamjenskog prostora
 6. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta na području općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. VI Izmjene plana nabave za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

30.11.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o realizaciji projekta uređenja knjižnice i multifunkcionalne dvorane.
 2. Zaključak o realizaciji projekta uređenja parkinga ispred zgrade općine.
 3. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Podstrana
 4. Odluka o o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
 5. Odluka o o prodaji nekretnina označenih kao kat. čest. 2357/5 i 2357/6 K.O. Donja Podstrana)
 6. Odluka o razrješenju članova/članica radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 7. Odluka o o imenovanju članova/članica radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

10.11.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 2. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 3. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata Općine Podstrana u 2016. godini
 4. Zaključak o zajedničkom korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu
 5. V. Izmjene plana nabave za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

23.10.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 2. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Podstrana
 3. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 4. Odluka o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Podstrana
 5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Podstrana (kat. čest. 2266/1 i 2266/3 K.O. Donja Podstrana)

PreuzimanjePreuzimanje:

06.10.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o ulasku Općine Podstrana u sastav urbane aglomeracije Split
 2. Odluka o uključenju Općine Podstrana u Program izgradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje – POS
 3. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Podstrana
 4. Odluka o usvajanju plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite

PreuzimanjePreuzimanje:

29.09.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. III izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

29.09.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2015, sadržaj:

Turistička zajednica Podstrana

 1. Poslovnik o radu nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Podstrana
 2. Poslovnik o radu turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Podstrana

Načelnik

 1. Odluka o oslobođenju plaćanja grobne naknade za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su smrtno stradali u obrani suvereniteta RH, a ukopani su na groblju „Ban“ u Podstrani
 2. Odluka o sustavu kažnjavanja za lake povrede službene dužnosti
 3. Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

02.09.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o razrješenju dužnosti potpredsjednice vijeća
 2. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika vijeća
 3. Odluka o izboru predsjednice Općinskog vijeća
 4. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
 5. Odluka o razrješenju članova/članica radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 6. Odluka o imenovanju članova/članica radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 7. Zaključak o prihvačanju prijedloga HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o

Načelnik

 1. Pravilnik o službenoj odori prometnih redara Općine Podstrana
 2. II. Izmjene i dopune plana prijma za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

30.07.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o korištenju službenih automobila

PreuzimanjePreuzimanje:

22.07.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13A/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

11.06.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13A/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana
 2. Izmjene i dopune plana prijma za 2015. godinu
 3. II. izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

09.06.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o imenovanju Don Ante Čotića za počasnog građanina Općine Podstrana
 2. Odluka o imenovanju Don Petar Dukića za počasnog građanina Općine Podstrana
 3. Odluka o dodjeli osobne nagrade gospodinu Slavku Ružiću
 4. Odluka o dodjeli skupne nagrade Udruzi branitelja “Oluja”
 5. Odluka o dodjeli zahvalnice Gospođi Ani Strikić
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu ”Podstrana”
 7. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana
 8. Odluka o komunalnom redu
 9. Upute za postupanje pri izdavanju suglasnosti za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u području koridora prometnica
 10. Zaključak za objavu javnog poziva za iskaz interesa za izgradnju administrativnog, trgovačkog i sportskog centra „Petrićevo“

PreuzimanjePreuzimanje:

29.05.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2015. Godinu
 2. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2014. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

29.05.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10A/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II izmjene plana nabave

PreuzimanjePreuzimanje:

05.05.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10A/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan prijma za 2015. godinu
 2. Zaključak o određivanju naknade za postavljanje reklamnih predmeta na području Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

05.05.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 2. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podstrana
 3. Odluka o pristupanju Lokalnoj akcijskoj grupi – LAG ”Kamen i more”
 4. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 5. Pravilnik za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna

PreuzimanjePreuzimanje:

23.04.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Općine Podstrana
 2. Sistematizacija radnih mjesta
 3. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona

PreuzimanjePreuzimanje:

21.04.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07A/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2015. godinu
 2. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

07.04.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07A/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

03.04.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o imenovanja prve nove ulice na području općine Podstrana po poginulom hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata pok. Vladimiru Vukoviću
 2. Odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela Općine Podstrana
 3. Zaključak da Općina Podstrana nije suglasna sa legalizacijom nezakonito izgrađene zgrade na kat. čest. zem. 88 K.O. Donja Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

03.04.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2015. godinu

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o ne usvajanju prijedloga tvrtke Promet d.o.o.

PreuzimanjePreuzimanje:

20.03.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, te vjerskih zajednica na području Općine Podstrana
 2. Odluku o visini naknade za grobljanske usluge
 3. Izmjene i dopune odluke o komunalnoj naknadi
 4. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podstrana
 5. Odluka uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i natpisa na području općine Podstrana
 6. Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Podstrana za razdoblje 2015. do 2020. godine

PreuzimanjePreuzimanje:

05.03.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta

PreuzimanjePreuzimanje:

25.02.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan prijama u službu za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

15.01.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

02.01.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 29/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2014. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

29.12.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 29/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 28/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o imenovanju sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana
 2. Odluka o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana
 3. Odluka o određivanju naknade za članove/članice Izbornog povjerenstva i biračkih odbora za provedbu izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana
 4. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvojza 2015. Godinu
 5. Odluka o imenovanju članova/članica Upravnog vijeća Centra za kulturu općine Podstrana
 6. Odluka o razrješenju privremene ravnateljice Centra za kulturu općine Podstrana
 7. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Centra za kulturu općine Podstrana
 8. Odluka o razrješenju članova/članica radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 9. Odluka o imenovanju članova/članica radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 10. Odluka o razrješenju članice Stožera zaštite i spašavanja općine Podstrana
 11. Odluka o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

31.12.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 28/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Podstrana
 2. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine kat.čest. 2808
 3. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine kat.čest. 2809/1
 4. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2015. godinu
 5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2015. Godinu
 6. Odluka o dodjeli nekretnine na korištenje i čuvanje

Općinski načelnik

 1. Zaključak o dodjeli stipendija
 2. Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce kada sudjelujuu vatrogasnim intervencijama na području općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

12.12.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 27/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 2. Odluku o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

12.12.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2014.godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

12.12.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 25/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Podstrana
 2. Odluka o općinskim porezima Općine Podstrana
 3. Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza za umirovljenike
 4. Odluka o davanju na korištenje javnih površina Općine Podstrana
 5. Zaključak o neprihvaćanju ponude za otkupom stana
 6. Zaključak o dodjeli donacije

Općinski načelnik

 1. Izmjene pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

15.10.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 24/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. III. izmjene i dopune plana nabave za 2014. Godinu
 2. Odluka o sufinanciranju pomoćnika u nastavi i predškolskom odgoju
 3. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 4. Izmjene i dopune Pravilnika o radu

PreuzimanjePreuzimanje:

15.09.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 23/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Podstrana
 2. Zaključak o utrošku sredstava naknade za razvoj

PreuzimanjePreuzimanje:

15.09.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sjeverni dio Grljevac I (UPU 7),
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sjeverni dio Grljevac II (UPU8)

PreuzimanjePreuzimanje:

05.08.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvačanju polugodišnjeg izvršenja Proračuna općine Podstrana za 2014.godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

05.08.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. II. Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2014. Godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

01.08.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2014.godinu
 2. Odluka o pokriću gubitaka tvrtke „Promet“ d.o.o. za 2013. godinu
 3. Odluka o pokriću gubitaka tvrtke „Promet“ d.o.o. iz predhodnih godina

PreuzimanjePreuzimanje:

24.07.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Strožanac II-Podstrana
 2. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja
 3. Odluka o sufinanciranju pokaznih karata

PreuzimanjePreuzimanje:

15.07.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela područja GRBAVAC (UPU 9) – pročišćeni tekst

PreuzimanjePreuzimanje:

30.05.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
 2. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo gospodinu Luki Marić Banje
 3. Odluka o dodjelo osobne nagrade gospodinu Miroslavu Selaku
 4. Odluka o dodjeli skupne nagrade Udruzi Lovaca dragovoljaca Domovinskog rata 1991
 5. Odluka o dodjeli Zahvalnice gospođi Srđani Kuzmanić
 6. Odluka o dodjeli Zahvalnice gospođici Ivoni Jovanović
 7. Odluka o dodjeli Zahvalnice gospođici Katarini Bogdanović
 8. Odluka o dodjeli Zahvalnice gospođici Ivani Prižmić

PreuzimanjePreuzimanje:

30.05.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o otvaranju posebnog računa za prikupljanje pomoći za poplavom ugrožena područja Republike Hrvatske.
 2. Odluka o novčanoj pomoći Općini Drenovci

Općinski načelnik

 1. Dopuna Pravilnika poslovanju Vlastitog pogona
 2. Dopuna plana prijma za 2014. Godinu
 3. II. Izmjene i dopune o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

22.05.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2013. godinu
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za 2013. godinu
 3. Izmjene i dopune odluke o autotaksi prijevozu
 4. Izmjene i dopune odluke o komunalnom doprinosu
 5. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 6. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica temeljem pisanog ugovora
 7. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela područja GRBAVAC (UPU 9)

PreuzimanjePreuzimanje:

02.05.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o početku postupka nabave elektromaterijala za izgradnju javne rasvjete u ulici Don Petra Cara (od D-8 do crpne stanice),
 2. Odluka o početku postupka nabave radova na izgradnji javne rasvjete u ulici Don Petra Cara (od D-8 do crpne stanice),
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda i javne rasvjete u ulici Put starog sela
 4. Odluka o početku postupka nabave za usluge prihrane plaža kamenim materijalom
 5. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove na uređenju ulice Kraljice Jelene sa izgradnjom potpornog zida i asfaltiranjem
 6. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana
 7. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2014. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

17.04.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

07.04.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Strožanac II (17)
 2. Odluka o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila s javno prometnih površina na području općine Podstrana od 1. lipnja do 30. rujna 2014. godine
 3. Odluka o osnivanju lokalne akcijske grupe „Jadro“

PreuzimanjePreuzimanje:

01.04.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina
 2. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

25.03.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Ispravak objave ponovne javne rasprave o prijedlogu Imjena i dopuna UPU Gornje Podstrane

PreuzimanjePreuzimanje:

13.03.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o objavi javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana
 2. Zaključak o prihvačanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Općinu Podstrana
 3. Odluka o imenovanju člana/-ice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU područja Grbavac-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

o6.03.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna UPU područja Gornje Podstrane-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 2. Ispravak objave ponovne javne rasprave o prijedlogu UPU sjevernog dijela Grljevac I i UPU sjevernog dijela Grljevac II

PreuzimanjePreuzimanje:

25.02.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podstrana
 2. Odluka o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
 3. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU područja Grljevac I-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU područja Grljevac II-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedlogaIzmjena i dopuna UPU područja Gornje Podstrane-Podstrana za ponovnu javnu raspravu

PreuzimanjePreuzimanje:

21.02.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Pravilnik za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za 2014. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

13.02.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na podrućju općine Podstrana za 2014. godinu
 2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na podrućju općine Podstrana za 2014. godinu
 3. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2014. godinu
 4. Odluka o o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Općine Podstrana i Općine Pakoštane
 5. Odluka o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Općine Podstrana i Općine Kalinovac

PreuzimanjePreuzimanje:

12.02.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine
 2. Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza za umirovljenike
 3. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara

PreuzimanjePreuzimanje:

23.01.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan prijma za 2014. godinu
 2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

15.01.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

PreuzimanjePreuzimanje:

03.01.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 32/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana
 2. Objava Javne rasprave o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Područja Gornje Podstrane-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

18.12.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 32/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 31/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o preraspodjeli sredstava u Proračunu za 2013. Godinu
 2. Zaključak o davanju suglasnosti za održavanje Europskog prvenstva u jedrenju na dasci

PreuzimanjePreuzimanje:

14.12.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 31/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 30/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, te vjerskih zajednica na području Općine Podstrana
 2. Odluka o o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2014. godinu
 3. Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana
 2. Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja studenata općine Podstrana
 3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja
 4. Izmjene i dopune Pravilnika o radu

PreuzimanjePreuzimanje:

13.12.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 30/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 29/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun općine Podstrana za 2014.godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

12.12.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 29/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 28/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Mutogras

PreuzimanjePreuzimanje:

05.12.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 28/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. IV. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2013. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

22.11.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 27/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2013. Godinu
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2013.godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

21.11.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 2. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika
 3. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela područja Grbavac (9)

PreuzimanjePreuzimanje:

14.11.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 25/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te visini naknade za izdavanje dozvole
 2. Dopuna pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona
 3. Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Podstrana za 2014. godinu
 4. Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja studenata općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

06.11.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 24/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Odluke o davanju suglasnosti na legalizaciju građevina u području koridora prometnica
 2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane (11)
 3. Odluka o autotaksi prijevozu

PreuzimanjePreuzimanje:

31.10.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 23/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana
 2. Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podstrana
 3. Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona

PreuzimanjePreuzimanje:

25.10.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Grljevac I-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Grljevac II-Podstrana za ponovnu javnu raspravu

PreuzimanjePreuzimanje:

15.10.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje javne rasvjete u Krešimirovoj, Tješimirovoj i ulici Gošanj
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za nabavku materijala za izgradnju javne rasvjete u Tješimirovoj, Krešimirovoj i ulici Gošanj
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za izgradnju javne rasvjete u Staroj Podstrani- III faza

PreuzimanjePreuzimanje:

15.10.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19-A/2013, sadržaj:

Općinsko viječe

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju članova/članica Odbora za proračun, financije i općinsku imovinu
 2. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 3. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za komunalne poslove
 4. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Komisije za dodjelu javnih priznanja
 5. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Komisije za imenovanje ulica i trgova
 6. Odluka o imenovanju članova/članica Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

PreuzimanjePreuzimanje:

19.09.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19-A/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje javne rasvjete u Mislavovoj ulici
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za nabavka materijala za izgradnju javne rasvjete u Mislavovoj ulici
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za nabavku robe za izgradnju javne rasvjet u ulici Kaline, Zvonimirovoj ulici (srednji dio), Kašićevoj ulici s Kokočevicom
 4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje javne rasvjete u ulici Kaline, Zvonimirov ulici (srednji dio) Kašićeva ulica s Kokočevicom
 5. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje javne rasvjete u Mosorskoj ulici i Tavelićevoj ulici
 6. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za nabavka materijala za izgradnju javne rasvjete u Mosorskoj ulici i Tavelićevoj ulici

PreuzimanjePreuzimanje:

05.09.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u ulici Don Petra Cara u Podstrani
 2. Izmjene i dopune pravila o načinu i cijeni opskrbe pitkom vodom za područje Općine Podstrana
 3. Odluka o visini naknade za zakup javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta za blagdane i ljetne manifestacije
 4. III. Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2013. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

20.08.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju članova/članica stožera zaštite i spašavanja Općine Podstrana
 2. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
 3. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za strateške projekte i izgradnju
 4. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za školstvo i predškolski odgoj
 5. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za izgradnju administrativnog, trgovačkog i sportskog centra „Petričevo“
 6. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za kulturu i udruge
 7. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
 8. Odluka o imenovanju članova/članica Vijeća za dodjelu koncesija na pomorskom dobru općine Podstrana
 9. Odluka o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila s javno prometnih površina na području općine Podstrana od 01. kolovoza do 30. rujna 2013. godine

PreuzimanjePreuzimanje:

02.08.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

02.08.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja
 2. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskom objektu „BAVA“
 3. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskom objektu
 4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje fekalnog kolektora uz dio donjeg toka bujice Grljevac u Podstrani

PreuzimanjePreuzimanje:

10.07.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o komunalnom doprinosu
 2. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Općinski načelnik

 1. Pravila o načinu i cijeni opskrbe pitkom vodom za područje Općine Podstrana
 2. Pravilnik o o posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila s Programom ispita

PreuzimanjePreuzimanje:

27.06.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
 2. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
 3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća
 4. Odluka o izboru zamjenice predsjednika Općinskog vijeća

PreuzimanjePreuzimanje:

12.06.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Mutogras-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za dodatne radove nužne za dovršetak radova na izgradnji parkirališta sa pristupnom cestom, vodoopskrbom, odvodnjom i javnom rasvjetom na obalnom dijelu Općine Podstrana u Strožancu
 3. II. Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2013. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

21.05.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine podstrana za 2013. godinu

Centar za kulturu Općine Podstrana

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika upostupka javne nabave za radove sanacije interijera župne crkve Bezgrešnog začeća BDM u Gornjoj Podstrani

PreuzimanjePreuzimanje:

26.04.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

24.04.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o dodjeli osobne nagrade -Ljubomir Jovanović
 2. Odluka o dodjeli osobne nagrade -Marija Šitum
 3. Odluka o dodjeli skupne nagrade –I.saziv Vijeća
 4. Odluka o dodjeli zahvalnice –Davor Grgat
 5. Odluka o dodjeli zahvalnice-Josip Bašić
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice-Toni Jakovac
 7. Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna općine Podstrana za 2012. godinu
 8. Odluka o davanju suglasnosti na legalizaciju grañevina u području koridora prometnica
 9. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Podstrana
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona
 11. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2013. godinu.

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku izgradnje vodovoda u ulici Put Starog sela Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

10.04.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana ureñenja Šćadin – sjever (UPU 14)
 2. II Izmjene i dopune odluke o komunalnom doprinosu

PreuzimanjePreuzimanje:

14.03.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Statut Općine Podstrana
 2. Poslovnik općinskog Vijeća Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

14.03.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. I. Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2013. godinu.
 2. Plan prijema u službu za 2013. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

01.03.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU područja Šćadin-Podstrana
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Sv. Martin-sjever-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

13.02.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Strožanac II (17)
 2. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2013. godinu
 4. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2013. godinu
 5. Odluka o uključivanju u projekt Lokalne akcijske grupe radnog naziva „LAG JADRO“
 6. Analiza stanja organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine Podstrana za 2012. godinu
 7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Podstrana
 8. Zaključak o pomoći u postupku legalizacije obitelj Jakulj
 9. Zaključak o pomoći u postupku legalizacije obitelj Selak
 10. Zaključak o pomoći u postupku legalizacije obitelj Vuletić

PreuzimanjePreuzimanje:

07.02.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Strožanac II- Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.02.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za proračunsku 2013.godinu
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za nabavku kombi vozila za potrebe DVD Podstrana
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za nabavku kamiona za odvoz smeća

PreuzimanjePreuzimanje:

16.01.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU područja Šćadin-sjever-Podstrana
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Strožanac II-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

14.01.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove nabave i montaže rasvjetnih stupova s castovnim svjetiljkama na potezu bujice Olimp do Pojatišta u Podstrani

PreuzimanjePreuzimanje:

18.12.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 23/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun općine Podstrana za 2013. Godinu
 2. Odluka o izvršenju Proračuna općine Podstrana za 2013. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

17.12.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. III. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2012. godinu
 2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2013. godinu
 3. IV. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2012. godinu

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje u ulici Banica

PreuzimanjePreuzimanje:

17.12.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Podstrana
 2. IV. Izmjene i dopune plana nabave

PreuzimanjePreuzimanje:

06.11.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove uređenja javne građevine TZ Općine Podstrana u Podstrani
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a Mutogras-Podstrana
 3. Odluka o izboru članova povjerenstva za izbor najboljeg idejnog rješenja izgradnje amfiteatralnog trga u Gornjoj Podstrani
 4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje kolno-pješačke prometnice-spojnice ulice Don Petra Cara s putem Sv. Fabjana i potpornog zida u ulici Don Petra Cara u Gornjoj Podstrani

PreuzimanjePreuzimanje:

18.10.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Treće Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2012. godinu
 2. Izmjena pravila o načinu i cijeni opskrbe pitkom vodom za područje općine Podstran

PreuzimanjePreuzimanje:

26.09.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
 2. Izmjene i dopune Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2012. godinu
 3. III. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2012. godinu
 4. II. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana u 2012. godini
 5. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 6. Odluka o pokretanju pregovora za otkup zemljišta za izgradnju prostora Amfiteatra
 7. Odluka o komunalnom doprinosu
 8. Zaključak o pomoći obitelji pok. hrvatskog branitelja

Općinski načelnik

 1. Pravila o načinu i cijeni opskrbe pitkom vodom za područje Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

01.09.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Šćadin-sjever-Podstrana za ponovnu javnu raspravu

PreuzimanjePreuzimanje:

30.08.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove rekonstrukcije javne rasvjete, elektroenergetske i elektroničke komunikacije dionice Zvonimirove ulice od sjeverne granice zahvata križanja s D-8 do spoja s Hercegovačkom ulicom u Podstrani
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za dodatne radove nužne za dovršetak radova na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u ulici Mile Gosalić u Podstrani
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Strožanac II-Podstrana za ponovnu javnu raspravu

PreuzimanjePreuzimanje:

10.08.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove uređenja javne građevine TZ Općine Podstrana u Podstrani
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Šćadin-Podstrana
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a Sv. Martin-sjever-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

23.07.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2012. godinu
 2. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2012. godinu
 3. Rješenje o izmjeni imenovanja članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

PreuzimanjePreuzimanje:

04.07.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o radu JUO općine Podstrana
 2. II. Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2012. godinu
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove izgradnje parkirališta sa pristupnom cestom, vodoopskrbom, odvodnjom i javnom rasvjetom na obalnom dijelu Općine Podstrana u Strožancu.
 4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u Tješimirovoj ulici, Krešimirovoj ulici i ulici Gošanj u Općini Podstrana.
 5. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda u Zagorskoj ulici u Općini Podstrana.

PreuzimanjePreuzimanje:

25.05.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja MUTOGRAS (13)
 2. Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Podstrana za 2011. godinu
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o novoj cijeni vodnih usluga
 4. Odluka o dodjeli nagrade za životno dijelo dr.sc. Jugoslav Bagatin
 5. Odluka o dodjeli osobne nagrade Vinku Karamanu
 6. Odluka o dodjeli osobne nagrade Margariti Kelava
 7. Odluka o dodjeli osobne nagrade Ivi Vitaiću
 8. Odluka o dodjeli oskupne nagrade ženskoj klapi Kurjože
 9. Odluka o dodjeli skupne nagrade Župnom zboru Gospe u Siti
 10. Odluka o dodjeli Zahvalnice akademiku Nenadu Cambiju
 11. Odluka o dodjeli Zahvalnice Slavku Čaliću
 12. Odluka o dodjeli Zahvalnice Podstrana-portalu
 13. Odluka o dodjeli Zahvalnice Ivi Leki

Općinski načelnik

 1. Odluka imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i javne rasvjete u Murskoj ulici- Podstrana
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje sustava javne rasvjete u ulici Put Vučipolja-Podstrana

Centar za kulturu Općine Podstrana

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika upostupka javne nabave za radove sanacije interijera župne crkve Bezgrešnog začeća BDM u Gornjoj Podstrani

PreuzimanjePreuzimanje:

24.05.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za nabavu i montažu rasvjetnih stupova s cestovnim svjetiljkama i kabelskim spojnicama na potezu od Zvonimirove ulice do Petrićeva u Podstrani
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u ulici Galije.
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove uređenja javne građevine TZ Općine Podstrana u Podstrani
 4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i javne rasvjete sjeverno od Hercegovačke ulice

PreuzimanjePreuzimanje:

17.04.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2012. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

05.04.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2012. Godinu
 2. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2012. godinu
 3. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2012. godinu.
 4. Odluka o uvjetima i visini stimulativne otpremnine prilikom odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu
 5. Odluka o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, te vjerskih zajednica na području Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.04.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u Mosorskoj i Tavelićevoj ulici
 2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2012. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

22.03.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

15.02.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge prijevoza putnika
 2. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica
 3. Odluka o visini naknade za sudjelovanje u radu Općinskog Vijeća
 4. Analiza stanja organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana u 2011. godini
 5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana za 2012. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

14.02.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak po Zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o.
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 3. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 4. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala
 5. Odluka o imenovanju predstavnika općinskog vijeća za pregovaračke postupke

Općinski načelnik

 1. Plan prijema u službu u 2012. godini

PreuzimanjePreuzimanje:

27.01.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za proračunsku 2012. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

25.01.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja GRBAVAC (UPU 9)
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja PETRIĆEVO-SVETI MARTIN (UPU 10)

PreuzimanjePreuzimanje:

24.01.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Grljevac I-Podstrana
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Grljevac II-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

11.01.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun općine Podstrana za 2012. godinu
 2. Odluka o izvršenju Proračuna općine Podstrana za 2012. godinu

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac- Podstrana
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Petrićevo-Sv. Martin- Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

20.12.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prodaji stana u vlasništvu Općine Podstrana
 2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2012.godinu
 3. Odluka o dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
 4. Donošenje IV. Izmjena i dopuna Proraćuna općine Podstrana za 2011. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

16.12.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU područja Grbavac-Podstrana
 2. Odluka o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Petrićevo-Sv. Martin-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.11.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora
 2. Odluka o početku postupka javne nabave

PreuzimanjePreuzimanje:

18.11.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
 2. Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
 3. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
 4. Odluka o imenovanju člana povjerenstva za subvencioniranje kamata za kredite poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području Općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. Odluka o dodjeljivanju pomoći za ogrijev socijalno ugroženim obiteljima
 2. Odluka o početku postupka javne nabave

PreuzimanjePreuzimanje:

04.11.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o početku postupka javne nabave
 2. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 3. II Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2011. Godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

07.10.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o komunalnoj naknadi
 2. Odluka o subvencioniranju kamata
 3. III. Izmjene i dopune proračuna za 2011. godinu
 4. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća obračuna Proračuna za 2011. godinu
 5. Odluka o koeficijentima za obračun plaća
 6. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o načinu i cijeni opskrbe pitkom vodom
 2. Odluka o početku postupka javne nabave
 3. Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Šćadin-sjever-Podstrana
 4. Zaključak o utvrñivanju prijedloga UPU-a Šćadin-sjever

PreuzimanjePreuzimanje:

05.10.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Općine Podstrana
 2. Zaključak o odobravanju Idejnog projekta poslovne zone Petrićevo
 3. Odluka o razrješenju dužnosti potpredsjednika vijeća
 4. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika vijeća
 5. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća
 6. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
 7. II. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2011. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

05.09.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o pokretanju izgradnje i uređenja tematskih staza na području Općine Podstrana
 2. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 3. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona
 4. Odluka o dodjeli osobne nagrade Zoranu Jurišiću Općine Podstrana
 5. Odluka o imenovanju počasnog građanina Mons Matu Uzinića
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice Julijanu Mediniu
 7. Odluka o dodjeli skupne nagrade Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji državnog Ureda za reviziju
 9. Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Podstrana za 2010. godinu
 10. Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja groblja Ban

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja

PreuzimanjePreuzimanje:

30.08.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2011, sadržaj:

Sadržaj

 1. Odluka O početku postupka javne nabave
 2. Odluka O početku postupka javne nabave

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plan nabave za proračunsku 2011. godinu
 2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2011. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja Ban- Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

29.06.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrñivanju prijedloga UPU-a područja Šćadin-Podstrana
 2. Objava za javnu raspravu o prijedlogu UPU-a područja Šćadin-Podstrana (12)
 3. Zaključak o Utvrñivanju prijedloga UPU-a Sv. Martin-sjever-Podstrana
 4. Objava za javnu raspravu o prijedlogu UPU-a Sv. Martin-sjever-Podstrana (15)

PreuzimanjePreuzimanje:

27.05.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a Strožanac II – Podstrana
 2. Objava javne rasprave o prijedlogu UPU-a Strožanac II (17) – Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

13.05.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o upravljanju grobljima
 2. Odluka o visini naknade za grobljanske usluge
 3. Odluka o usvajanju plana zaštite i spašavanja
 4. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje od 2011. – 2019. godine
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2011. godinu
 6. Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2011. godinu
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o novoj cijeni vodnih usluga
 8. Zaključak o zaštiti općinske zgrade i zgrade u sklopu općinske zgrade

PreuzimanjePreuzimanje:

21.04.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zona u zelenilu i zona sportskih igrališta (6)

PreuzimanjePreuzimanje:

21.04.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Strožanac I” (4)

PreuzimanjePreuzimanje:

21.04.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana zone u zelenilu i zone sportskih igrališta – Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

13.04.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Strožanac I – Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.04.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za proračunsku 2011. godinu
 2. Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te visini naknade za izdavanje dozvole
 3. Odluka o maksimalnom iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području Općine Podstrana
 4. Dozvola za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Općine Podstrana
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a sjeverni dio Grljevac I – Podstrana
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a sjeverni dio Grljevac II – Podstrana
 7. Objava javne rasprave o prijedlogu UPU-a sjeverni dio Grljevac I – Podstrana i o prijedlogu UPU-a sjeverni dio Grljevac II – Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

17.03.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

14.03.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2011. godinu
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2011. godinu
 3. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2011. godinu
 4. Odluka o visini koeficijenta boravišne pristojbe

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Grbavac – Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Grbavac – Sv. Martin Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 3. Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu UPU području Grbavac (9) i o prijedlogu UPU područja Grbavac – Sv. Martin (10)

PreuzimanjePreuzimanje:

12.03.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana
 2. Odluka o sufinanciranju pokaznih karata
 3. Odluka o izgledu i poziciji kontejnera za posebni otpad na području Općine Podstrana
 4. Zaključak o neprihvaćanju prava prvokupa nekretnine izgrađene na kat. čest. zem. 1245/1 K.O. Donja Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.02.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2011. godinu
 2. Odluka o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2011. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

21.12.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2011. godinu
 2. Odluka o autotaksi prijevozu na području Općine Podstrana
 3. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 4. Odluka o poticanju postupka obnove i uređenja ”Etno-eko” sela Gornja Podstrana
 5. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU zone u zelenilu i zone nogometnih igrališta –
  Podstrana
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Strožanac I – Podstrana
 3. Izmjene Plan nabave za proračunsku 2010. godinu

Mjesni odbori

 1. Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ”Strožanac I”
 2. Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ”Strožanac II”
 3. Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ”Grljevac”
 4. Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ”Grbavac”
 5. Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ”Sv. Martin – Mutogras”
 6. Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ”Gornja Podstrana”

PreuzimanjePreuzimanje:

22.12.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2010, sadržaj:

 1. Statut Turističke zajednice Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

10.11.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2010, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove/ članice vijeća mjesnih odbora za područje Općine Podstrana
 2. Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne odbora za područje Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.11.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II Izmjene i dopune Plan nabave za proračunsku 2010. godinu
 2. Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće zamjenika načelnika iz radnog odnosa
 3. Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
 4. Pravilnik o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga Općine Podstrana
 5. Zakljucak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u Proračun i financijsko izvješće Općine Podstrana za 2009. godinu

Općinski načelnik

 1. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

26.10.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 2. Odluka o prihvaćanju Općine Podstrana pokroviteljstva simpozija: «Perunov žrvanj i Jurjev mač»
 3. Odluka o izboru predstavnika Općine Podstrana u skupštinu društva «Promet» d.o.o. Split
 4. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Centra za kulturu Općine Podstrana
 5. Zaključak o prihvaćanju Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Podstrana

Općinski načelnik

 1. Odluka o određivanju osnovnice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podstrana
 2. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana
 3. Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

13.09.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2010, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja
 2. Odluka o određivanju radnog vremena Tvrtki «Božikovina»
 3. Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskom obrtu caffe bar „Cuga“ na plaži Sv. Martin
 4. Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskom objektu „M-Caffe“ na plaži Sv. Martin
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Strožanac I-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 6. Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Strožanac I (4)

PreuzimanjePreuzimanje:

30.08.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2010, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2010. godinu.
 2. Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.
 3. Odluka o dodjeli nagrade Radoslavu Bakoti za životno djelo.
 4. Odluka o dodjeli skupne nagrade Malonogometnom klubu «Strožanac» Podstrana.
 5. Odluka o dodjeli skupne nagrade Družbi sestara Franjevki od Bezgrješne – ogranak Podstrana.
 6. Odluka o dodjeli nagrade Filipu Vuleti.
 7. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika.
 8. Odluka o određivanju osnovice za obračun plaće općinskog načelnika.
 9. Zaključak o prihvaćanju Studije uređenja prometa na dijelu lokalne prometne mreže u Općini Podstrana.

PreuzimanjePreuzimanje:

09.06.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Podstrana za 2009. godinu
 2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 3. Odluka o izradi Urbanističkog plana ureñenja područja Šćadin – sjever (14)
 4. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Petrićevo – Sv. Martin (10)
 5. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja dijela područja Grbavac (9)
 6. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Strožanac I (4)
 7. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Strožanac II (17)
 8. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu (6)
 9. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja sjeverni dio Grljevac I (7)
 10. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Sv. Martin – sjever (15)
 11. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja sjeverni dio Grljevac II (8)
 12. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Strožanac III (18)
 13. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja područja Šćadin (12)
 14. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana ureñenja Groblja «Ban»
 15. Dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju mreže dječjih vrtića na području Općine Podstrana u 2010. godini
 16. Odluka o utemeljenju Odbora za praćenje izgradnje sportsko-trgovačko-administrativnog Centra «Grljevac»
 17. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
 18. Zaključak o prethodnoj suglasnosti za određivanju datuma izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

PreuzimanjePreuzimanje:

21.04.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o komunalnom redu
 2. Odluka o javnim priznanjima Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

21.04.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2010, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o izgledu i poziciji pokretnih ugostiteljskih radnji na području Općine Podstrana
 2. Pravilnik o organizaciji, čuvanju, odabiranju i izlučivanju registraturnog i arhivskog gradiva
 3. Posebna lista za čuvanje i izlučivanje registraturne arhivske
 4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

09.04.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2010, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za proračunsku 2010. godinu
 2. Plan upravljana pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2010. godinu
 3. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže u ulici Podčeline
 4. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže u ulicama Poljičkih knezova i Popa Glagoljaša (II dio)
 5. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže u Paštrićevoj ulici
 6. Odluka o početku postupka javne nabave za izradu Urbanističkog plana ureñenja Sv. Martin sjever (15)
 7. Odluka o početku postupka javne nabave za izradu Urbanističkog plana ureñenja područja Šćadin (12)
 8. Odluka o početku postupka javne nabave za izradu Urbanističkog plana ureñenja sjeverni dio Grljevac I (7)
 9. Odluka o početku postupka javne nabave za izradu Urbanističkog plana ureñenja sjeverni dio Grljevac II (8)

PreuzimanjePreuzimanje:

10.02.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Analiza stanja organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana za 2009. godinu
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana
 3. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podstrana
 4. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrñivanje prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
 5. Rješenje o imenovanju Odbora za izgradnju proširenja groblja «Ban» Podstrana
 6. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

05.02.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2010, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana
 2. Plan prijama u službu u 2010. godini
 3. Odluka o dopuni Odluke o utvrñivanju koeficijenta vrijednosti za obračun plaća službenika i
  namještenika općinske uprave

PreuzimanjePreuzimanje:

15.01.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2009, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2010. godinu
 2. Odluka o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2010. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

24.12.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2009 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2009, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju mreže dječjih vrtića na području Općine Podstrana u 2010. godini
 2. Odluka o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba i vjerskih zajednica na području Općine Podstrana za 2010. godinu

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2009. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

17.12.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2009 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2009, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2009. godinu
 2. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvstanih cesta i ulica
 3. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2009. godinu.
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Podstrana za 2008. godinu

Općinski načelnik

 1. Odluka o početku, završetku radnog vremena u općinskoj upravi

PreuzimanjePreuzimanje:

25.11.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2009 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01-07/2009:

06.10.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2009 Adobe Acrobat

18.09.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2009 Adobe Acrobat

27.07.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2009 Adobe Acrobat

30.03.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2009 Adobe Acrobat

25.03.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2009 Adobe Acrobat

25.02.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2009 Adobe Acrobat

10.02.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2009 Adobe Acrobat

Back To Top Skip to content