skip to Main Content

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Elaborat „Urbanistički plan uređenja područja Sjeverni dio Grljevac II (8)“ uvezan je u dvije knjige:

Knjiga 1 – OSNOVNI DIO PLANA

I. TEKSTUALNI DIO pdf

OPĆI DIO
ODREDBE ZA PROVOĐENJE – NACRT ODLUKE O DONOŠENJU UPU-a

II. GRAFIČKI DIO

0. Granica obuhvata 1:1000 pdf
1. Korištenje i namjena površina 1:1000 pdf
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža pdf
2.a. Promet 1:1000 pdf
2.b. Energetika i telekomunikacije 1:1000 pdf
2.c. Vodoopskrba i odvodnja 1:1000 pdf
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:1000 pdf
4. Način i uvjeti gradnje 1:1000 pdf

Knjiga 2 – PRILOZI

A. Obrazloženje
B. Popis sektorskih dokumenata i propisa
C. Zahtjevi i mišljenja iz čl. 79. i 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
D. Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi
E. Evidencija postupka izrade i donošenja UPU-a
F. Sažetak za javnost

Back To Top Skip to content