skip to Main Content

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Elaborat „Urbanistički plan uređenja područja Mutogras“ uvezan je u dvije knjige:

Knjiga 1 – OSNOVNI DIO PLANA

I. TEKSTUALNI DIO pdf

OPĆI DIO – Podaci o stručnom izrađivaču i odgovornom voditelju izrade
ODREDBE ZA PROVOĐENJE

II. GRAFIČKI DIO
kart. prikaz br. 0- Postojeće stanje s granicom obuhvata 1:2000 pdf
kart. prikaz br. 1 – Korištenje i namjena površina 1:2000 pdf

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:
kart. prikaz br. 2.1 – Promet 1:2000 pdf
kart. prikaz br. 2.2 – Vodoopskrba 1:2000 pdf
kart. prikaz br. 2.3 – Odvodnja otpadnih voda 1:2000 pdf
kart. prikaz br. 2.4 – Elektroopskrba i telekomunikacije 1:2000 pdf
kart. prikaz br. 3 – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:2000 pdf

Način i uvjeti gradnje
kart. prikaz br. 4.1 – Uvjeti gradnje 1:2000 pdf
kart. prikaz br. 4.1 – Način gradnje 1:2000 pdf

Knjiga 2 – OBVEZNI PRILOZI PLANA

A) OBRAZLOŽENJE
B) STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
C) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI UPU-a
D) ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

Back To Top Skip to content