skip to Main Content

Tko je u obvezi priključiti se na komunalnu infrastrukturu ?

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine, dužan  je priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine, kada su iste izgrađene u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na njih.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik poljoprivrednog zemljišta može, sukladno ovoj Odluci, priključiti poljoprivredno zemljište na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja.

Rokovi za priključenje na komunalne vodne građevine?

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

  • novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine,
  • postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 12 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje,
  • postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Oslobađanje od obveze priključenja

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine koji je za vlastite potrebe na vlastitom zemljištu ili na zemljištu na kojem ostvari pravo građenja ili pravo služnosti, izgradio vodne građevine koje mu omogućuju opće korištenje vode oslobađa se obveze priključenja na komunalne vodne građevine.

Back To Top Skip to content