skip to Main Content
Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi Općine Podstrana.

Općinski Proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke te godišnje rashode i izdatke Općine. Proračun odobrava Općinsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen.

Proračun objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi s korištenjem općinskog novca u fiskalnoj godini.

Temeljni zakonski propisi kojima je uređeno donošenje, izvršavanje i izvještavanje o izvršenju Proračuna su slijedeći:

Zakon o proračunu
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 124/14115/1587/163/18126/19 i 108/20)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 37/22)
– Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 24/13102/171/20 i 147/20)

Općinski proračun za 2024. godinu
Back To Top Skip to content