skip to Main Content

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja obalnog područja od ušća rijeke Žrnovnice do HC “Lav”

Na temelju članka 109. stavka 6., članka 113. stavka 1. i članka 198. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te članka 30. Statuta Općine Podstrana (Službeni Glasnik Općine Podstrana broj 2/18) Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 39. sjednici održanoj 3. ožujka 2021. godine, donosi

Tekstualni dio – odredbe za provođenje

Grafički dio

0. Obuhvat Izmjena i dopuna pdf
1. Korištenje i namjena površina 
pdf
2.1 Prometna mreža pdf
2.2 Javna rasvjeta i elektroenergetika pdf
2.3. Telekomunikacijska mreža pdf
2.4. Vodovodna mreža pdf
2.5. Kanalizacijska mreža pdf
3. Uvjeti korištenja pdf
4. Uvjeti gradnje pdf

Urbanistički plan uređenja obalni dio pojasa od ušća Rijeke Žrnovnice do HC

Predmetni obuhvat UPU-a uredenja obalnog dijela pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC „Lav“ nalazi se u Općini Podstrana. Opcina Podstrana prostire se na površini od 7908 ha, a predmetni obuhvat je longitudinalno položen duljine cca 1,34 km.

Prema provedenoj analizi stanja u prostoru Opcine Podstrana, te procijenjenih realnih potreba za uredenjem prostora, utvrdeni su prioriteti u izradi dokumenata prostornog uredenja. Medu planskom dokumentacijom donosi se i odluka o izradi Urbanistickog plana uredenja obalnog dijela pojasa od ušca Žrnovnice do HC „Lav“. Predmetni obuhvat UPU-a je planiran planom višeg reda Prostornim Planom uredenja Opcine Podstrana.

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Urbanistički plan uređenja područja obalnog dijela pojasa od ušća Rijeke Žrnovnice do HC “Lav” sastoji se od:

 1. Tekstualnog dijela pod nazivom:
  Urbanistički plan uređenja područja obalnog dijela pojasa od ušća Rijeke Žrnovnice do HC “Lav” (.pdf)Adobe Acrobat
 2. Grafičkog dijela koji čine slijedeći kartografski prikazi:
  1. Korištenje i namjena površinapdf

  3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površinapdf
  4. Način i uvjeti gradnjepdf
  5.0 i 6.0 Karakterističan presjek plaže i karakterističan presjek kroz peropdf

Back To Top Skip to content