skip to Main Content

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Urbanistički plan uređenja turističke zone uz rijeku Žrnovnicu sastoji se od:

 1. Tekstualnog dijela pod nazivom:
  Urbanistički plan uređenja turističke zone uz rijeku Žrnovnicu (.pdf) Adobe Acrobat
 2. Grafičkog dijela koji čine slijedeći kartografski prikazi:
  0. Postojeće stanje Adobe Acrobat
  1. Korištenje i namjena površina
  pdf
  2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

  3. Uvjeti korištenja, uredenja i zaštite površinapdf
  4. Način i uvjeti gradnjepdf

Back To Top Skip to content