skip to Main Content

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Odredbama Prostornog plana se definiraju namjena i korištenje prostora, načini uređivanja prostora, te zaštita svih vrijednih područja unutar obuhvata plana.

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i na temelju članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 07/21, 21/21, 4/23) Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 25. sjednici, održanoj dana 01. veljače 2024. godine, donosi

Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

(1) Elaborat Plana sadrži:

O. OPĆI DIO

I. TEKSTUALNI DIO – ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO – KARTOGRAFSKE PRIKAZE:

III. OBRAZLOŽENJE PLANA

IV. PRILOGE

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje Lučice Strožanac

Na temelju članka 109. stavka 4., članka 113. stavka 1. I članka 198. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te članka 30. Statuta Općine Podstrana (Službeni Glasnik Općine Podstrana broj 2/18) Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 39. sjednici održanoj 3. ožujka 2021. godine, donosi

Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje Lučice Strožanac Adobe Acrobat

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

Na temelju članaka 86. stavka 3., 87., 113. stavka 1. i 198. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 34. sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2020. godine, donosi

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2020) Adobe Acrobat

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podstrana III

Tekstualni dio

Grafički dio:

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podstrana II(„Službeni glasnik općine Podstrana“ broj 03/06, 08/08, 03/11, 12/17“)

(na snazi od 15.04.2017)

1.Tekstualni dio:

 1. ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana II (Službeni glasnik Općine Podstrana br.12/2017) Adobe Acrobat

2. Grafički dio:

 1. Korištenje i namjena površina 1:25.000 (.dwf)  DWF viewer
 2. Infrastrukturni sustavi 1:25.000 (.dwf)  DWF viewer
 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora 1:25.000 (.dwf) DWF viewer
 4. Građevinska područja naselja 1:5.000 (.dwf) DWF viewer
Za pregled .dwf datoteka potreban je Autodesk DWF Viewer – besplatni preglednik DWF datoteka kojeg možete preuzeti ovdje.
PROČIŠĆENI TEKST

Odluka o objavi Pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana br.14/2017)  Adobe Acrobat

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podstrana I („Službeni glasnik općine Podstrana“ broj 03/06, 08/08“)

(plan bio na snazi do 15.04.2017)

Prostorni plan uređenja općine Podstrana sadržan je u istoimenom elaboratu koji se sastoji od:

 1. Tekstualnog dijela koji čine:
 2. Grafičkog dijela koji čine slijedeći kartografski prikazi:
  0. Predmet Izmjena i dopuna 1:25.000 (.dwf) Adobe Acrobat
  1. Korištenje i namjena površina 1:25.000 (.dwf)Adobe Acrobat
  2. Infrastrukturni sustavi 1:25.000 (.dwf)Adobe Acrobat
  3. Uvjeti za korištenja i zaštitu prostora 1:10.000 (.dwf)Adobe Acrobat
  4. Građevinska područja naselja 1:5.000 (.dwf)Adobe Acrobat
PROČIŠĆENI TEKST

Odluka o objavi Pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2011) Adobe Acrobat

Za pregled .dwf datoteka potreban je Autodesk DWF Viewer – besplatni preglednik DWF datoteka kojeg možete preuzeti ovdje.

Prostorni plan uređenja Općine Podstrana

(„Službeni glasnik općine Podstrana“ broj 03/06“)
(plan bio na snazi do 24.10.2008)

 1. Tekstualni dio:
  Prostorni plan uređenja općine Podstrana (.pdf)Adobe Acrobat
Back To Top Skip to content