skip to Main Content

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (“Narodne novine”, broj 153/13, 20/17, 39/19) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 07/21, 21/21), Općinsko vijeće Općine Podstrana, po pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Podstrana Urbroj: 74/2021 od 30. studenog 2021. godine, na 5. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2021. godine donosi

O D L U K A
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se privremena zabrana izvođenja građevinskih radova na području općine Podstrana, određuju se vrste građevina i radova na koje se zabrana odnosi, područje zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi radovi te nadzor nad primjenom ove Odluke.

Članak 2.

Privremena zabrana izvođenja građevinskih radova odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina u 2022. godini.

Članak 3.

Privremena zabrana izvođenja građevinskih radova iz članka 2. ove Odluke određuje u kalendarskom razdoblju od 01. lipnja do 15. rujna.

Članak 4.

Građevinski radovi iz članka 2. ove Odluke na području i u kalendarskom razdoblju iz članka 3. ove Odluke zabranjuju se u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

Članak 5.

U ostalim razdobljima kalendarske godine zabranjeno je izvođenje građevinskih radova iz članka 2. ove Odluke svakim radnim danom u vremenu od 22:00 do 07:00 sati te nedjeljom, blagdanom i državnim praznikom od 0:00 h do 24:00 h.

Članak 6.

Do dana zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 2. i 3. ove Odluke, investitori koji su radi izvođenja građevinskih radova zauzeli javnu površinu, dužni su istu osloboditi od svih stvari i vratiti u prijašnje stanje.

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih propisa.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 021-05/21-01/09                                                  Predsjednik
URBROJ: 2181/02-01-21-10                                              Općinskog vijeća:
Podstrana, 8. prosinca 2021.godine                                    Tomislav Buljan

Back To Top Skip to content