23. 04 2021 @ 1:05
Izdvojeno
Naslovnica » Komunala » Ograničenje radova tijekom turističke sezone

Ograničenje radova tijekom turističke sezone

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 07/13), i članka 132. Zakona o gradnji (“Narodne novine”, broj 153/13) Općinsko vijeće Općine Podstrana, po pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Podstrana od 28. studenog 2016. godine, na 52. sjednici, održanoj dana 30. studenog 2016. godine, donosi

O  D  L   U  K  U
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se privremena zabrana izvođenja radova na području Općine Podstrana, određuju se vrste građevina i radova na koje se zabrana odnosi, područje zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi radovi, iznimke od primjene ove Odluke te nadzor nad primjenom ove Odluke

Članak 2.

Zabrana izvođenja radova iz članka 1. ove Odluke odnosi se na građevinske zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina u 2017. godini i sljedećim godinama.

Članak 3.

Zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke odnosi se na cijelo područje Općine  Podstrana,  u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Članak 4.

Građevinski radovi iz članka 2. ove Odluke na području i u kalendarskom razdoblju iz članka 3. ove Odluke zabranjuju se u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

U ostalim razdobljima kalendarske godine zabranjeno je izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke u vremenu od 22:00 do 07:00 sati te nedjeljom, blagdanom i državnim praznikom od 0:00 h do 24:00 h.

Članak 5.

Do dana zabrane izvođenja radova u smislu članka 2. i 3. ove Odluke, investitori koji su radi izvođenja građevinskih radova zauzeli javnu površinu, dužni su istu osloboditi od svih stvari i vratiti u prijašnje stanje.

 Članak 6.

Na područjima, u razdoblju i vremenu izvođenja radova utvrđenim u članku 3. i 4. ove Odluke iznimno se mogu izvoditi radovi iz članka 2. ove Odluke, temeljem pisanog odobrenja općinskog načelnika, ako se radi:

  • O radovima koje je potrebno izvesti kao hitne intervencije
  • O nužnim radovima na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost po zdravlje i život ljudi
  • O radovima koji se izvode u javnom interesu, a čiji je investitor Općina Podstrana, ustanova ili trgovačko društvo u potpunom ili pretežitom vlasništvu Općine Podstrana

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih propisa.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 17/2011).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“

KLASA:    021-05/16-01/01
URBROJ:  2181/02-04/01-16-52
Podstrana, 30. studenog 2016. godine

Predsjednica
Općinskog vijeća:
Gordana Božiković

Skip to content