skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Na temelju članka 30. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 02/18), i članka 132. Zakona o gradnji (“Narodne novine”, broj 153/13, 20/17, 39/19) Općinsko vijeće Općine Podstrana, po pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Podstrana od 16. studenog 2020. godine, na  37. sjednici, održanoj dana 26. studenoga 2020. godine, donosi

ODLUKA
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
u 2021. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se privremena zabrana izvođenja radova na području Općine Podstrana, određuju se vrste građevina i radova na koje se zabrana odnosi, područje zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi radovi te nadzor nad primjenom ove Odluke

Članak 2.

Privremena zabrana izvođenja radova odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina u 2021. godini.

Članak 3.

Privremena zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke određuje se obzirom na podjelu Općine Podstrana na zone zabrane izvođenja, kako slijedi:

  1. zona – područje od obale do državne ceste D8 te pojas između rijeke Žrnovnice do Poljičke ceste, u periodu od 01. lipnja do 15. rujna
  2. zona – ostalo područje Općine Podstrana u periodu od 15. lipnja do 01. rujna

Članak 4.

Građevinski radovi iz članka 2. ove Odluke na području i u kalendarskom razdoblju iz članka 3. ove Odluke zabranjuju se u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

Članak 5.

U ostalim razdobljima kalendarske godine zabranjeno je izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke svakim radnim danom u vremenu od 22:00 do 07:00 sati te nedjeljom, blagdanom i državnim praznikom od 0:00 h do 24:00 h. 

Članak 5.

Do dana zabrane izvođenja radova u smislu članka 2. i 3. ove Odluke, investitori koji su radi izvođenja građevinskih radova zauzeli javnu površinu, dužni su istu osloboditi od svih stvari i vratiti u prijašnje stanje.

Članak 6.

U razdoblju, vremenu i području utvrđenim člankom 3. i 4. ove Odluke, iznimno se mogu izvoditi radovi iz članka 2. ove Odluke temeljem pisanog odobrenja općinskog vijeća Općine Podstrana u slučaju izvođenja radova od posebnog interesa.

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih propisa.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/20-01/07                                            Predsjednik
Urbroj: 2181/02-1-20-7                                             Općinskog vijeća:
Podstrana, 26. studenoga 2020. godine                    prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Back To Top Skip to content