skip to Main Content

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (“Narodne novine”, broj 153/13, 20/17, 39/19) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 07/21, 21/21), Općinsko vijeće Općine Podstrana, po pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Podstrana od 01. prosinca 2022. godine, na 14. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine, donosi

O D L U K U
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se privremena zabrana izvođenja radova na području Općine Podstrana u 2023. godini na način da se određuju vrste građevina i radova na koje se zabrana odnosi, područje zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi radovi te nadzor nad primjenom ove Odluke

Članak 2.

Privremena zabrana izvođenja radova u 2023. godini odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine.

Članak 3.

Građevine na koje se sukladno ovoj Odluci odnosi zabrana radova su građevine razvrstane u skupine i to:
– 2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;
– 3.a skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti;
– 3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2 i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m2, za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti.

Članak 4.

Privremena zabrana izvođenja radova iz članka 2. na građevinama iz članka 3. ove Odluke određuje se po zonama u sljedećim razdobljima kalendarske godine:
– I zona – područje od obale do državne ceste D8 te pojas između rijeke Žrnovnice do Poljičke ceste, u periodu od 01. lipnja do 01. listopada
– II. zona – pojas od državne ceste D8 do granice građevinskog područja naselja sukladno Prostornom planu uređenja Općine Podstrana, u periodu od 15. lipnja do 15. rujna.

Granica građevinskog područja naselja prikazana u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja općine Podstrana, br. Kartografskog prikaza 4.0 – Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5000, dostupno na poveznici www.podstrana.hr/prostorno-planiranje/prostorni-plan/ .

Članak 5.

Građevinski radovi iz članka 2. ove Odluke na građevinama iz članka 3. i u kalendarskom razdoblju iz članka 4. ove Odluke zabranjuju se u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

Članak 6.

U ostalim razdobljima kalendarske godine zabranjeno je izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke svakim radnim danom u vremenu od 22:00 do 07:00 sati te nedjeljom, blagdanom i državnim praznikom od 0:00 h do 24:00 h.

Članak 7.

Do dana zabrane izvođenja radova sukladno ovoj Odluci, investitori koji su radi izvođenja građevinskih radova zauzeli javnu površinu, dužni su istu osloboditi od svih stvari i vratiti u prijašnje stanje.

Članak 8.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih propisa.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan

KLASA: 024-02/22-01/10
URBROJ: 2181-39-01-22-4
Podstrana, 21. prosinca 2022.godine

Back To Top Skip to content