skip to Main Content

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 6/09) Općinsko vijeće Općine Podstrana na svojoj 41. sjednici održanoj 13. ožujka  2013. godine donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Šćadin sjever (UPU 14).

Urbanistički plan uređenja Šćadin sjever – UPU 14 sastoji se od:

I. Urbanistički plan uređenja Šćadin sjever – UPU 14 – Knjiga 1 pdf
II. Urbanistički plan uređenja Šćadin sjever – UPU 14 – Knjiga 2 pdf
III. Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu M 1:1000 i to:

1. Korištenje i namjena površina pdf
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina pdf
4. Način i uvjeti gradnje pdf

Back To Top Skip to content