skip to Main Content

Urbanistički plan uređenja područja Gornja Podstrana pravno je temeljen na Prostornom planu uređenja općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” br.3/2006), te na Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” br.5/2006).

Urbanistički plan uređenja nastavni je plan Prostornog plana uređenja općine Podstrana – članak 86, koji zonu unutar granica obuhvata UPU-a definira kao građevinsko područje, mješovita namjena M1 – pretežito stambena.

Urbanističkim planom uređenja definiraju se, prvenstveno površine javnih namjena, te njihovo razgraničavanje od ostalih namjena. Ovaj plan donosi idejna rješenja prometne mreže, te uvjete gradnje komunalne infrastrukturne mreže – vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe, isto kao i telekomunikacijske mreže.

Temeljem definirane prometne mreže, te evidentirane zatečene prometne mreže kroz zaštićenu povijesnu strukturu određene su kategorije i grupacije zaštite, te grupacije i kategorije površina za izgradnju – sa osnovnim uvjetima gradnje.

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Urbanistički plan uređenje područja Gornje Podstrane sastoji se od:

  1. Tekstualnog dijela pod nazivom:
    Urbanistički plan uređenja područja Gornja Podstrana (.pdf)pdf
  2. Grafičkog dijela koji čine slijedeći kartografski prikazi:
    0. Topografsko-katastarski planpdf
    1. Korištenje i namjena površinapdf

Back To Top Skip to content