skip to Main Content

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Elaborat „Urbanistički plan uređenja područja Sjeverni dio Grljevac I (7)“ uvezan je u dvije knjige:

Knjiga 1 – OSNOVNI DIO PLANA

I. TEKSTUALNI DIO pdf

OPĆI DIO – Podaci o stručnom izrađivaču i odgovornom voditelju izradr
ODREDBE ZA PROVOĐENJE

II. GRAFIČKI DIO

kart. prikaz br. 0 – Postojeće stanje s granicom obuhvata 1:2000 pdf
kart. prikaz br. 1 – Korištenje i namjena površina 1:2000 pdf

– Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
kart. prikaz br. 2.1 – Promet 1:2000 pdf
kart. prikaz br. 2.3 – Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda 1:2000 pdf
kart. prikaz br. 2.4 – Elektroopskrba i telekomunikacije 1:2000 pdf
kart. prikaz br. 3 – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:2000 pdf
kart. prikaz br. 4 – Način i uvjeti gradnje 1:2000 pdf

Knjiga 2 – OBVEZNI PRILOZI PLANA

A) OBRAZLOŽENJE
B) STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
C) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI UPU-a
D) ZAHTJEVI I MIŠLJENJA
E) IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI
F) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
G) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA UPU-a
H) SAŽETAK ZA JAVNOST

Back To Top Skip to content