skip to Main Content

Kohezijski fond
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Projekt Razmišljam EKOlogično

Ukupna vrijednost projekta je 1.171.898,68 kuna, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. u iznosu od 85% prihvatljivih sredstava.

Udio Općine Podstrana je 22%.

Razdoblje provedbe projekta je od 28. lipnja 2018. godine do 28. studenog 2019. godine.

Nositelj projekta je Grad Solin, a sunositelji aktivnosti su Općine Klis, Podstrana i Dugopolje.

Zamišljen je kao program informativno – obrazovnih aktivnosti koje će se provoditi:
• putem letaka za osobe s poteškoćama u razvoju, brošure s prijevodom na Braillovo pismo, plakata,
• specijaliziranih radijskih i TV emisija (s prijevodom na znakovni jezik),
• nadogradnjom web stranice sa sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom,
• javnim i edukacijskim tribinama,
• kostimiranim igrokazima i predstavama za predškolsku djecu,
• edukativnim slikovnicama i bojankama,
• obilježavanjem datuma vezanih uz zaštitu okoliša,
• natjecanjima u školama u izradi kreativnih plakata na temu zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom.

Kroz provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti poticat će se odvojeno prikupljanje i ponovna uporaba ili reciklaža otpada te podizanje ekološke svijesti stanovnika grada Solina i općina Dugopolje, Klisa i Podstrane o njihovoj aktivnoj ulozi u smanjenju i sprječavanju nastanka otpada.

Provedbom planiranih aktivnosti građani će se informirati o ispravnom načinu postupanja s otpadom, mjerama za sprječavanje nastanka otpada, mogućnostima odlaganja razvrstanog otpada te ekonomskim i ekološkim koristima primjene načela suvremenog gospodarenja otpadom u svakodnevnom životu.

Informativno – obrazovne aktivnosti će se provoditi u suradnji sa stručnjacima za gospodarenje otpadom, udrugama za zaštitu okoliša, nastavnim osobljem u vrtićima i školama te udrugama za pomoć osobama s invaliditetom i poteškoćama u razvoju.

Sprječavanju nastanka otpada će pridonijeti edukacija građana o mogućim načinima izbjegavanja nastanka otpada racionalnom kupovinom i izbjegavanjem bacanja hrane, kupovinom proizvoda u povratnoj ambalaži, korištenjem ekološki prihvatljivih proizvoda koji se mogu reciklirati, ispravnom uporabom i održavanjem proizvoda radi produljenja njihova vijeka trajanja, izbjegavanjem kupnje proizvoda za jednokratnu upotrebu, smanjenom uporabom plastičnih vrećica i drugim mjerama koje će pozitivo utjecati na sprječavanje nastanka otpada.

Rezultati koje želimo postići provedbom projekta u sustavu gospodarenja otpadom i u društvu na području grada Solina i općina Klis, Dugopolje i Podstrana su podignuta razina informiranosti i educiranosti o ciljevima i sustavu gospodarenja otpadom, povećana stopa odvajanja pojedinih kategorija otpada i smanjena količina odloženog biorazgradivog otpada (podizanjem svijesti o kućnom kompostiranju). Provedbom navedenih aktivnosti osim važnosti samog odvajanja otpada planira se educirati građane o adekvatnom korištenju građevina i infrastrukture za održivo gospodarenje otpadom, poput zelenih otoka i reciklažnog dvorišta, čime bi se postiglo smanjenje nastanka otpada, smanjenje miješanog komunalnog otpada, povećanje razdvajanja otpada te u konačnici smanjenje same cijene javne usluge prikupljanja otpada.

Projekt “RazmišljamEKOlogično” sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine.

Back To Top Skip to content