skip to Main Content

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Naziv projekta

Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun

Korisnik projekta

Općina Podstrana

Opis projekta

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Perun na području općine Podstrana doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje.

Projekt je usmjeren na rješavanje problematike rasta ukupnih količina otpada na području Općine Podstrana, te nedovoljne primjene recikliranja i ponovne uporabe otpada.

Tijekom provedbe projekta organizirati će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su lokalno stanovništvo, te gospodarski i javni subjekti.

Ciljevi projekta

Glavni ciljevi projekta su izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun, informiranje i educiranje lokalnog stanovništva o ulozi i korištenju reciklažnog dvorišta, te pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima u svrhu smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Perun doprinosi održivom gospodarenju otpadom i unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom kojima će se postići odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada jer će u sklopu reciklažnog dvorišta biti omogućeno odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada – papir, karton, PET ambalaža, glomazni i sitni EE otpad, tekstilni otpad, obuća, akumulatori, baterije, otpadne fluo cijevi i štedne žarulje, opasni (nezapaljivi) otpad iz domaćinstva, opasni (zapaljivi) otpad iz domaćinstava, motorna ulja, zauljena ambalaža i krpe, jestiva ulja, stari lijekovi, ostala tvrda plastika, drveni glomazni otpad, metalni glomazni otpad, građevinski otpad (šuta, sanitarna keramika), ravno i ambalažno staklo, stiropor gustoće do 30kg/m3, drvo, zeleni otpad (usitnjeno drvo), željezo, obojeni metali limenke.

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN 3/17) Upravo Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine jedna od mjera definirana za ostvarenje cilja 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada, primarno papira, kartona, stakla, plastike, metala, biootpada i dr. uključuje izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, te provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti za lokalno stanovništvo kako bi se doprinijelo ostvarenju glavnog cilja – unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom.

Očekivani rezultati projekta

Provedba projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Perun direktno će doprinijeti povećanju stope recikliranja koja do sada na području općine nije bila prisutna. Izgradnjom infrastrukture i nabavom opreme za odvojeno prikupljanje različitih vrsta otpada povećati će se količina prikupljenih posebnih vrsta otpada prema njihovoj vrsti i svojstvima, te će se time olakšati njihova obrada i sačuvati vrijedna svojstva. Odvojeno prikupljeni papir, karton, metal, staklo i plastika će se sortirati i balirati radi povećanja vrijednosti, odnosno kvalitete odvojeno prikupljenog otpada i pripreme otpada za recikliranje. Odvojeno prikupljeni otpad će nakon sortiranja i vaganja preuzeti ovlaštene tvrtke za recikliranje, odnosno obradu otpada s kojima će komunalno poduzeće koje će upravljati reciklažnim dvorištem sklopiti ugovore o poslovnoj suradnji, a koje će prikupljeni otpad ponovno preraditi u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu.
Informativno – obrazovne aktivnosti predviđenim projektom, a koje uključuju izradu brošure o namjeni i svrsi reciklažnog dvorišta, izradu web stranice reciklažnog dvorišta, te provedbu javnih tribina o održivom gospodarenju otpadom s ciljem upoznavanja lokalnog stanovništva o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima, očekuje se da će podići svijesti stanovništva o neodrživosti postojećeg sustava i potrebi očuvanja resursa za buduće naraštaje.

Trajanje provedbe projekta

11.10.2018 – 31.05.2020.

Ukupna vrijednost projekta

7.662.376,52 kn

Iznos koji financira EU

4.199.999,00 kn

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Podstrana.

Fotografije, listopad 2019. godine:

Fotografije, studeni 2019. godine:

Fotografije, prosinac 2019. godine:

Fotografije, siječanj 2020. godine:

Fotografije, veljača 2020. godine:

Fotografije, ožujak 2020. godine:

Fotografije, lipanj 2020. godine:

Fotografije, srpanj 2020. godine:

 

Back To Top Skip to content