skip to Main Content

Što je komunalna naknada?

Komunalna naknada strogo je namjenska naknada koju plaćaju svi fizičke i pravne osobe. Pomoću nje zajedničke osiguravamo dio sredstava za financiranje obvaljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Podstrana. Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Podstrana. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju sljedećih komunalnih djelatnosti:

  1. odvodnja atmosferskih voda,
  2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
  3. održavanje javnih površina,
  4. održavanje nerazvrstanih cesta,
  5. održavanje groblja,
  6. javna rasvjeta,

a sve prema Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg za svaku kalendarsku godinu u
skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Općinsko vijeće Općine Podstrana.

Tko plaća komunalnu naknade?

Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik:

  • stambenog prostora,
  • poslovnog prostora,
  • garažnog prostora,
  • građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz članka 8. ove Odluke dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Odsjeku za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Podstrana.

Back To Top Skip to content