skip to Main Content

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Urbanistički plan uređenja dijela područja Petrićevo – Sv. Martin – UPU 10 sastoji se od:

  1. TEKSTUALNI DIO pdf
  2. GRAFIČKI DIO koji čine slijedeći kartografski prikazi:
    1. Korištenje i namjena površina pdf
    2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

    3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina pdf
    4. Način i uvjeti gradnje pdf

Back To Top Skip to content