skip to Main Content

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Urbanistički plan uređenja “Zona u zelenilu i zona sportskih igrališta (6)” sastoji se od:

 1. Tekstualnog dijela pod nazivom:
  Urbanistički plan uređenja VI “Zona u zelenilu i zona sportskih igrališta (6)” (.pdf) pdf
 2. Grafičkog dijela koji čine slijedeći kartografski prikazi:
  1. Korištenje i namjena površina pdf
  2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

  3. Uvjeti korištenja, uredenja i zaštite površina pdf
  4. Način i uvjeti gradnje pdf

Back To Top Skip to content