skip to Main Content

Što je to komunalni doprinos ?

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele Općine Podstrana i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Komunalni doprinos je namjenski prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture i Programu održavanja komunalne infrastrukture koje donosi općinsko vijeće za kalendarsku godinu.

Tko je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa?

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa te osobe određene člankom 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13, 65/17).

Zone za plaćanje komunalnog doprinosa

S obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone, a primjenom članka 80. Zakona o komunlanom gospodarstvu, utvrđuju se tri zone za plaćanje komunalnog doprinosa, i to kako slijedi:

  • I ZONA obuhvaća područje južno, odnosno ispod državne ceste D-8 (Magistrale)
  • II ZONA obuhvaća područje iznad državne ceste D-8 (Magistrale) sve do granice obuhvata građevinskog područja prema prostorno planskoj dokumentaciji, izuzev područja k.o. Gornja Podstrana
  • III ZONA obuhvaća područje k.o. Gornja Podstrana
Back To Top Skip to content