skip to Main Content

Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i članka 30. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) Vlastiti pogon Općine Podstrana donosi

OPĆI UVJETI
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge ukopa pokojnika na groblju na području Općine Podstrana, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge, način obračuna i plaćanja komunalne usluge.

II. ODREĐIVANJE POJMOVA

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovih općih uvjeta su:

Groblje – ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih sa potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja sukladno posebnim propisima o grobljima.

Usluga ukopa – podrazumijeva sve poslove specificirane cjenikom Isporučitelja usluge, od trenutka preuzimanja pokojnika, ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja u skladu s posebnim propisima (u daljnjem tekstu: Usluga)

Ispraćaj – posljednji ispraćaj pokojnika koji započinje ceremonijom u prostoru i objektu za ispraćaj ili vjerskom objektu – crkvi, a završava ukopom u grobno mjesto

Ukop – polaganje pokojnika ili posmrtnih ostataka ili urne u grobno mjesto

Isporučitelj komunalne usluge ukopa – na području općine Podstrana grobljem upravlja Vlastiti pogon, sukladno Odluci o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/11, 09/13, 08/19), u daljnjem tekstu: Isporučitelj

Korisnik grobnog mjesta – osoba s pravom korištenja grobnog mjesta nakon dodjele grobnog mjesta na korištenje, uz obvezu uređenja i održavanja dodijeljenog grobnog mjesta i plaćanje godišnje grobne naknade

Korisnik komunalne usluge ukopa – osoba koja s Isporučiteljem ugovara korištenje usluge, a koja ne mora istodobno biti i korisnik grobnog mjesta ( u daljnjem tekstu: Korisnik)

Održavanje groblja – komunalna djelatnost koja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

III. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Ugovor o isporuci komunalne usluge ukopa smatra se sklopljenim po zahtjevu Korisnika za isporuku Usluge ukopa.

Podnošenjem zahtjeva iz prethodnog stavka Korisnik prihvaća ove Opće uvjete u cijelosti.

Isporučitelj je dužan, na zahtjev Korisnika, uručiti mu bez naknade ove Opće uvjete.

Korisnik je dužan platiti Isporučitelju cijenu za isporučenu uslugu ukopa pokojnika, po dostavljenom računu u skladu sa Cjenikom usluga.

IV. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA

Članak 4.

Isporučitelj ima pravo i obvezu:

– od Korisnika zatražiti provjeru da li je grobno mjesto dodijeljeno na korištenje i da li su podmirena dospjela obveza godišnje grobne naknade
– od Korisnika zatražiti podatke o pokojniku i upisati u grobni očevidnik i registar umrlih osoba

Članak 5.

Korisnik usluge dužan je:

– pridržavati se ovih Općih uvjeta i drugih propisa kojim se uređuje usluga ukopa
– pravovremeno prijaviti potrebu za ukopom
– predati Isporučitelju dozvolu za ukop umrle osobe
– na zahtjev Isporučitelja dati dokaz da je podmirena dospjela obveza godišnje grobne naknade
– na zahtjev Isporučitelja dati podatke o pokojniku za upis u grobni očevidnik i registar umrlih osoba
– platiti Isporučitelju račun za izvršenu uslugu ukopa

Članak 6.

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka obavlja se sukladno zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 132/20) i Pravilnika o općim uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“ broj 23/94).

Članak 7.

Korisnik može prijavu za ukop Isporučitelju izvršiti radnim danom od ponedjeljka do petka, u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati, osobnim dolaskom Korisnika na adresu Isporučitelja, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana.

Organizacija ispraćaja i termin ispraćaja, odnosno datum i vrijeme ispraćaja, određuje se u dogovoru Korisnika s odgovornom osobom Isporučitelja, prema raspoloživim terminima, redoslijedom prijava za ukop Isporučitelju.

Ukop pokojnika za koji je podnijet zahtjev za kremaciju izvršit će se ovisno o rezerviranom terminu izvršene usluge od strane Gradskog groblja Zagreb i dogovorom s Korisnikom.

Članak 8.

Svi dogovori u svezi s ispraćajem, utvrđivanje lokacije grobnog mjesta, priprema grobnog mjesta i način ukopa dogovara se s Isporučiteljem osobnim dolaskom Korisnika u sjedište Isporučitelja na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, najkasnije dan prije termina ispraćaja u radno vrijeme od 07:00 do 15:00 sati.

Članak 9.

Ispraćaji se u pravilu obavljaju u vremenu od 10:00 do 17:00 sati svakim radnim danom od ponedjeljka od petka i subotom.

Ispraćaj se ne obavlja nedjeljom te u dane blagdana i neradnih dana određenih Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 110/19).

Isporučitelj je dužan osigurati da se ispraćaj pokojnika izvrši prema prethodno iskazanoj želji pokojnika, ako je ista poznata, odnosno prema želji obitelji pokojnika ili želji Korisnika, a sve u skladu s propisima.

Članak 10.

Ispraćaj pokojnika započinje dolaskom rodbine i prijatelja na groblje, odnosno prostor za ispraćaj prema dogovoru s Isporučiteljem, ali najkasnije 30 minuta prije određenog termina ispraćaja.

Trajanje cjelokupne ceremonije ispraćaja pokojnika predviđeno je u trajanju od 90 minuta, osim izuzetnih prilika kada se ceremonija ispraćaja može produžiti zbog protokolarnih i tehničkih okolnosti, a sve prema dogovoru Isporučitelja i Korisnika.

Ovlaštena osoba Isporučitelja koordinira i osigurava nesmetano odvijanje ispraćaja te osigurava sve tehničke i sanitarne preduvjete za ukop.

Članak 11.

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka obavljaju se u radno vrijeme Isporučitelja radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Članak 12.

Korisnik grobnog mjesta prilikom ustupanja ili darovanja grobnog mjesta drugom korisniku mora po vlastitoj odluci, poštujući pijetet pokojnika i zakonske propise, odlučiti kako će zbrinuti posmrtne ostatke pokojnika ukopanih u predmetno grobno mjesto.

Isporučitelj nije dužan zbrinjavati posmrtne ostatke pokojnika čiji korisnici grobnog mjesta su ustupili ili darovali grobno mjesto.

Članak 13.

Isporučitelj ne odgovara za štetu učinjenu na opremi i uređajima grobnog mjesta (nadgrobna ploča, spomenik, ograda, vaze i slično) od strane nepoznatih osoba, uslijed krađe ili vandalizma, ako za nastalu štetu nema dokaza da je nastala radnjom Isporučitelja.

Isporučitelj ne odgovara za štetu počinjenu od strane trećih osoba, kao posljedica izvođenja kamenoklesarskih ili sličnih radova na grobnom mjestu ili bilo kakvih promjena na uređenju grobnog mjesta.

IV. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 14.

Cijene usluga ukopa i ispraćaja pokojnika utvrđene su Cjenikom usluga koji utvrđuje Isporučitelj uz prethodnu suglasnost načelnika.

Isporučitelj je dužan za svaku izmjenu i dopunu cjenika pribaviti prethodnu suglasnost načelnika.

Članak 15.

Prilikom određivanja cijene usluge ukopa i ispraćaja pokojnika Isporučitelj uzima u obzir izdatke koji su potrebni za osiguranje dostupnosti usluge ukopa.

Izdaci potrebni za osiguranje dostupnosti usluge ukopa su troškovi rada radnika i troškovi potrebne opreme i sredstava za rad.

Članak 16.

Isporuka usluge ukopa zaključuje se po zahtjevu Korisnika, a plaćanje Korisnik vrši temeljem ispostavljenog računa na način i u rokovima koji su određeni u računu.

Ako korisnik ne podmiri račun po dospijeću, Isporučitelj će pokrenuti postupak prisilne naplate.

Članak 17.

Cjenik usluge ukopa i ispraćaja pokojnika objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Isporučitelja www.podstrana.hr

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“ te na mrežnoj stranici www.podstrana.hr

Članak 19.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA:   363-01/21-01/03                                      Upravitelj Vlastitog pogona
URBROJ: 2181/02-07-1-21-01                                 Josip Vrdoljak, ing.prom.
Podstrana, 23. travnja 2021. godine

Back To Top Skip to content