skip to Main Content

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Urbanistički plan uređenja Obalnog dijela pojasa od HC “Lav” do naselja Mutogras sastoji se od:

 1. Tekstualnog dijela pod nazivom:
  Urbanistički plan uređenja Obalni dio pojasa od HC “Lav” do naselja Mutogras (.pdf) pdf
 2. Grafičkog dijela koji čine slijedeći kartografski prikazi:
  1. Korištenje i namjena površinapdf
  2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

  3. Uvjeti korištenja, uredenja i zaštite površina pdf
  4. Način i uvjeti gradnjepdf
  5.i 6. Karakterističan presjek plaže i karakterističan presjek kroz peropdf

Back To Top Skip to content