skip to Main Content

Odluka o upućivanju nacrta prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Podstrana na savjetovanje s javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) te članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 07/21, 21/21, 04/23)  općinski načelnik je dana 04. siječnja 2024. godine donio

ODLUKU
o upućivanju nacrta prijedloga
Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Podstrana
na savjetovanje s javnošću

Članak 1.

Utvrđuje se nacrt prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Podstrana, te se isti upućuje u postupak savjetovanja s javnošću.

Članak 2.

Savjetovanje s javnošću provodi se s ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Podstrana uključi u pripremu konačnog nacrta Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Podstrana. Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom prijedloga Odluke te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Članak 3.

Pravna osnova za izradu i donošenje Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Podstrana je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23).

Članak 4.

Postupak savjetovanja s javnošću iz članka 1. ove Odluke provodi Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje Općine Podstrana.

Članak 5.

Nacrt prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Podstrana daje se na savjetovanje s javnošću u trajanju od 32 dana, od 05. siječnja 2024. godine do 05. veljače 2024. godine.

Članak 6.

Tijekom trajanja postupka savjetovanja s javnošću nacrt prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Podstrana bit će izložen na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr

Članak 7.

Na oglasnoj ploči Općine Podstrana i na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr objavit će se Informacija o upućivanju na savjetovanje s javnošću nacrta prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Podstrana, a sadrži mjesto, datum početka i trajanje roka savjetovanja s javnošću, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje te rok u kojem se dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt prijedloga Odluke.

Članak 8.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se dostaviti, obradit će nositelj izrade nacrta prijedloga Odluke te o tome sačiniti Izvješće

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mijo Dropuljić, prof.

KLASA:   008-02/24-01/01
URBROJ: 2181-39-02-1-24-01

Podstrana, 04. siječnja 2024. godine

Back To Top Skip to content