skip to Main Content

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podstrana, na čst.zem. 1087/1, k.o. Donja Podstrana, na adresi Jurasova 2 u Podstrani

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 07/21, 21/21) te Izvješća Povjerenstva za provedbu natječaja Klasa: 372-02/22-01/02, Urbroj: 2181-39-06-4-22-06 od 09. siječnja 2023. godine, načelnik Općine Podstrana donosi sljedeću

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podstrana, na čst.zem. 1087/1, k.o. Donja Podstrana, na adresi Jurasova 2 u Podstrani
 Adobe Acrobat

Članak 1.

Nakon provedenog Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podstrana, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Podstrana i službenoj mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr dana 23. prosinca 2022. godine, za poslovni prostor u Podstrani, na adresi Jurasova 2, čst.zem. 1087/1, k.o. Donja Podstrana, površine poslovnog prostora 17,65 m2, kao najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se Avere d.o.o. iz Podstrane, OIB: 44751198013.

Članak 2.

Općina Podstrana će sa ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora na rok zakupa od dvije (2) godine, počevši od dana sklapanja Ugovora, u skladu sa ovom Odlukom i uvjetima iz Javnog natječaja.

Članak 3.

Ova Odluka zajedno sa preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostavit će se ponuditelju na dokaziv način, na adresu elektroničke pošte.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Općine Podstrana.

Načelnik
Mijo Dropuljić, prof.

Back To Top Skip to content