skip to Main Content

Odluka o obustavi Oglasa za prijam pomoćnog radnika/-ce za održavanje javnih površina i groblja

Na temelju članka 24. stavak 5, a u svezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) voditelj Vlastitog pogona Općine Podstrana donosi

Odluku o obustavi Oglasa za prijam pomoćnog radnika/-ce za održavanje javnih površina i groblja

I.
Obustavlja se postupak prijma pomoćnog radnika/-ce na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca, po objavljenom Oglasu Klasa: 112-03/22-01/01, Urbroj: 2181/02-07-1-22-01 od 03. siječnja 2022. godine.

II.
Postupak po Oglasu iz točke I. ove Odluke se obustavlja budući nijedan od prijavljenih kandidata nije podnio potpunu prijavu.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Podstrana.

IV.
Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

Voditelj Vlastitog pogona
Josip Vrdoljak, ing.prom.

Back To Top Skip to content