skip to Main Content

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/-ce Upravnog odjela za proračun i financije Općine Podstrana – Upute i obavijesti kandidatima

U Narodnim novinama broj 3/2022 od 07.01.2022. godine objavljen je Javni natječaj za imenovanje Pročelnika/-ce Upravnog odjela proračun i financije Općine Podstrana – 1 izvršitelj/izvršiteljica (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

I. Opis poslova

– rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima, koordinira rad Upravnog odjela i surađuje s tijelima Splitsko-dalmatinske županije, nadležnim ministarstvima, središnjim tijelima državne uprave i drugim pravnim osobama u stvarima iz djelokruga upravnog tijela,
– nadzire zakonitost rada, pravovremenost i pravilnost obavljanja poslova povjerenih službenicima Upravnog odjela,
– osigurava provođenje općih akata i akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika koji su u nadležnosti Upravnog odjela,
– priprema nacrte odluka za sjednice općinskog vijeća iz nadležnosti Upravnog odjela, obvezno sudjeluje na sjednicama općinskog vijeća, a po potrebi i na sjednicama mjesnih odbora i udruga,
– donosi pojedinačne akte kojima rješava prava i obveze stranaka iz nadležnosti Upravnog odjela,
– proučava i stručno obrađuje složenija pitanja i probleme iz djelokruga Upravnog odjela,
– provodi nadzor nad radom službenika Upravnog odjela, osigurava efikasnost rada i izvršavanja poslova u skladu s propisima i općim aktima, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Upravnog odjela, te o unapređenju i poboljšavanju uvjeta rada,
– prati propise iz nadležnosti Upravnog odjela,
– organizira, koordinira i osigurava uredno i pravovremeno izvršavanje poslova i zadataka unutar Upravnog odjela,
– obavlja i druge poslove određene aktima općine, a koji spadaju u nadležnost Upravnog odjela,
– obavlja  i druge poslove po nalogu Načelnika.

II. Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 3,50 i osnovice za izračun plaće od 3.851,68  kn u brutto iznosu, uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od pisanog testiranja (provjere znanja i sposobnosti) i intervjua s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),
– Zakon o općem upravnom postupku (”Narodne novine” broj 47/09, 110/21),
– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj  86/08, 61/11, 4/18, 112/19),
– Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
– Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)
– Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
– Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
– Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21)
– Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“  broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/18, 108/20)
– Odluka o porezima Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 27/19, 31/21)
– Statut Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18).

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Pravila i postupak testiranja:

Po dolasku na testiranje (provjeru znanja), od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva i razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili u suprotnosti s gore navedenim pravilima će biti udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad se neće bodovati.

Za svaki dio provjere dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Za svaki točan odgovor na pisanom testiranju dodjeljuje se 1 bod po pitanju.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti i provedenog intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Općinski načelnik donosi rješenje o imenovanju koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku rješenja o prijmu u službu.

Vrijeme održavanja testiranja (provjere znanja) biti će objavljeno na web stranici Općine Podstrana, te na oglasnoj ploči, najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju – nedostatak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

KLASA:   112-02/22-01/01                                                                  Načelnik:
URBROJ: 2181/02-02-1-22-2                                                     Mijo Dropuljić, prof.
Podstrana, 07. siječnja 2022. godine

Back To Top Skip to content