skip to Main Content

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/-ce Upravnog odjela za proračun i financije Općine Podstrana

Na temelju  članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka  14.  Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 24/19) općinski načelnik Općine Podstrana raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za  imenovanje  pročelnika/-ce Upravnog odjela za proračun i financije  Općine Podstrana

u Općinu Podstrana, Upravni odjel za proračun i financije, na radno mjesto Pročelnika/-ce Upravnog odjela za proračun i financije Općine Podstrana, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

OPĆI UVJETI:

Kandidati  moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo.
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
– poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit.

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu ekonomske struke.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (”Narodne novine” broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,  dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (”Narodne novine” broj: 121/17, 98/19), uz prijavu na oglas dužni su u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti dokaze navedene u  članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedeni su na internetskoj stranici  Ministarstva uprave:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Kandidati pripadnici nacionalne manjine imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (”Narodne novine” broj: 155/02, 47/10, 80/10, 91/11, 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana imenovanja.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati  su obvezni priložiti:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslik diplome),
– dokaz o radnom stažu  (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji),
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – izjavu nije potrebno ovjeravati,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja (izvornik ili preslik),
– ako kandidati imaju položen državni stručni  ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik uvjerenja ili svjedodžbe).

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po donošenju rješenja o imenovanju.

Isprave se mogu priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornici isprava. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijava.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u natječaju.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima  razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima odgovarajućeg stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke, a koji su propisani ovim natječajem.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju putem pisanog testiranja i intervjua.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se  kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

Ako kandidat  ne pristupi  testiranju  i/ili intervjuu smatrat će  se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web – stranici: https://www.podstrana.hr dostupan je opis te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri sposobnosti kandidata, te ostale informacije o  postupku. Na web – stranici, te na oglasnoj ploči Općine Podstrana biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana,  s naznakom „Prijava na natječaj za imenovanje Pročelnika/-ce Upravnog odjela za proračun i financije” u roku 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u ”Narodnim novinama”.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA:   112-02/22-01/01                                                      Načelnik:
URBROJ: 2181/02-02-1-22-1                                            Mijo Dropuljić, prof.
Podstrana, 05. siječnja 2022. godine

Back To Top Skip to content