skip to Main Content

Upute i obavijesti kandidatima za prijam namještenika Pomoćni radnik/-ica za održavanje javnih površina i groblja

Na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 03. siječnja 2022. godine objavljen je Oglas za prijam Pomoćni radnik/-ca za održavanje javnih površina i groblja – 1 izvršitelj/-ica (m/ž) na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci, zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM NAMJEŠTENIKA
Pomoćni radnik/-ica za održavanje javnih površina i groblja

I. Opis poslova

Pomoćni radnik/-ca za održavanje javnih površina i groblja (u daljnjem tekstu: namještenik/-ca) obavlja slijedeće poslove:

  • obavlja pomoćne poslove održavanja javnih površina u općoj uporabi kao što su javnoprometne površine, javne plaže, groblja i ostale površine, odnosno na tim poslovima pored čišćenja vrše popravke kao i druga održavanja istih, a sve u provedbi općinskih odluka, posebno odluke o komunalnom redu,
  • obavlja i sve druge poslove po nalogu upravitelja.

II. Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje Oglas čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,35 i osnovice za izračun plaće od 3.851,68  kn u bruto iznosu, uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od:

  • pisanog testiranja,
  • intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Pisano testiranje provodi se putem testa iz općeg znanja.

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Pravila i postupak testiranja:

Po dolasku na testiranje (provjeru znanja), od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva i razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili u suprotnosti s gore navedenim pravilima će biti udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad se neće bodovati.

Za svaki dio provjere dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Za svaki točan odgovor na pisanom testiranju dodjeljuje se 1 bod po pitanju.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Upravitelj Vlastitog pogona donosi rješenje o prijmu u Vlastiti pogon Općine Podstrana koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na oglas.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Vrijeme održavanja testiranja (provjere znanja) biti će objavljeno na internet stranici Općine Podstrana, te na oglasnoj ploči, najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u Oglasu i to u obliku navedenom u Oglasu – nedostatak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Upravitelj:
Josip Vrdoljak, dipl.ing.

KLASA:   112-03/22-01/01
URBROJ: 2181/02-07-1-22-02
Podstrana, 03. siječnja 2022. godine

Back To Top Skip to content