skip to Main Content

Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu – Referent – Pomorsko – komunalni redar –

U Narodnim novinama broj 48 od 24. travnja 2024. godine objavljen je Natječaj za prijam u službu na radno mjesto – Referent- Pomorsko – komunalni redar – 1 izvršitelj/-ica (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU

I. Opis poslova

Referent – Pomorsko – komunalni redar (u daljnjem tekstu: službenik) obavlja slijedeće poslove:

 • nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva i poduzima propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti,
 • vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva,
 • nadzire primjenu propisa za održavanje reda i zaštite pomorskog dobra i poduzima propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti,
 • vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz održavanje reda i zaštite pomorskog dobra,
 • prati propise iz oblasti komunalnog redarstva i održavanja reda i zaštite pomorskog dobra,
 • obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odsjela i voditelja Odsjeka.

II. Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 2,0 i osnovice za izračun plaće od 511,21 eura u brutto iznosu, uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od:

 • pisanog testiranja,
 • intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o općem upravnom postupku (”Narodne novine” broj 47/09, 110/21),
 2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20),
 3. Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13, 115/18),
 4. Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 20/19),
 5. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2024. godini („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 32/23),
 6. Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 27/17),
 7. Statut Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21).
 8. Odluka o redu na pomorskom dobru na području Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 8/24),
 9. Statut Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21, 4/23).

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Pravila i postupak testiranja:

Po dolasku na testiranje (provjeru znanja), od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva i razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili u suprotnosti s gore navedenim pravilima će biti udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad se neće bodovati.

Za svaki dio provjere dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Za svaki točan odgovor na pisanom testiranju dodjeljuje se 1 bod po pitanju.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti i provedenog intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Pročelnik Upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalno redarstvo koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku rješenja o prijmu u službu.

Vrijeme održavanja testiranja (provjere znanja) biti će objavljeno na web stranici Općine Podstrana, te na oglasnoj ploči, najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju – nedostatak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Pročelnik:
Božen Živaljić, dipl. ing. građ.

KLASA:   112-02/24-01/02
URBROJ: 2181-39-06-1-24-02

Podstrana, 24. travnja 2024. godine

Back To Top Skip to content