skip to Main Content

Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana u 2024. g.

Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22 ), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( NN broj 26/15 i 37/21 ), članka 14. Statuta Zajednice od 18. prosinca 2023. godine i Pravilnika o kriterijima  i mjerilima za sufinanciranja programa i projekata javnih potreba u sportu, Zajednica športskih udruga Općine Podstrana, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu općine Podstrana u 2024. godini

(1) Zajednica športskih udruga općine Podstrana (u daljnjem tekstu Zajednica) poziva sve udruge koje provode projekte i programe iz područja sporta na području općine Podstrana, a koje su punopravne članice Zajednice da se prijave na Javni natječaj za financiranje godišnjih programa udruga u sportu za 2024. godinu (u daljnjem tekstu natječaj) te ostvare financijsku podršku projektima i programima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga iz područja sporta i doprinose razvoju općeg dobra u Zajednici.

(2) Sredstva za financiranje javnih potreba u sportu Općine Podstrana u 2024. godini su osigurana u Proračunu Općine Podstrana za 2024. godinu, u iznosu od 138.000,oo €, sukladno Programu javnih potreba u sportu Općine Podstrana za 2024. godinu.

(3) Ciljevi javnog natječaja:

 • Opći ciljovog natječaja je razvoj sporta u općini Podstrana i povećanje kvalitete života djece, mladeži te svih građana kroz provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim udrugama koje su članice Zajednice.
 • Specifični ciljovog natječaja je razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta u cjelini i sportskih vještina, posebice djece i mlađih dobnih skupina, te razvijanju amaterskog sporta, odnosno rekreacije kao zdravog stila života za sve dobne skupine.

4) Sukladno navedenom predmet sufinanciranja po ovom javnom natječaju je:

 • Promocija sporta i sportskih aktivnosti
 • Organizacija, suorganizacija i poticaj sportskih aktivnosti
 • Funkcioniranje sustava sporta – rad Zajednice
 • Zadovoljavanje zajedničkih potrebama u sportu

(5) Javni natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je do 21. veljače 2024. godine.

(6) Mjerila za financiranje:

Na ovaj natječaj mogu se javiti sve udruge u sportu, koje su ujedno i punopravne članice Zajednice športskih udruga općine Podstrane sa sjedištem/prebivalištem u općini Podstrana, a koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda, odnosno da je njihova aktivnost usmjerena prema razvoju i promicanju sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.

Udruge koje se javljaju na ovaj Natječaj moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

 • da imaju sjedište na području Općine Podstrana
 • da su upisani u odgovarajući Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenje i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • da je Statut udruge usklađen sa novim Zakonom o sportu;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina (ako je Statutom udruge tako određeno) te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.
 • da su najmanje dvije godine članice Zajednice sportskih udruga Općine Podstrana

Udruge koje nisu ispunile ugovorne obveze vezane uz prethodnu dodjelu sredstava iz javnih izvora nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt.

Svim odobrenim programima/projektima sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge ovisno o raspoloživosti sredstava doznačenih iz javnih izvora – proračuna Općine Podstrana.

Projekti/programi se prijavljuju s rokom provedbe do 31. prosinca 2024. godine.

(7) Predmet financiranja bit će sve prihvatljive aktivnosti koje su usmjerene na :

 • provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži
 • djelovanje sportskih udruga
 • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena sposobnost
 • zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu
 • sportsko rekreacijske aktivnosti građana
 • ostale odgovarajuće aktivnosti koje doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva ovog Natječaja.
 • Izravnim troškovimasmatraju se svi troškovi vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti unutar predloženog projekta/programi to:
 • izrada materijala za aktivnosti
 • grafičke usluge i usluge promidžbe
 • troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju programskih odnosno projektnih aktivnosti
 • izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima
 • troškovi komunikacije
 • troškovi nabavke opreme
 • izdaci za prijevoz i smještaj
 • ostali troškovi
 • Neizravnim troškovima smatraju se troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom programa, ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva i to:
 • troškovi režija (energija voda i dr.)
 • najam prostora
 • bankovni i poštanski troškovi
 • troškovi uredskog materijala
 • ostali troškovi vezani uz projekt koji nisu navedeni u izravnim troškovima
 • neizravni troškovi se ograničavaju u odnosu na ukupan iznos koji se dodjeljuje programu ili projektu (u pravilu do 25%).

(8) Dokumentacija Javnog natječaja:

Zajednica sportova će izvršiti provjeru upisa u Registar udruga te uvid u Godišnji financijski izvještaj putem javno dostupnog Registra neprofitnih organizacija.

(9) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Podstrana www.podstrana.hr.

(10) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

Zajednica športskih udruga Općine Podstrana
Trg dr. Franje Tuđmana 3
21312 PODSTRANA
„Javni natječaj za financiranje programa udruga u sportu za 2024. g.-ne otvaraj“

(11) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(12) Kriteriji ocjenjivanja prijavljenih programa/projekata:

Povjerenstvo zaduženo za ocjenu prijavljenih projekata i programa ocjenjuje prema slijedećim kriterijima:

 • da li je prijava dostavljena u zadanom roku
 • da li su dostavljeni i uredno popunjeni svi obvezni obrasci
 • usklađenost ciljeva projektnog prijedloga s ciljevima natječaja
 • kapaciteti prijavitelja
 • kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/projekta s Zajednicom športskih udruga Općine Podstrana
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti
 • kako je formiran obrazac proračuna, jesu li sve aktivnosti jasno prikazane.

(13)  Zajednica će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstva omogućiti pravo na prigovor koji se podnosi u pisanom obliku Zajednici u roku od 8 (osam) dana od dana dostave obavijesti  o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru donosi Izvršni odbor Zajednice.

(14) Sa Korisnikom čiji program/projekt bude prihvaćen te kojima su odobrena financijska sredstva sklopit će se ugovor o financiranju programa/projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

(15) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte: zsuop2005@gmail.com ili na broj mobitela 091/562-7752 i  091/505-3448.

Podstrana, 22. siječnja 2024. godine

Zajednica športskih udruga
Općine Podstrana
Predsjednik
Ante Polić

OBRASCI ZA PREUZIMANJE

 1. Obrazac B1. Opisni obrazac prijave
 2. Obrazac B2. Obrazac proračuna
 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 4. Izjava o nekažnjavanju
 5. Obrazac OIS. Opisno izvješće o provedenom programu ili projektu
 6. Obrazac FIS. Financijsko izvješće provedenog programa ili projekta
 7. Obrazac ugovora
Back To Top Skip to content