skip to Main Content

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Podstrana u 2024. godini

Na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2019), a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015., 37/21), načelnik Općine Podstrana raspisuje:

Javni natječaj za financiranje javnih potreba
Općine Podstrana u 2024. godini  

(1) Općina Podstrana poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom natječaju da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Podstrana.

(2) Sredstva za financiranje javnih potreba Općine Podstrana u 2024. godini su osigurana u Proračunu Općine Podstrana za 2024. godinu, u iznosu od 150.000,00 eura, sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2024. godinu.

(3) Ciljevi javnog natječaja:

 • Opći cilj ovog natječaja je stvaranje uvjeta za unapređenje rada udruga koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom natječaju.
 • Specifični cilj ovog natječaja je omogućiti realizaciju programa/projekata koji svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Podstrana.

(4) Sukladno navedenom predmet sufinanciranja po ovom javnom natječaju je:

 • Redovita djelatnost udruga u kulturi;
 • Redovita djelatnost udruga s područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite;
 • Redovita djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
 • Programi/projekti mladih, te osoba treće životne dobi;
 • Programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama;
 • Programi/projekti poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma;
 • Programi/projekti poticanja jednodnevnih i višednevnih manifestacija u kulturi;
 • Programi/projekti poticanja zaštite okoliša i prirode;
 • Programi/projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Podstrana.

(5) Javni natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je do  21. veljače 2024. godine.

(6) Mjerila za financiranje:

Općina Podstrana će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

 • su upisani u odgovarajući Registar;
 • su registrirani kao udruge, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnog društva);
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenje i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanja socijalnih usluga;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina (ako je Statutom udruge tako određeno) te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.

Prilikom dodjele sredstava za financiranje iz stavka 1. ovog članka prioritet imaju Udruge koje imaju registrirano sjedište na području Općine Podstrana ili imaju minimalno 50% članova sa područja Općine Podstrana.

Udruge koje nisu ispunile ugovorne obveze vezane uz prethodnu dodjelu sredstava iz javnih izvora nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt.

Općina Podstrana neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Podstrana (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Natječaj za projekte i programe u sportu provest će se u skladu sa Zakonom o sportu, Narodne novine broj 141/22).

Svim odobrenim programima/projektima sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa/projekta, a u skladu s raspoloživim sredstvima Općine Podstrana.

(7) Predmet financiranja bit će svi prihvatljivi i opravdani troškovi, definirani člankom 38. Pravilnika, te će se financirati svi izravni i dio neizravnih opravdanih troškova.

 1. Izravnim troškovima smatraju se svi troškovi vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti i to:
 • Organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova
 • Izrada materijala za aktivnosti
 • Grafičke usluge i usluge promidžbe
 • Troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju programskih odnosno projektnih aktivnosti (max. 20% od ukupno odobrenog iznosa)
 • Izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima
 • Troškovi komunikacije
 • Troškovi nabavke opreme
 • Izdaci za prijevoz i smještaj
 • Ostali troškovi
 1. Neizravnim troškovima smatraju se troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom programa, ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva i to:
 • Troškovi režija (energija voda i dr.)
 • Najam prostora
 • Bankovni i poštanski troškovi
 • Troškovi uredskog materijala
 • Ostali troškovi vezani uz projekt koji nisu navedeni u izravnim troškovima
 • Neizravni troškovi se ograničavaju u odnosu na ukupan iznos koji se dodjeljuje programu ili projektu (u pravilu do 25%)

 (8) Dokumentacija  Javnog natječaja:

 1. Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju koja mora biti točno i u cijelosti popunjena i ovjerena:
 • Obrazac B1. Opći podaci o prijavitelju
 • Obrazac B2. Opis programa i projekta
 • Obrazac B3. Proračun programa i projekta
 • Obrazac B4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se neposredno prije potpisivanja ugovora)
 • Obrazac B5. Izjava o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe
 • Obrazac B6. Izjava o nekažnjavanju osobe voditelja programa /projekta
 • Potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijava nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja.

Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekata te na zahtjev davatelja financijskih sredstava dostavljaju se u izvorniku.

Općina Podstrana će izvršiti uvid u financijske izvještaje putem javno dostupnog Registra neprofitnih organizacija.

 1. Dokumentacija koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava
 • Uvjerenje ne starije od 6 mjeseci da se ne vodi kazneni postupak za osobu koja je ovlaštena za zastupanje prijavitelja (dostavlja se neposredno prije potpisivanja ugovora).
 • Uvjerenje ne starije od 6 mjeseci da se ne vodi kazneni postupak za osobu koja je voditelj programa /projekta kojeg prijavljuje udruga (dostavlja se neposredno prije potpisivanja ugovora).
 • Solemniziranu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika
 1. Obrasci financijskog izvještavanja koji se dostavljaju po završetku programa ili projekta, a najkasnije do 15. 01. 2025. g.
 • Obrazac C1. Opisno izvješće o provedenom programu ili projektu
 • Obrazac C2. Financijsko izvješće provedenog programa ili projekta

 (9) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Podstrana www.podstrana.hr.

(10) Prijavu na natječaj treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača, elektronskom poštom ili osobno dostaviti   (predaja u pisarnici Općine Podstrana) s podacima pošiljatelja na sljedeću adresu

ž

OPĆINA PODSTRANA
Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove
Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 PODSTRANA
sa naznakom

Natječaj za financiranje javnih potreba
Općine Podstrana u 2024. godini

ž

(11) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.

(12) Kriteriji ocjenjivanja prijavljenih programa/projekata su:

 • usklađenost ciljeva projektnog prijedloga s ciljevima natječaja
 • kapaciteti prijavitelja
 • kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/projekta s Općinom Podstrana
 • usmjerenost na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u lokalnoj zajednici – Općini Podstrana
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti
 • transparentnost obrasca proračuna, odnosno jesu li sve aktivnosti jasno prikazane.

Za svaki prijavljen program/projekt maksimalno se može dobiti 30 bodova.

 • Obrazac B7. popunjava Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata.

(13) Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenje odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su  projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 60 dana, računajući od dana navedenog u točki 5. ovog natječaja.

(14)  Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se, na njihov zahtjev, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o  rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta. Udruge koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo na prigovor. Prigovor se podnosi upravnom odjelu Općine Podstrana nadležnom za društvene djelatnosti u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi Načelnik Općine. Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

(15)  Sa Korisnikom čiji program/projekt bude prihvaćen te kojem su odobrena financijska sredstva sklopit će se ugovor o financiranju programa/projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

(16) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte: projekti@podstrana.hr.

KLASA: 230-01/24-01/01
URBROJ: 2181-39-02-1-24-01

Podstrana, 22. siječnja 2024. godine

Načelnik
Mijo Dropuljić, prof

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA  

OBRASCI ZA PROCJENU PROJEKTA

OBRASCI ZA PROVEDBU

DODATNA DOKUMENTACIJA

 • Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2019)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015.,37/21)
Back To Top Skip to content