skip to Main Content

Javni poziv za dostavu ponuda za zakup pokretnih naprava za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Podstrani – BOŽIĆNI GRAD 2023.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana 7/21, 21/21, 04/23) općinski načelnik dana 27. listopada 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu ponuda za zakup pokretnih naprava za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Podstrani – BOŽIĆNI GRAD 2023.

I.

Općina Podstrana (u daljnjem tekstu: Organizator) objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za zakup pokretnih naprava (kućice/štandovi) za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Podstrani – BOŽIĆNI GRAD 2023. na lokaciji: Petrićevo u razdoblju od 08. prosinca 2023. do 8. siječnja 2024. godine.

Rok za dostavu ponuda teče od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr i na oglasnoj ploči, a traje do dana 13. studenog (ponedjeljak) 2023. godine zaključno do 13,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Ponude se podnose na adresu: Općina Podstrana, 21312 Podstrana, Trg Franje Tuđmana 3, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Javni poziv – Božićni grad 2023. – ne otvaraj“.

Ponude dostavljene u Općinu Podstrana 13. studenog 2023. godine nakon 13,00 sati smatrat će se ponudama dostavljenima izvan roka te se neće uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda održat će se 16. studenog (četvrtak) 2023. godine u 13,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Podstrana.

Odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa pokretnih naprava objavit će se na mrežnim stranicama Općine Podstrana www.podstrana.hr i na oglasnoj ploči Općine.

Djelatnost ugostiteljstva u smislu ovog Javnog poziva je priprema, prodaja i usluživanje jela i pića, odnosno tradicionalnih proizvoda tematski i sadržajno vezanih uz Božićno-novogodišnje blagdane (kuhano vino, čajevi, domaći likeri, fritule, uštipci, palačinke te druge slastice, kobasice, hrenovke, prženi krompir, topli sendviči i ostala jednostavna jela).

Djelatnost trgovine u smislu ovog Javnog poziva je prodaja neprehrambenih proizvoda koji su tematski i sadržajno vezani uz Božićno-novogodišnje blagdane (razni ukrasni predmeti, adventski vjenčići, lampice, svijeće, čestitke, ukrasi za bor, umjetnine, papirna konfekcija, nakit i bižuterija, igračake, prigodni tekstilni proizvodi i drugi prigodni asortiman).

II.

Broj pokretnih naprava koje se daju u zakup na lokaciji Petrićevo u Podstrani, dimenzije, djelatnosti koje će se obavljati i početni iznos zakupnine za razdoblje od 8. prosinca 2023. do 8. siječnja 2024. godine, određuje se kako slijedi:

– 4 kućice dimenzija 3,0 m x 2,0 m, za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva ili trgovine. Kućice su označene brojevima 1, 2, 3, 4.
– 2 kućice dimenzija 2,0 m x 2,0 m, za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva ili
trgovine. Kućice su označene brojevima 5, 6.
– 4 štanda dimenzija 2,0 m x 1,0 m, za obavljanje djelatnosti trgovine. Obveza
postavljanja štanda je na zakupcu. Štandovi su označeni brojevima 7, 8, 9, 10.

Početni iznosi zakupnine određuju se kako slijedi:

– za kućicu dimenzija 3,0 m x 2,0 m, za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva ili trgovine, početni iznos zakupnine je 1.000,00 eura.
– za kućicu dimenzija 2,0 m x 2,0 m, za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva ili trgovine, početni iznos zakupnine je 700,00 eura.
– za štand dimenzija 2,0 m x 1,0 m, za obavljanje djelatnosti trgovine, početni iznos zakupnine je 150,00 eura.

Na navedene iznose ne plaća se PDV.

Grafički prikaz rasporeda pokretnih naprava s oznakama pokretnih naprava na lokaciji Petrićevo – Podstrana je sastavni dio ovog Javnog poziva.

III.

U iznos zakupnine pokretne naprave – kućice uključen je priključak i trošak električne energije.

Neposredno ispred pokretne naprave – kućice za ugostiteljstvo (dimenzija 3,0 m x 2,0 m i 2,0 m x 2,0 m) zakupnik može postaviti najviše 8 stolova (max. promjera 0,6 m, odnosno 0,6 m x 0,6 m) i 4 stolice po stolu, te na otvorenom prostoru ugostiteljskog štekata može postaviti do dva (2) suncobrana bijele boje max. dimenzija 4,0 m x 4,0 m, te se iznos površine koja se upotrebljava ograničuje na 40 m2.

Zakupnik pokretne naprave – kućice za ugostiteljstvo ne smije koristiti plastične proizvode za jednokratnu upotrebu (pribor za jelo /vilice, noževi, žlice, štapići za jelo/, tanjuri, čaše, slamke i dr.), već smije koristiti isključivo ekološki prihvatljivu jednokratnu ambalažu za hranu i piće.

Zakupnik smije koristiti isključivo plinske grijalice.

Zakupniku je izvan prostora pokretne naprave zabranjeno postavljanje drugih predmeta, uređaja, opreme i šanka, suprotno ovom Javnom pozivu.

Za potrebe održavanja pojedinog prigodnog programa Organizator zadržava pravo naložiti privremeno uklanjanje svih predmeta koji se nalaze na štekatu (stolovi, stolice, suncobrani, stalci, grijalice i dr.), u svrhu sigurnosti i neometanog korištenja javne površine od strane posjetitelja, o čemu će Organizator obavijestiti zakupnike najkasnije na dan održavanja prigodnog programa.

IV.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću trgovine odnosno ugostiteljstva.

Iznimno, odredbom članka 12. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, omogućeno je udrugama da mogu, kao sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organiziraju turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka.

V.

Ponuda mora sadržavati:
– pravilno popunjen Ponudbeni list koji sadrži ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe ponuditelja, adresa sjedišta odnosno prebivališta ponuditelja, kontakt broj, adresu elektroničke pošte, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke, oznaka pokretne naprave (kućica/štand) prema Grafičkom prikazu rasporeda pokretnih naprava za koju podnosi ponudu, s naznakom vrste djelatnosti (ugostiteljska ili trgovačka djelatnost), ponuđeni iznos zakupnine;
– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti: Izvod iz registra obrtnika, Izvod iz sudskog registra, rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Statut udruge i rješenje nadležnog tijela za udruge ili Izvod iz registra Udruga, potvrdu Komore za obavljanje određene djelatnosti s Izvodom iz upisnika poreznih obveznika nadležne Porezne uprave (ovisno o statusu i načinu registracije za obavljanje djelatnosti;
– potvrdu mjesno nadležne porezne uprave o nepostojanju duga ponuditelja prema državi, ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva
– dokaz o uplati jamčevine, u visini početnog iznosa zakupnine pokretne naprave za koju podnosi ponudu, na žiro račun Općine Podstrana, kod OTP banke d.d., broj: HR6524070001834100006 (Model: HR 68 Poziv na broj: 5738-OIB).

Ponuditelj ne smije imati nepodmirenih dospjelih novčanih obveza prema Općini Podstrana po bilo kojoj osnovi, a podrazumijeva ponuditelja, osobu ovlaštena za zastupanje te povezane pravne osobe. Provjera podataka se vrši uvidom u evidencije Općine Podstrana.

Ako se ponuditelj natječe za više pokretnih naprava za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati i odgovarajućim jamčevinama.

Obrazac Ponudbenog lista može se preuzeti na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr ili u pisarnici Općine Podstrana.

Za ponuditelje koji su ostvarili pravo zakupa, jamčevina će se uračunati u zakupninu. Ponuditeljima koji nisu ostvarili pravo zakupa po ovom Javnom pozivu jamčevina se vraća u nominalnom iznosu i bez kamata.

Nepravovremene i nepotpune ponude te ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva neće se razmatrati.

VI.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine.

U slučaju da je za istu pokretnu napravu više ponuditelja ponudilo isti najveći iznos zakupnine, provest će se javno nadmetanje dana 14. studenog (petak) 2023. godine u 13,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Podstrana, primjenjujući odgovarajuće odredbe ovog Javnog poziva. Nakon proteka 2 minute od zadnje ponude javno nadmetanje se završava za tu pokretnu napravu, a pravo na zakup ostvaruje ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

U slučaju da ponuditelj ne uspije s ponudom za pokretnu napravu za koju je podnio ponudu, a Organizator ima na raspolaganju nedodjeljenu drugu pokretnu napravu, može mu ponuditi istu, a prema ponuđenoj cijeni.

U slučaju da nakon objave Liste prvenstva za dodjelu pokretne naprave ostanu pokretne naprave za koje nitko od ponuditelja nije ostvario pravo zakupa ili za iste nije pristigla niti jedna ponuda, javni poziv se može ponoviti s naznakom da je to ponovljeni javni poziv.

VII.

Radno vrijeme Adventa u Podstrani – BOŽIĆNI GRAD 2023. je od 11,00 do 23,00 sata, osim u dane vikenda (petak, subota i nedjelja) i na dane državnih praznika, kada je radno vrijeme od 10,00-24,00 sata.

Zakupnici pokretnih naprava mogu raditi i 1 sat kraće od propisanog završetka radnog vremena iz prethodnog stavka.

Na Božić 25. prosinca 2023. zakupnici nisu u obvezi raditi.

Zakupnici moraju poštivati propisano radno vrijeme.

VIII.

Odluku o odabiru ponuditelja donosi načelnik nakon što Komisija za provođenje javnog poziva i otvaranje ponuda za zakup pokretnih naprava za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Podstrani – BOŽIĆNI GRAD 2023. (u daljnjem tekstu Komisija) utvrdi Listu prvenstva za dodjelu pokretnih naprava.

Lista prvenstva za dodjelu pokretnih naprava objavljuje se na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr i oglasnoj ploči Općine Podstrana.

Organizator nije dužan davati posebna obrazloženja zbog izbora ponuditelja i pri svemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Ponuditelji koji su ostvarili pravo zakupa, a uz dostavu dokaza o uplati ukupnog iznosa ponuđene zakupnine, na žiro račun Općine Podstrana, kod OTP banke d.d., broj: HR6524070001834100006 (Model: HR 68 Poziv na broj : 5738-OIB-broj rješenja) i javnobilježnički potvrđene zadužnice na iznos 2.000,00 EUR kao instrument osiguranja za eventualno počinjenu štetu na pokretnoj napravi zbog nepažnje ili propusta Zakupnika, sklopit će se Ugovor o zakupu. Dokaz o uplati ukupnog iznosa ponuđene zakupnine, sastavni je dio Ugovora o zakupu.

Primopredaja pokretne naprave zakupniku vrši se po predočenju potpisanog Ugovora o zakupu komunalnom redaru Općine Podstrana.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon objave konačne Odluke o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa ili ne uplati ponuđeni iznos zakupnine do roka navedenog u konačnoj Odluci, Organizator zadržava uplaćenu jamčevinu, a pokretnu napravu može ponuditi slijedećem ponuditelju s najvećom ponuđenom zakupninom za tu pokretnu napravu.

IX.

Zakupnik je u obvezi na pročelju pokretne naprave vidno istaknuti naziv tvrtke /obrta/ OPG-a ili drugi naziv pod kojim posluje.

Zakupnici su dužni obavljati djelatnost sukladno pozitivnim zakonskim propisima RH, poštivati propise o javnom redu i miru, propise o komunalnom redu te obavljati djelatnost u duhu Božićnih i Novogodišnjih blagdana.

Organizator ne snosi odgovornost za obavljanje neregistrirane djelatnosti, neizdavanje računa, te za bilo koje drugo postupanje suprotno pozitivnim zakonskim propisima RH.

Zakupnik je u obvezi prigodno ukrasiti unutrašnjost pokretne naprave, dok Organizator na lokaciji Petrićevo – Podstrana prigodno ukrašava okolni prostor i drugim sadržajima uveličava navedenu manifestaciju.

Djelatnici Zakupnika za vrijeme radnog vremena moraju biti prigodno odjeveni u duhu blagdana (kape Djeda Božičnjaka, prigodne pregače i slično).

Zakupnik je dužan održavati pokretnu napravu i okolni prostor urednim i čistim te svakodnevno odlagati otpad u posude za otpad/kontejnere.

Zakupnici, po potrebi, samostalno organiziraju zaštitarsko čuvarsku službu za vrijeme trajanja Adventa u Podstrani – BOŽIĆNI GRAD 2023, o svom trošku.

X.

Organizator će putem razglasnih uređaja osigurati puštanje glazbe na otvorenom na lokaciji Petrićevo – Podstrana, za cijelo vrijeme trajanja manifestacije. Zakupnicima je zabranjeno na navedenoj lokaciji na otvorenom prostoru puštati glazbu putem razglasnih uređaja.

Nadzor nad provedbom ugovora o zakupu provodit će Odsjek komunalnog redarstva.

Zakupnicima na lokaciji Petrićevo – Podstrana zabranjeno je vršiti bilo kakve preinake na pokretnoj napravi te im se zabranjuje davanje istih u podzakup ili na korištenje trećim osobama.

U slučaju da zakupnik postupa suprotno odredbama Ugovora o zakupu i ne otkloni odstupanja po opomeni komunalnog redarstva Ugovor prestaje uručenjem otlaza na lokaciji zakupljene pokretne naprave, uz zadržavanje uplaćene zakupnine.

XI.

Zakupnik je dužan pokretnu napravu po završetku Adventa u Podstrani – BOŽIĆNI GRAD 2023, a najkasnije do 12. siječnja 2024. godine osloboditi od osoba i stvari i predati Organizatoru u stanju u kakvom ju je primio, o čemu će se sačiniti primopredajni zapisnik.

Zakupniku se u roku od 8 dana od izvršene uredne primopredaje pokretne naprave vraća bjanko zadužnica.

KLASA: 610-01/23-01/01                                                   Općinski načelnik
URBROJ: 2181-39-02-1-23-01                                            Mijo Dropuljić, prof.

Back To Top Skip to content