skip to Main Content

Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15).

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09.- u daljnjem tekstu: Kodeks).

Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Općine Podstrana prilikom donošenja općih akata i drugih dokumenta Općine Podstrana kojima se utječe na interese mještana i pravnih osoba.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Podstrana izrađuje i objavljuje izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži sve zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi.

Savjetovanja s javnošću
Back To Top Skip to content