skip to Main Content

Odluka o poništenju Natječaja za prijam Namještenika/-ice za obavljanje komunalnih djelatnosti – 1 izvršitelj/-ica, na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 24. stavak 6, a u svezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) voditelj Vlastitog pogona Općine Podstrana donosi

ODLUKU
o poništenju Natječaja za prijam
Namještenika/-ice za obavljanje komunalnih djelatnosti
– 1 izvršitelj/-ica, na neodređeno vrijeme

I.

Poništava se Natječaj za prijam namještenika u Vlastiti pogon Općine Podstrana na radno mjesto Namještenik/-ca za obavljanje komunalnih djelatnosti –1 izvršitelj/-ice, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, Klasa: 112-02/23-01/04, Urbroj: 2181-39-07-1-23-01 od 28. travnja 2023. godine, objavljeno u Narodnim novinama br. 47/2023.

II.

Natječaj iz točke I. ove Odluke se poništava budući nije zaprimljena nijedna prijava.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Podstrana.

IV.

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

Voditelj Vlastitog pogona
Josip Vrdoljak, ing.prom.

Back To Top Skip to content