skip to Main Content

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „Ponovno zaželimo zajedno“ u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Na temelju Odluke o financiranju  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01/2-22-15 od 26. srpnja 2022. godine, Odluke o izmjeni prve odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01/2-22-18 od 27. srpnja 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.16.0385, naša KLASA: 442-01/22-01/01, URBROJ: 2181-39-02-1-22-06 od 28. kolovoza 2022. godine te članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ br. 07/21) načelnik Općine Podstrana za  projekt „Ponovno zaželimo zajedno“, u sklopu natječaja „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza III“ Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine objavljuje

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „Ponovno zaželimo zajedno“ u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju Adobe Acrobat

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

Broj radnica koji se traži: 15 radnica

Mjesto rada: područje Općine Podstrana

Opis poslova: pomoć u kućanskim poslovima, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, nabavka namirnica, podrška kroz razgovore i druženje te pratnja i pomoć korisnika u raznim društvenim aktivnostima, održavanje čistoće domova korisnika, briga o higijeni, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,  dostava pomagala i sl.), pomoć u socijalnog integraciji i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i nemoćnih osoba.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 01. rujna 2022. godine do 28. veljače 2023. godine

Uvjeti za prijem u radni odnos su:

  • Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
  • Upis u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama, odnosno: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

Također, prednost pri zapošljavanju imaju one žene koje, uz prijavu, dostave i odgovarajuću dokaznu dokumentaciju kojom se potvrđuje pripadnost ciljnoj skupini.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  1. Popunjen obrazac Prijave za zapošljavanje koja je sastavni dio ovog Javnog poziva,
  2. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
  3. Presliku osobne iskaznice,
  4. Presliku dokaza o završenom najvišem stupnju obrazovanja,
  5. Liječničku potvrdu o psiho – fizičkom stanju,
  6. Odgovarajuću dokaznu dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (ako je primjenjivo).

Prihvatljiva dokazna dokumentacija o pripadnosti ranjivoj skupini je:

Za žene od 50 godina i više

osobna iskaznica

Za osobe s invaliditetom

nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Za žrtve trgovanja ljudima

uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Za žrtve obiteljskog nasilja

uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Za azilantice

odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Za žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite Obitelji

Za liječene ovisnice

potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

potvrda o otpuštanju

Za pripadnice romske nacionalne manjine

izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Za beskućnice

rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Rokovi  i način prijave                   

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana

S naznakom „Projekt Ponovno zaželimo zajedno“- Zaželi faza III – ŽENE

Rok za dostavu prijava je: 10 (deset) dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve informacije mogu se dobiti telefonom na broj 021/666-601 ili na mail branka.jovanovic@podstrana.hr

Načelnik
Mijo Dropuljić

Back To Top Skip to content