skip to Main Content

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Podstrana

Na temelju Odluke Klasa: 022-05/21-01/12, Urbroj: 2181/02-02-1-21-1 od   9. lipnja 2021. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Podstrana raspisuje

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Podstrana Adobe Acrobat

I. Predmet javnog natječaja je prodaja službenog vozila-osobnog automobila u vlasništvu Općine Podstrana, i to:
Mitsubishi L200 2,5 DI-D, boja: crna, broj šasije: MMCJNKB40BD002871, godina proizvodnje: 2011. godina, snaga motora: 131 KW, Obujam motora: 2477 cm3, vrsta goriva: diesel, prijeđeno kilometara: 129.959, registarske oznake ST5009F, datum prve registracije: 27. 07. 2011. godine, registriran do: neregistriran, napomena: na vozilo ugrađena zatvorena nadogradnja tovarnog sanduka i kuka za vuču.

II. Početne cijene vozila utvrđuju se u iznosu od: 84.292,70 kuna, slovima (osadesetdvijetisućedvijestodevedesetdvijekunesedamdesetlipa).
Sve troškove vezane za prijenos vlasništva, poreze i eventualne pristojbe, snosi kupac.

III. Automobil iz točke I. kupuju se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovorekupaca na materijalne i pravne nedostatke.

IV. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pokretnine na području Republike Hrvatske.

V. Ponuda se podnosi na za to pripremljenom obrascu za svako pojedino vozilo (Prilog Ponudbeni list) koji su sastavni dio ovog natječaja i koji sadrže sljedeće podatke:
a) Ponuditelj-fizička osoba: ime, prezime, adresa prebivališta, OIB, broj računa-IBAN, kontakt podaci ponuditelja, preslika osobne iskaznice ili domovnice,
b) Ponuditelj-pravna osoba: naziv i sjedište, OIB, broj računa-IBAN, kontakt podaci ponuditelja, preslika izvatka iz sudskog registra ili preslika obrtnice,
c) iznos kupoprodajne cijene koja se nudi (koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja),
d) dokaz o uplaćenoj jamčevini.

VI. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu za vozilo za koje dostavljaju ponudu u iznosu od 8.430,00 kuna, na žiro-račun Općine Podstrana IBAN: HR6524070001834100006, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB, s naznakom „jamčevina za kupnju vozila (navesti marku i tip vozila)“.

VII. Krajnji rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 3. kolovoza 2021. godine do 12ºº sati, kada će biti i javno otvaranje ponuda. Javno otvaranje ponuda održati će se u prostorijama Općine Podstrana (općinska vijećnica), na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 3 u Podstrani.

VIII. Prednost pri natječaju ima natjecatelj koji je ponudio veći iznos kupoprodajne cijene u odnosu  na početnu cijenu. Ponude natjecatelja ispod utvrđene početne cijene neće se razmatrati.

IX. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene za svako pojedino vozilo.

X. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljni postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obavješteni pisanim putem. Istim će pismenom biti obavješteni i o načinu provedbe postupka javnog nadmetanja.
Ukoliko jedan od ponuditelja ne prisustvuje postupku javnog nadmetanja, smatrat će se da je odustao od ponude te će, u tom slučaju, ugovor biti zaključen s drugim ponuditeljem koji je ponudio isti najviši iznos kupoprodajne cijene.

XI. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana pozivanja prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor te je dužan u roku od daljnjih 8 dana od dana potpisivanja ugovora uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene (razlika između ponuđenog iznosa i uplaćene jamčevine).

XII. Jamčevina uplaćena po utvrđenom najpovoljnijem ponuditelju zadržava se i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvđenom roku smatrat će se da je odustao od punude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Kupac koji raskine kupoprodajni ugovor gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

XIII. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena jamčevina će se vratiti u nominalnom iznosu u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

XIV. Ponuditelj može povući ponudu pismenim putem najkasnije do dana otvaranja ponuda. U tom slučaju ponuditelj ima pravo na povrat uplaćene jamčevine.

XV. Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

XVI. Ponude za natječaj se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici sa naznakom „PONUDA ZA KUPNJU SLUŽBENOG VOZILA – ne otvaraj“ na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

XVII. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obavješteni u roku od 15 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju automobila.

XVIII. Općinski načelnik Općine Podstrana pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

XIX. Dodatne informacije u vezi javnog natječaja mogu se dobiti u Općini Podstrana, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana.
Vozilo se može pogledati radnim danom od 8:00-15:00 do isteka roka za dostavu ponuda uz prethodnu najavu na mob: 098/567-604 (Ante Minigo).

[box type=”download” align=”” class=”” width=””][tie_list type=”checklist”] [/tie_list][/box]

 

Back To Top Skip to content