skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja web lokacije www.podstrana.hr ili dijela stranica te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja Općine Podstrana i drugih vlasnika autorskih prava.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Općini Podstrana ili je ustupljeno Općini Podstrana, a u vlasništvu je trećih osoba. Općina Podstrana,  također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Općine Podstrana ili u vlasništvu trećih osoba. Ne smije se smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji bez ograničenja, no može se zatražiti dopuštenje za umnožavanje. Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo Općine Podstrana. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internet stranicama pridržava Općina Podstrana. Dopuštenje se daje medijskim subjektima radi upotrebe materijala isključivo u uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima.

Općina Podstrana ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web lokacije. Općina Podstrana će uložiti razuman napor kako bi se na njenoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovorna za njihovu točnost i potpunost.

Općina Podstrana zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Općina Podstrana poštuje privatnost posjetitelja naših web stranica i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika stranica kad se dobrovoljno dostave. Ti će se podaci koristiti za udovoljenje pojedinačnim zahtjevima za informacijama, a bit će utemeljenje za bolje razumijevanje potreba korisnika, a radi unaprjeđenja usluga Općine Podstrana.

Back To Top Skip to content