29. 07 2021 @ 10:29
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Urbanistički plan uređenja Sjeverni dio Grljevac II (8)

Urbanistički plan uređenja Sjeverni dio Grljevac II (8)

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Elaborat „Urbanistički plan uređenja područja Sjeverni dio Grljevac II (8)“ uvezan je u dvije knjige:

Knjiga 1 – OSNOVNI DIO PLANA

I. TEKSTUALNI DIO pdf

OPĆI DIO
ODREDBE ZA PROVOĐENJE – NACRT ODLUKE O DONOŠENJU UPU-a

II. GRAFIČKI DIO

0. Granica obuhvata 1:1000 pdf
1. Korištenje i namjena površina 1:1000 pdf
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža pdf
2.a. Promet 1:1000 pdf
2.b. Energetika i telekomunikacije 1:1000 pdf
2.c. Vodoopskrba i odvodnja 1:1000 pdf
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:1000 pdf
4. Način i uvjeti gradnje 1:1000 pdf

Knjiga 2 – PRILOZI

A. Obrazloženje
B. Popis sektorskih dokumenata i propisa
C. Zahtjevi i mišljenja iz čl. 79. i 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
D. Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi
E. Evidencija postupka izrade i donošenja UPU-a
F. Sažetak za javnost

Skip to content