skip to Main Content

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje, njome raspolaže ili ju nadzire.

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/2013. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 88/2015.)

Svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Način ostvarivanja prava na informacije

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Usmeni zahtjevi se primaju na zapisnik u prostorijama Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, ili na telefon: 021 330 545.

Pisani zahtjevi se dostavljaju:

Na e-mail: kata.madunovic@podstrana.hr
Fax: +385 (0)21 330 271 ili
Poštom na adresu: Općina Podstrana, n/p Kata Madunović, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Općina Podstrana ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju.

Naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave se odnosi i na ponovnu uporabu informacija.

Naknade se naplaćuju u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14).

Više informacija o pravu na pristup informacija možete naći na slijedećem linku: http://www.pristupinfo.hr/category/brzi-pristup/ostvarite-pravo-na-pristup-informacijama/

Pravni okvir

Obrasci

Osoba zadužena za nepravilnosti

Ivica Tafra, dipl.iur.
Pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove i strateško upravljanje
Telefon: +385 (0)21 330 489
Fax: +385 (0)21 330 271
E-mail:ivica.tafra@podstrana.hr

Sukladno odredbama članka 36. Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara,
  2. poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu financija,
  3. o poduzetim mjerama obavijestiti u roku 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u pisanom obliku osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnju na prijevaru.

Službenik za informiranje

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, odlukom općinskog načelnika, dana 16. rujna 2021., imenovan je službenik za informiranje Općine Podstrana:

Kata Madunović, struč.spec.oec.
Viša referentica za odnose s javnošću, opće i administrativne poslove
Adresa: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
Telefon: +385 (0)21 330 545
Fax: +385 (0)21 330 271
E-mail: kata.madunovic@podstrana.hr

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

1) obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama u Općini Podstrana

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13 i 85/15) utvrđeno je da su tijela javne vlasti obvezna objavljivati informacije kojima raspolažu na internetskim stranicama na lako pretraživ način, u strojno čitljivom (csv, xls, xml, json, html i sl. format)  i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima. Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na informacije za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona.

Dodatno, tijela su bez obzira na karakter skupa podataka, odnosno čak i ako postoje zakonska ograničenja, obvezna objaviti popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset list), uz metapodatke i informaciju o načinu pristupa odnosno ponovne uporabe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, dostupni samo određenom krugu ovlaštenika i sl.).

Objava podataka u strojno čitljivom obliku temeljni je preduvjet za razvoj mogućnosti koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama – ponovne uporabe informacija, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od one radi koje su nastali.

Popis skupova podataka s metapodacima (ASSET LISTA) OPĆINE PODSTRANA
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. Asset lista (31.03.2022.) 16,2 KB XLSX

Korisnici mogu:

– kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije,
– prerađivati informacije,
– iskoristiti informacije u komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod, uz obavezno navođenje izvora podataka.

Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, Korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Bez obzira na svrhu ponovne uporabe informacija, Korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri, te nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija.

Svi skupovi podataka objavljeni na internetskoj stranici Općine Podstrana, čiji je autor Općina Podstrana, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom:

Back To Top Skip to content