skip to Main Content

Izgradnja dijela istočnog ogranka Zagorske ulice sa zahvatom regulacije korita bujice Bilaja na Grbavcu

Načelnik Mijo Dropuljić obišao je radove na izgradnji dijela istočnog ogranka Zagorske ulice sa zahvatom regulacije korita bujice Bilaja u duljini oko 140 m, na Grbavcu.

Nakon izrade projektne dokumentacije i višegodišnjih nastojanja za realizaciju jedne od važnijih prometnica na području naselja Grbavac, čijom se izgradnjom stvara pretpostavka za konzumiranje odnosno privođenje svrsi značajnog dijela građevinskog područja naselja prema prostorno planskoj namijeni, sa zadovoljstvom moramo istaknuti da se konačno pristupilo izvedbi projekta izgradnje dijela istočnog ogranka Zagorske ulice sa zahvatom regulacije korita bujice Bilaja.

Načelnik Mijo Dropuljić ističe kako su nažalost, najveća zapreka, odnosno otežavajuća okolnost pri realizaciji većine projekata, a posebno infrastrukturnih poput cesta, u pravilu žalbe dijela građana kojima se postupak ishođenja pravomoćne građevinske dozvole pretvori u višegodišnje žalbene postupke i sporove.

Tako se još 2009. godine započelo s izradom projektne dokumentacije koja je obuhvaćala u punoj dužini s oba prometna ogranka Zagorsku ulicu, kao kontaktnu prometnicu potencijalnom centru Podstrane (Petrićevo). Pristupilo se ishođenju lokacijske dozvole, kao preduvjeta za realizaciju projekta, međutim tek 2016. godine temeljem novelirane i izmijenjene projekte dokumentacije, kojom su se razdvojila dva kraka Zagorske ulice u dva zasebna obuhvata, ishođena je pravomoćna lokacijska dozvola za istočni ogranak, koja je svojevremeno i produljena 2018. godine. Građevinska dozvola je dobivena u rujnu 2020. godine, a potvrda o pravomoćnosti iste, nakon dugotrajne i iscrpljujuće pravne i proceduralne bitke, u rujnu 2022. godine.

Investitor Općina Podstrana, u suradnji s Hrvatskim vodama i tvrtkom Vodovod i kanalizacija Split, pristupila je u veljači 2024. godine, temeljem ishođene pravomoćne građevinske dozvole, programu građenja i osiguranim sredstvima u Općinskom proračunu, izgradnji Zagorske ulice u svrhu komunalnog opremanja građevinske zone naselja. Izgradnjom prometnice širi se ulična mreža naselja i omogućava kolni i pješački prilaz građevinskim parcelama. Prometnica se ujedno koristi kao koridor za polaganje komunalne infrastrukture, a planirana je kao sabirna ulica s poprečnim profilom koji se sastoji od kolnika za dvosmjerni promet širine 5.50 m, te pješačkog pločnika širine 1.60 m koji se pruža u kontinuitetu istočnim rubom prometnice. Dakle ukupne minimalne širine zahvata od 7.10 metara, na način da su kote prometnice usklađene s kotama na graničnim građevinskim parcelama. Duljina reguliranog kanala iznosi 225 m, u duljini 142.50 m pruža se u zahvatu planirane prometnice, a u duljini 82 m regulirani kanal izvodi se prekopom u trupu postojeće prometnice. Ukupna površina prometnice koja je predmet izgradnje iznosi 853 m2, novoizgrađene duljine oko 140 metara.

Prema uvjetima Hrvatskih voda u koridoru prometnice izvodi se regulacija bujice izvedbom natkrivene armiranobetonske kinete. Osim u zahvatu izgradnje nastavka Zagorske ulice, regulacija bujice planirana je i nizvodno u postojećoj prometnici. Prema ovom projektu regulacija bujice izvodi se kao funkcionalna cjelina od sjevernog kraja zahvata do točke ulijeva u regulirano korito bujice Bilaja. Prometnica se koristi ujedno kao koridor za polaganje komunalnih instalacija vodoopskrbe, kanalizacije otpadnih voda, elektroopskrbe, javne rasvjete i EKI instalacija. Planirane instalacije na južnom kraju zahvata priključuju se na postojeću infrastrukturu naselja.

Predmetna prometnica izvodi se kao nastavak postojeće koja je dio funkcionalne prometne mreže naselja, a završava priključkom na planiranu paralelnicu, do čije izgradnje završava sa slijepim završetkom. Prema projektnom rješenju, nakon izgradnje, predmetni zahvat će se u sklopu proširenja postojeće prometne mreže naselja staviti u funkciju.

Nadamo se kako će ovakvih projekata u budućnosti biti više, i da će u tom smislu i zakonodavac izmjenom postojećih zakonskih odredbi i procedura olakšati provedbu prostorno planskih dokumenata i realizaciju infrastrukturnih građevina kojima je osnosni cilj unaprjeđenje komunalnih usluga i podizanje kvalitete života, na zadovoljstvo naših mještana.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 443.000,00 eura s PDV-om.
Back To Top Skip to content