skip to Main Content

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu : Viši savjetnik/-ica za prostorno uređenje

Na temelju članka 24. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (”Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana, dana 13. studenog 2023. godine donosi:

ODLUKU
o poništenju Natječaja
za prijam u službu – Viši savjetnik/-ica za prostorno uređenje

I.

Poništava se Natječaja za prijam u službu  službenika u Upravni odjel  za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana na radno mjesto Viši savjetnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj/-ica, uz probni rad od 3 mjeseca Klasa: 112-02/23-01/15, Urbroj:2181-39-06-1-23-1, objavljeno u Narodnim novinama broj 126/2023 od 27. listopada 2023. godine, web stranici Općine Podstrana i oglasnoj ploči Općine Podstrana.

II.

Natječaj iz točke 1. ove Odluke se poništava budući da nije zaprimljena nijedna prijava.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči

 

Pročelnik:
Božen Živaljić, dipl.ing.građ.

KLASA:   112-02/23-01/15
URBROJ: 2181-39-06-1-23-04
Podstrana, 13. studenog 2023. godine

Back To Top Skip to content