skip to Main Content

Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu Viši stručni suradnik/-ica za prostorno uređenje

U Narodnim novinama broj 104/2023 od 08. rujna 2023. godine objavljen je Natječaj za prijam u službu na radno mjesto – Viši stručni suradnik/-ica za prostorno uređenje – 1 izvršitelj/-ica (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU

I. Opis poslova

Viši stručni suradnik/-ica za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: službenik) obavlja slijedeće poslove:

 • rješava u upravnim i neupravnim predmetima iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • izdaje posebne uvjete i potvrde o prostorno planskom statusu zemljišta,
 • obavlja poslove vezano uz održivo gospodarenje otpadom,
 • sudjeluje u poslovima provedbe geodetskih i katastarskih poslova,
 • priprema izvješća i programe iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • priprema nacrte općih akata iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, te prati problematiku i propise iz tih područja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

II. Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 2,50 i osnovice za izračun plaće od 511,21 eura (3.851,68)  kn u brutto iznosu, uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od:

 • pisanog testiranja,
 • intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019)
 2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 29/2019, 98/2019, 67/2023)
 3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012, 143/2013, 65/2017, 14/2019)
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/2009, 110/2021)
 5. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019, 31/2020, 74/2022)
 6. Statut Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 07/2021, 21/2021, 04/2023)

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Pravila i postupak testiranja:

Po dolasku na testiranje (provjeru znanja), od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva i razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili u suprotnosti s gore navedenim pravilima će biti udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad se neće bodovati.

Za svaki dio provjere dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Za svaki točan odgovor na pisanom testiranju dodjeljuje se 1 bod po pitanju.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti i provedenog intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Pročelnik Upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku rješenja o prijmu u službu.

Vrijeme održavanja testiranja (provjere znanja) biti će objavljeno na web stranici Općine Podstrana, te na oglasnoj ploči, najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju – nedostatak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Pročelnik:
Božen Živaljić, dipl.ing.građ.

KLASA:   112-02/23-01/13
URBROJ: 2181-39-06-01-23-02
Podstrana, 08. rujna 2023. godine

Back To Top Skip to content