skip to Main Content

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme Viši stručni suradnik/-ica za proračun

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, na temelju članka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 61/11, 04/18, 112/19) raspisuje:

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
VIŠI STRUČNI SURADNIK/-ICA ZA PRORAČUN

u Općinu Podstrana, Upravni odjel za proračun i financije,  na radno mjesto Viši stručni suradnik/-ica za proračun – 1 izvršitelj/-ica (m/ž),  na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

OPĆI UVJETI

– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

– sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (”Narodne novine” broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19).

Kandidati koji imaju pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o istom, i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti dokaze navedene u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedeni su na internetskoj stranici Ministarstva uprave:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Kandidati pripadnici nacionalne manjine imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10, 91/11, 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslik diplome),
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji),
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- izjavu nije potrebno ovjeravati,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od (6) mjeseci od dana objave natječaja (izvornik ili preslik),
  • ako kandidati imaju položen državni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik uvjerenja ili svjedodžbe).

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po donošenju rješenja o prijmu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijava.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima  razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima odgovarajućeg stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke, a koji su propisani ovim natječajom.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web – stranici: https://www.podstrana.hr  dostupan je opis te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri sposobnosti kandidata, te ostale informacije o  postupku. Na web – stranici, te na oglasnoj ploči Općine Podstrana bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana,  s naznakom „Prijava na natječaj  „Viši stručni suradnik/-ica za proračun“  u roku 8 (dana) dana od dana objave natječaja u ”Narodnim novinama”.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti  rješenja o prijamu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Pročelnica:
Ivana Prka, dipl.oec.

KLASA:   112-02/23-01/12
URBROJ: 2181-39-05-01-23-01
Podstrana, 06. rujna 2023. godine

Back To Top Skip to content