skip to Main Content

Upute i obavijesti kandidatima za prijam Namještenik/-ica za održavanje javnih površina i groblja

U Narodnim novinama broj 53/2023 od 19. svibnja 2023. godine objavljen je Natječaj za prijam u službu na radno mjesto Namještenik/-ica za održavanje javnih površina i groblja u Vlastitom pogonu Općine Podstrana – 3 izvršitelja/-ice (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM
Namještenik/-ica za održavanje javnih površina i groblja

I. Opis poslova

Namještenik/-ica za održavanje javnih površina i groblja (u daljnjem tekstu: namještenik/-ca) obavlja slijedeće poslove:

  • obavlja poslove upravljanja malim komunalnim vozilom i prikupljanja komunalnog otpada,
  • obavlja poslove održavanja javnih površina u općoj uporabi kao što su javnoprometne površine, javne plaže, groblja i ostale površine, odnosno na tim poslovima pored čišćenja vrše popravke kao i druga održavanja istih, a sve u provedbi općinskih odluka, posebno odluke o komunalnom redu,
  • vrši grobljanske usluge,
  • obavlja i sve druge poslove po nalogu upravitelja.

II. Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje Natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,40 i osnovice za izračun plaće od 3.851,68  kn u bruto iznosu, uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od:

  • pisanog testiranja,
  • intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Pisano testiranje provodi se putem testa iz općeg znanja.

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Pravila i postupak testiranja:

Po dolasku na pisano testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme pisanog testiranja nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva i razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili u suprotnosti s gore navedenim pravilima će biti udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad se neće bodovati.

Za svaki dio provjere dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Za svaki točan odgovor na pisanom testiranju dodjeljuje se 1 bod po pitanju.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Upravitelj Vlastitog pogona donosi rješenje o prijmu u Vlastiti pogon Općine Podstrana koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Vrijeme održavanja pisanog testiranja bit će objavljeno na internet stranici Općine Podstrana, te na oglasnoj ploči, najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju – nedostatak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Upravitelj:
Josip Vrdoljak, dipl.ing.

KLASA:   112-02/23-01/06
URBROJ: 2181-39-07-1-23-02
Podstrana, 22. svibnja 2023. godine

Back To Top Skip to content