skip to Main Content

Obavijest iznajmljivačima – korisnicima javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/2021) svi korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategorizirani su u dvije kategorije: kategorija kućanstvo i kategorija nekućanstvo. U ovu potonju kategoriju, po izričitoj zakonskoj odredbi, pored poslovnih subjekata uključene su i fizičke osobe – iznajmljivači koji pružaju usluge smještaja.

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada je usluga od općeg interesa, dakle svatko ju je dužan primiti i za pruženu uslugu platiti naknadu.

Citirani Zakon nadalje je naložio da gradska i općinska vijeća donesu nove Odluke o načinu skupljanja komunalnog otpada, usklađene s novim Zakonom, a tim Odlukama se određuje i cijena obvezne minimalne javne usluge tzv. Fiksni dio naknade, za obje kategorije.

Prijedlog cijene s obrazloženjem iste, daje pružatelj javne usluge, dakle Čistoća d.o.o. Split, vodeći računa da predložene cijene osiguraju učinkovito i održivo pružanje usluge.

Općinsko vijeće Općine Podstrana 06. listopada 2022. godine donijelo je novu Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podstrana, kako i nalaže uvodno citirani Zakon o gospodarenju otpadom.

Ono što se pokazalo kao prijepor i izazvalo reakcije mještana Podstrane je postupanje Čistoće d.o.o.  u pogledu apartmana, odnosno ispostavljanje računa za fiksni dio naknade onoliko puta koliko korisnik ima prijavljenih apartmana, soba ili dr. smještajnih jedinica.  Naime, Čistoća d.o.o. je u svojoj operativnoj primjeni Odluke izjednačila smještajne jedinice sa posebnim dijelovima nekretnine suprotno članku 10. Odluke odnosno članku 70. stavak 1. Zakona o gospodarenju otpadom, koji identično glase:

Korisnik javne usluge na području pružanja usluge (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge ili stvarni korisnik nekretnine”.

Nakon višekratnih razgovora sa ovlaštenim predstavnicima Čistoće d.o.o. Split na sastanku održanom 13. siječnja 2023,. godine napokon je usuglašeno kako se tzv. fiksni dio naknade ne može naplaćivati po smještajnoj jedinici u objektu kada ista ne predstavlja posebni dio nekretnine kako ga pretpostavlja članak 72. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine broj od 91/96 do 152/14).

Fizičke osobe – iznajmljivači, za reguliranje plaćanja tzv. fiksnog dijela naknade, sukladno članku 74. stavak 8. Zakona o gospodarenju otpadom, odnosno članku 12. stavak 8. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 21/2022) na ispostavljene račune za tzv. fiksni dio naknade po smještajnoj jedinici koja ne predstavlja posebni dio nekretnine (etažno vlasništvo) mogu kod Čistoće d.o.o. Split zatražiti promjenu podataka, a zahtjevu prilažu odgovarajuće dokaze ( npr. zk. izvadak za nekretninu).

Za napomenuti je na kraju, da pravo na promjenu podataka za obračun javne usluge pripada svakom korisniku uvijek kada se mijenjaju ili će se promijeniti podaci koji su bitni za obračun javne usluge te se stoga pozivaju svi mještani da ažuriraju svoje podatke te eventualne promjene sa odgovarajućim dokazima prijave na adresu elektroničke pošte cistoca.split@cistoca-split.hr; cistoca@st.t-com.hr odnosno poštom preporučeno na adresu sjedišta Čistoća d.o.o. Split, Put Mostina 8, 21 000 Split.

Na kraju, u pogledu već izdanih računa korisnicima javne usluge na raspolaganju su instituti prigovora i reklamacije sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 19/22).

Općinski načelnik

Mijo Dropuljić, prof.

Back To Top Skip to content