skip to Main Content

Postupak javne nabave: Sanacija dijela obalnog pojasa u Svetom Martinu

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), dana 08. kolovoza 2022. g. objavljen je Postupak javne nabave: Sanacija dijela obalnog pojasa u Svetom Martinu.

Broj objave: 2022/S 0F2-0031925

Evidencijski broj nabave: I/5-2022

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6574106

Back To Top Skip to content