skip to Main Content

Odluka o obustavi Oglasa za prijam pomoćnog radnika/-ce za održavanje javnih površina i groblja

Na temelju članka 24. stavak 5, a u svezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) voditelj Vlastitog pogona Općine Podstrana donosi

Odluku o obustavi Oglasa za prijam pomoćnog radnika/-ce za održavanje javnih površina i groblja – 2 izvršitelja m/ž

I.
Obustavlja se postupak prijma pomoćnog radnika/-ce za održavanje javnih površina i groblja – 2 izvršitelja/-ice (m/ž) na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca, po objavljenom Oglasu Klasa: 112-03/22-01/03, Urbroj: 2181-39-07-1-22-01 od 14. travnja 2022. godine.

II.
Postupak po Oglasu iz točke I. ove Odluke se obustavlja budući nije zaprimljena nijedna prijava.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Podstrana.

IV.
Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

Voditelj Vlastitog pogona
Josip Vrdoljak, ing.prom.

Back To Top Skip to content