skip to Main Content

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2022. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13,63/14, 10/17) i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2022. godinu (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 10/22) načelnik Općine Podstrana objavljuje:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenjana pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2022. godinu.

I.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – obrtnici, registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže koncesijsko odobrenje da podnesu zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2022. godinu.

II.

Zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Podstrana na adresu: Općina Podstrana, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2022. godinu.

Tiskani obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Općine Podstrana, na adresi:  Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana ili na mrežnoj stranici Općine Podstrana – www.podstrana.hr

Zahtjevi se podnose putem pošte ili na protokol Općine Podstrana (Sala za sastanke u prizemlju zgrade Općine) svakim radnim danom od 08:00 do 12:00 sati.

III.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Prilog 1B-tablica 2.).

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obvezno priložiti:

  • Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
  • Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
  • Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
  • Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje djelatnosti brodicom/brodom).
  • Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
  • Potvrdu nadležnog upravnog odjela Općine Podstrana o nepostojanju dugovanja za tražitelja koncesijskog odobrenja i povezanih fizičkih i pravnih osoba sa tražiteljem koncesijskog odobrenja.
  • Javnobilježnički ovjerenu Izjavu kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Podstrana za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na mikrolokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

V.

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana  za 2022. godinu izdat će se koncesijsko odobrenje za 2022. godinu na rok predviđen Planom. Rok se određuje za kalendarsku (nedjeljivu) godinu.

VI.

Zahtjevi za izdavanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2022. godinu podnose se u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Podstrana. Nakon isteka navedenog roka Vijeće za dodjelu koncesija pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

KLASA:   934-01/22-01/08                                                  Općinski načelnik:
URBROJ: 2181-39-02-1-22-01                                            Mijo Dropuljić, prof.
Podstrana, 28. travnja 2022. godine

Back To Top Skip to content