22. 02 2019 @ 15:13
Naslovnica » Razno » Projekti financirani EU sredstvima

Projekti financirani EU sredstvima

 • Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“
 • Rekonstrukcija raskrižja Hercegovačke i ulice kralja Zvonimira u Podstrani

KOHEZIJSKI FOND

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOSTI I KOHEZIJE 2014-2020

Specifični cilj 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“    

Naziv projekta

Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“

Korisnik projekta

Općina Podstrana

Opis projekta

Projekt Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“  uključuje dvije prostorne cjeline:

1.Biciklistička staza dužine 363 m (od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac)

2.Biciklistička staza dužine 1.610 m (uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice)

Projekt Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“ se realizira na zapadnom dijelu Općine Podstrana, a obuhvaća izgradnju nove biciklističke staze i šetnice na morskoj obali  i opremanje pješačke i biciklističke staze uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice. Dionica predmetnog zahvata povezuje nekoliko naselja unutar Općine Podstrana te Podstranu sa gradom Splitom što pridonosi razvoju i unaprjeđenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš te objedinjuje održivost, dostupnost i socijalnu uključenost kroz podizanje razine kvalitete prometnih usluga i usklađivanje prometnih potreba.

 1. Biciklistička staza dužine 363 m nalazi se na  dionici od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac te predstavlja dio kapitalnog projekta Općine Podstrana. Biciklistička staza izvodi se u profilu širine 2 m, čime je omogućen dvosmjerni promet  biciklista na stazi. Projektnim rješenjem (zelene površine izvode se obostrano) osiguran je slobodni profil za kretanje biciklista tako da je ukupna širina profila 2.5 m. Projektom uređenja obalnog pojasa obuhvaćena je  biciklistička staza, suvremena javna rasvjeta i dužobalna šetnica. Projektnim rješenjem definiran je kontakt dužobalne šetnice i stabilizirajućih pera koji, osim svoje  osnovne funkcije, služe i kao nastavci obalne šetnice s pogledom na morske vizure. Otvaranjem vizura, projektiranjem jasnih i kontinuiranih biciklističkih i pješačkih pravaca te uvođenjem javnih sadržaja podiže se razina kvalitete života na ovom području te potiče korištenje prometnih rješenja prihvatljivih za okoliš. Zahvat obalne šetnice, širine 3.50 m, pruža se obalnim pojasom – pomorskim dobrom i to, na dijelu koji se uglavnom formira nasipanjem obalnog pojasa te formiranjem nove obalne crte. Dijelovi šetnice su i odmorišta u funkciji pješačkog i biciklističkog prometa. Izvode se kao dvije niše u paru. U svakoj niši je smještena urbana galanterija (klupa i koš za otpatke, a između niša je predviđeno stablo koje osigurava zasjenjenje odmorišta). Na predmetnoj dionici obale u izgradnji je također i atraktivna obiteljska plaža opremljena brojnim sportsko rekreativnim sadržajima te je prilagođena i osobama sa smanjenom pokretljivošću. Budući u obalnom pojasu ne postoji prometna površina koja bi bila alternativni koridor za odvijanje kolnog i pješačkog prometa te za polaganje komunalnih instalacija, planirana obalna šetnica zadovoljava i specifične zahtjeve: minimalne tehničke uvjete za kretanje interventnih vozila i vozila komunalnih tvrtki za potrebe održavanja. Projekt osigurava kontinuitet veza na početku i kraju šetnice. Šetnica se, na zapadnom dijelu, veže na pješački pločnik uz južni rub državne ceste, a na istočnom kraju veže se na pješačke površine na prostoru lučice Strožanac. Sve specifičnosti šetnice i biciklističke staze su opisane u tehničkom opisu građevinsko-prometnog projekta oznake KNJIGA K3 T.D. 25/16.Osim izgradnje i opremanja biciklističke staze i šetnice u okviru projekta uređenja obale, projektom Morsko riječne šetnice i biciklističke staze „Podstrana walk & bike“ planira se i dodatno opremanje tog dijela staze u vidu postavljanja dvije pametne klupe te jedne  dvostrane reklamne vitrine sa ucrtanim biciklističkim rutama na području Podstrane te svim servisnim informacijama za bicikliste i šetače. Predloženo ulaganje iznimno je značajno za Općinu Podstrana jer je dosadašnje stanje čestica koje prijavljujemo bilo u potpunosti neiskorišteno. Obalno područje bilo je muljevito i zapušteno, bez adekvatne infrastrukturne opremljenosti te nije bilo prilagođeno osobama s invaliditetom. Značaj predloženog ulaganja za Općinu Podstrana razvidan je i sa aspekta poboljšanja stanja u prostoru s obzirom da će se neiskorišteni prostor povezati u krajobrazno osmišljenu cjelinu što će doprinijeti poboljšanoj funkcionalnosti prostora te boljoj vizualnoj  percepciji i prepoznatljivosti područja općine. Odabir hortikulturnih sorti, tradicionalno prisutnih u mediteranskim područjima, osigurava jednostavnost održavanja, otpornost na blizinu morske obale i vremenske uvjete. Realizacijom projekta predviđeno je ozelenjavanje površine od ukupno 6.250 m2 što doprinosi kvaliteti javne turističke infrastrukture te utječe na poboljšanje životnog standarda lokalnog stanovništva.
 1. Biciklistička staza dužine 1.610 m je smještena uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice, put kamenoloma na Perunu. Projektom je predviđeno opremanje pješačke i biciklističke staze duljine 1.610 m, u profilu širine oko 3,5 m. Navedenim zahvatom   osigurat će se ugodnije odvijanje  prometa  pješacima i  biciklistima na stazi, postavit će se informativne table o biljkama i pticama uz rijeku Žrnovnicu te ribama koje obitavaju u rijeci. Također, planira se i postavljanje koševa za otpatke te pametne klupe koja bi biciklistima i šetačima, osim odmora,  omogućila besplatan wifi i punjenje mobitela. Koridor pješačke i  biciklističke staze pruža se gotovo paralelno s koritom rijeke Žrnovnice. Tlocrti i uzdužni elementi  pješačke i biciklističke staze su dosta blagi što daje dodatne pogodnosti za iskoristivost ovog područja. U sklopu uređenja pješačke i biciklističke staze  predviđena je i postava jedne dvostrane reklamne vitrine sa ucrtanim biciklističkim rutama na području Podstrane te svim servisnim informacijama za bicikliste i šetače.

Ciljevi projekta

Cilj projekta je izgradnja biciklističke staze u dužini 363 m od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac te opremanja biciklističke staze uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice u dužini 1610 m čime će se izgraditi i opremiti u ukupnoj duljini 1,97 km.

Cilj projekta Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“ je poboljšanje i razvoj biciklističke infrastrukture unutar Općine Podstrana, a samim time i unutar  Urbane aglomeracije Split. Projektom se potiče biciklizam kao alternativna vrsta prometa s nultom stopom emisije CO2 što će doprinijeti ukupnom smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.  Cilj je, također, izgradnjom novih i opremanjem  biciklističkih staza i putova, spajanje više naselja unutar Općine Podstrana te spajanje dviju JLS (Podstrane i Splita) kako bi se povećala ukupna  dužobalna mobilnost na području Urbane aglomeracije Split. Dionica predmetnog zahvata je atraktivno područje uz morsku i riječnu obalu s impresivnim vizurama u kojima se sljubljuju blage padine Mosora sa morskom i riječnom pučinom te ostavljaju dojam idealne lokacije za rekreaciju i odmor od svakidašnjeg užurbanog života. S prostornog aspekta obuhvat je podijeljen u zonu parka i zonu rekreacije. Koncept projektnog rješenja nastoji integrirati različite sadržaje na način da omogući nesmetanu vizualnu i fizičku komunikaciju između pojedinih zona, a da pritom diferencijacija sadržaja ostaje jasna.

Očekivani rezultati projekta

Svrha projekta je unaprjeđenje javnog gradskog prijevoza koje će dovesti do povećanja modalne podjele u korist biciklista čime bi se umanjila važnost tradicionalno dominantnog cestovnog prometa.

Ovim projektom predviđene  biciklističke staze ne nalaze se neposredno uz prometnice te predstavljaju siguran oblik prometovanja.  Izgradnjom predmetne biciklističke staze doprinosi se poboljšanju mobilnosti građana unutar općine te povećanju dostupnosti grada kao gravitacijskog centra građanima koji putuju iz prigradskih područja i okolnih manjih mjesta, odnosno doprinosi se prostorno-funkcionalnoj integraciji biciklističko-pješačkog prometa na području cijele UAS. Na ovaj način, smanjenjem emisije CO2 i doprinosi se i smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Ubrzan način života i rada nam ukazuje na neophodnu potrebu za zdravijim životom i boravkom na otvorenom što je ostvarivo svakodnevnim korištenjem bicikla za sve dobne i ciljane skupine.

Predmetni zahvat je dio sveukupne cikloturističke rute u Općini Podstrana:

 • Ruta 1 “Perun” dužine 16 km s podlogom od makadama i asfalta (Strožanac -Perun-Strožanac),
 • Ruta 2 “Zmijski kamen” dužine 19km s podlogom od makadama, asfalta i šljunka (Strožanac-Mutogras-Perun-Strožanac),
 • Ruta 3 “Gornja Podstrana” dužine 12 km s podlogom od makadama i asfalta (Strožanac- Sv. Martin – Gornja Podstrana -Strožanac) i
 • Ruta 4 “Poljički krug” dužine 41km u potpunosti je asfaltirana cesta (Strožanac-Perun-Srinjine-Tugare-Naklice-Gata-Strožanac).

Cijela mreža biciklističkih staza i biciklističkih ruta kroz Općinu Podstrana je ucrtana u Euro Velo 8 – Mediterranean Route. EuroVelo 8 ruta nastoji povezati cijelu regiju Mediterana, počevši od Cadiza na zapadu do Cipra na istoku s  ciljem uspostave kvalitetne cikloturističke rute slijedeći načela održivog prometa i turizma.

Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture na području općine Podstrana pridonijeti će interoperabilnosti koja će omogućiti korištenje potencijala svakog vida prijevoza, a osobito poticati modalnu transportnu promjenu prema aktivnim putovanjima (biciklizam i hodanje) i javnom prijevozu čime će se smanjiti emisija buke, kontinuirano ili iznenadno zagađenje okoliša te smanjenje otpada, što je u skladu s općim mjerama G.4 i G.12 Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za 2017.- 2030. Izgradnja novih i uređenje postojećih biciklističkih staza  doprinosi ostvarenju pokazatelja specifičnog cilja 7ii2 (pokazatelj 7cb20 – Nove i nadograđene biciklističke trake u km) na način da promiče smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš, korištenjem biciklističkih staza. U cilju ostvarenja smanjenja prometnog sustava sa štetnom emisijom CO2, svaki poticaj korištenja alternativnih prijevoznih sredstava predstavlja uspjeh i ostvarenje cilja.

Ukupan iznos projekta

10.007.479,41 kn

Iznos koji financira EU

8.506.357,49 kn

Trajanje provedbe projekta

Travanj 2017.g. – prosinac 2018.g.

Fotografije na dan 17. studenog 2017.godine:

Fotografije na dan 14. svibnja 2018. godine:

Fotografije na dan 18. listopada 2018. godine:

Fotografije na dan 27. studenog 2018. godine:

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Naziv projekta

Rekonstrukcija raskrižja Hercegovačke i ulice kralja Zvonimira u Podstrani

Korisnik projekta

Općina Podstrana

Opis projekta

Podmjera 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

Tip operacije: 7.2.2. – Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Projekt “Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – raskrižje Hercegovačke ulice i ulice kralja Zvonimira“ se odnosi na radove rekonstrukcije jedne nerazvrstane ceste – Hercegovačke ulice u naselju Miljevac u Općini Podstrana. Predmetnim ulaganjem obuhvaćena je rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Hercegovačke ulice koja se križa sa ulicom kralja Zvonimira.

Hercegovačka ulica predstavlja glavnu cestu sa dominantnim prometnim tokom, a postojeće raskrižje sa ulicom kralja Zvonimira nije dovoljno kvalitetno koncipirano i oblikovano te ugrožava sigurnost sudionika u prometu. Ulaganjem je predviđeno  građenje/rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija unutar građevine nerazvrstane ceste. Sukladno zakonskim propisima projektna dokumentacija morala je obuhvatiti i te instalacije i uređaje (oborinska kanalizacija, vodovod, javna rasvjeta, telekomunikacijska infrastruktura) koji neophodnim dijelom zadiru u ulicu kralja Zvonimira.

Mjesto provedbe

Županija Splitsko-dalmatinska
Općina Podstrana
Naselje Miljevac

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta rekonstrukcije raskrižja Hercegovačke i ulice kralja Zvonimira u Podstrani je podizanje razine kvalitete života stanovništva na području općine kroz razvoj javne prometne infrastrukture

Specifični ciljevi projekta su:

 • Poboljšanje sigurnosti odvijanja cestovnog prometa na području općine Podstrana
 • Unaprjeđenje uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području općine Podstrana

Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta u odnosu na početno stanje s mjerljivim indikatorima:

 • Poboljšanje sigurnosti odvijanja cestovnog prometa – unaprijeđena prometna infrastruktura, poboljšana razina komunalnog standarda – izvršena rekonstrukcija 160 metara ceste; proširen kolnik za dvosmjerni promet na 5,50 m; izgrađen nogostup u duljini od 143 m; postavljeno 6 prometnih znakova; smanjen broj prometnih nezgoda i ozlijeđenih u prometu za 2%
 • Unaprjeđenje uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti – poboljšan pristup turističkim uslugama i sadržajima – povećan broj noćenja kod turističkih iznajmljivača na lokaciji ulaganja za 10%; povećan broj korisnika ugostiteljskih sadržaja na lokaciji ulaganja 10%; povećani prihodi poslovanja privatnih turističkih iznajmljivača i subjekata u ugostiteljstvu na lokaciji ulaganja za 3%

Trajanje provedbe projekta

Travanj 2017. godine – prosinac 2018. godine

Ukupan iznos projekta

1.382.938,35 kn

Iznos koji financira EU

894.388,41 kn

Fotografije prije početka radova

Fotografije nakon završetka rekonstrukcije

Kontakt za više informacija

Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove

E-mail: drustvene.djelatnosti@podstrana.hr

Kontakt telefon: 021/66-66-00

Korisni linkovi:

www.strukturnifondovi.hr

http://europski-fondovi.eu/program/kohezijski-fond