30. 07 2021 @ 0:28
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Urbanistički plan uređenja Strožanac II (17)

Urbanistički plan uređenja Strožanac II (17)

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Urbanistički plan uređenja dijela područja Strožanac II – UPU 17 sastoji se od:

I. Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje pdf) sa slijedećim sadržajem:

 1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena
 2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti
 3. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina
 4. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama
 5. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina
 6. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
 7. Postupanje s otpadom
 8. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš
 9. Mjere provedbe Plana

II. Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu M 1:1000 i to:

1. Korištenje i namjena površina pdf
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina pdf
4. Način i uvjeti gradnje 

III. Obveznih priloga Urbanističkog plana uređenja:

 • Obrazloženje pdf
 • Popis dokumenata i propisa
 • Zahtjevi iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • Mišljenja iz članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • Izvješća s prethodne rasprave (u zasebnoj knjizi)
 • Izvješće s javne rasprave (u zasebnoj knjizi)
 • Izvješće s ponovne javne rasprave (u zasebnoj knjizi)
 • Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana (u zasebnoj knjizi)
 • Sažetak za javnost (u zasebnoj knjizi)

 

Skip to content