skip to Main Content

Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu Referent za računovodstvo i informatiku

U Narodnim novinama broj 7. od 18. siječnja 2023. godine objavljen je Natječaj za prijam u službu na radno mjesto – Referent za računovodstvo i informatiku – 1 izvršitelj/-ica (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU

I. Opis poslova

Referent za računovodstvo i informatiku  (u daljnjem tekstu: službenik) obavlja slijedeće poslove:

 • obavlja poslove proračunskog računovodstava
 • vodi sve evidencije u svezi upravljanja (popis s procjenom vrijednosti) općinskom imovinom, vodi poslovne knjige, likvidaturu
 • obavlja plaćanja putem banke i po potrebi plaćanja ispisnim virmanom
 • temeljem knjigovodstvenih isprava knjiži sve rashode i poslovne događaje proračuna, vodi evidenciju imovine i obveza proračuna, te usklađuje knjigovodstvene podatke s podacima o popisu i vrši obračun amortizacije
 • vodi proračunske račune za pravne osobe koje je osnivač Općina Podstrana, te po potrebi i za druge pravne osobe koje se financiraju iz proračuna Općine Podstrana
 • vrši poslove naplate grobljanskih usluga
 • vodi blagajničko poslovanje i preuzima dokumentaciju (obračun putnih naloga za službeni put, troškove prijevoza, račune isplaćene u gotovini), te vodi blagajnički dnevnik proračuna
 • obavlja poslove vezane uz obračun plaća i naknada
 • izrađuje mjesečna i godišnja statistička izvješća vezana uz isplatu plaća, naknada, godišnje izvješće za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te godišnje porezne kartice
 • vodi obračun i isplatu svih naknada članovima općinskog vijeća
 • osigurava kontinuirani i pouzdan rad informatičkog sustava
 • obavlja i sve druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela

II. Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje natječaj čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 2,07 i osnovice za izračun plaće od 3.851,68  kn u brutto iznosu, uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od:

 • pisanog testiranja,
 • intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o općem upravnom postupku (”Narodne novine” broj 47/09, 110/21),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj  86/08, 61/11, 4/18, 112/19),
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
 4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“  broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/18, 108/20, 144/21)
 5. Odluka o porezima Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 27/19, 31/21)
 6. Statut Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21).

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Pravila i postupak testiranja:

Po dolasku na testiranje (provjeru znanja), od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva i razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili u suprotnosti s gore navedenim pravilima će biti udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad se neće bodovati.

Za svaki dio provjere dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Za svaki točan odgovor na pisanom testiranju dodjeljuje se 1 bod po pitanju.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti i provedenog intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Pročelnica Upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za proračun i financije Općine Podstrana koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku rješenja o prijmu u službu.

Vrijeme održavanja testiranja (provjere znanja) biti će objavljeno na web stranici Općine Podstrana, te na oglasnoj ploči, najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju – nedostatak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Pročelnica:
Ivana Prka, dipl.oec.

KLASA:   112-02/23-01/01
URBROJ: 2181-39-05-1-23-02
Podstrana, 19. siječnja 2023. godine

Back To Top Skip to content