skip to Main Content

Otkupljeno zemljište za izgradnju novog igrališta na području Gradac u naselju Strožanac gornji

Uz ubrzani urbani i demografski rast našeg mjesta, stvorila se kontinuirana potreba osiguranja javnih površina u funkciji razvoja infrastrukture koja će pratiti intenzivnu gradnju i investicije, kao i izgradnju javnih sadržaja u cilju pružanja usluga i sadržaja od interesa za građanstvo.

U naselju Strožanac gornji, predio Gradac, u tijeku je realizacija više projekata koji će u konačnici zasigurno rezultirati povećanjem korisnika komunalne infrastrukture, odnosno naših budućih žitelja. Kako bi pratili infrastrukturne zahtjeve, čija izgradnja je ujedno u nadležnosti jedinice lokane samouprave, Općinsko vijeće Općine Podstrana je na 11. sjednici održanoj dana 06. listopada 2022. godine donijelo odluku o kupnji čestice zemlje 1542/3, k.o. Donja Podstrana, građevinsko zemljište površine 404 m2.

Slika 1. Širi obuhvat građevinskog područja koji gravitira predmetnoj lokaciji
Slika 1. Širi obuhvat građevinskog područja koji gravitira predmetnoj lokaciji

Navedeno zemljište nalazi se u obuhvatu Prostornog plana uređenja Općine Podstrana, unutar izgrađenog građevinskog područja naselja – mješovita namjena pretežito stambena (M1). Predmetna čestica, pravilnog pravokutnog oblika položena je uz nerazvrstanu cestu Ulica Gradac, u gusto naseljenom području s visokim stupnjem izgrađenosti i evidentnim nedostatkom pratećih javnih površina i sadržaja.

Slika 2. Prijedlog - idejno rješenje planiranog zahvata
Slika 2. Prijedlog – idejno rješenje planiranog zahvata

Kroz program građenja komunalne infrastrukture na ovoj čestici planirana je izgradnja i opremanje dječjeg igrališta.

Back To Top Skip to content